Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Västra Linghem

Linköpings kommun har påbörjat planeringen för utbyggnad av västra Linghem med cirka 700 nya bostäder. Området kommer att heta Himna.

 Bilden visar västra Linghem - Himna. Framtagen av Mandaworks.

Vad ska hända i västra Linghem - Himna?

Vi planerar för ett område med upp till 700 nya bostäder, en ny skola och möjligheten att bygga en fullstor idrottshall. Området kommer att få en miljö- och hållbarhetsprofil och visionen är det nya området ska bli en ekologisk, social och ekonomisk hållbar stadsdel. Bland annat finns idéer om att skapa möjlighet för att bygga en solcellspark och offentliga byggnader med solceller eller "gröna" tak. Det är också viktig att det blir en blandning av bostäder, både hyresrätter, radhus, villor och till exempel äldre- och serviceboende.

Bilden visar en vision av hur det skulle kunna se ut. Bilden är framtagen av Mandaworks.

Samtidigt planerar Trafikverket för en ny tunnel under järnvägen vid Linghem för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten (väg 796, gamla E4:an). För att kunna åstadkomma en så bra och komplett trafiklösning som möjligt har Linköpings kommun initierat flytt av den statliga vägen 757 i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Linghem. Trafikverket har påbörjat arbetet att utarbeta en vägplan för väg 757.

Sedan våren 2018 har vi arbetat med att ta fram en en övergripande strukturskiss för Himna i västra Linghem. Nu går arbetet över i en mer detaljerad planering. Vi har också samarbetat med Trafikverket för att ta fram vägplaner för den nya infarten till Linghem och förbifarten för väg 757.

Bilden visar strukturskissen för Himna.

Aktuellt

Den 24 april fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att Plankontoret får påbörja detaljplanearbeten för etapp 1 och för den södra tillfartsvägen. Den 16 maj hade vi öppet hus och informationsmöte för allmänheten i församlingsgården i Linghem. Även Trafikverket var på plats.

Här hittar du den presentation som visades på informationsmötet samt tjänsteskrivelsen till nämnden

Varför gör vi detta?

Vi planerar för bostäder, vägar och skola inom västra Linghem - Himna - för att möta den efterfrågan som finns på bostäder inom Linköpings kommun.

I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping föreslås utveckling av flera orter med goda förutsättningar för kollektivtrafik, så kallade prioriterade utvecklingsorter. Linghem är utpekad som en prioriterad utvecklingsort och översiktsplanens ambition är att stärka ortens attraktivitet.

När gör vi detta?

Linköpings kommun startar arbetet med detaljplanerna för de två första etapperna under andra halvåret 2019.

Trafikverket planerar byggstart av den nya anslutningen under 2020. 

Bilden visar de två första etapperna i detaljplanearbetet.

Vilka gör detta?

Linköpings kommun tar fram detaljplanerna.

Trafikverket planerar för en ny infart till Linghem och förbifart för väg 757.

Ansvariga handläggare

Ansvariga handläggare är planarkitekterna Åsa Westergren och Erik Adolfsson som du är välkommen att kontakta via Kontakt Linköping, se kontaktuppgifter i sidfoten. 

Via länken nedan hittar du Trafikverkets information.

Övrigt

I juni 2011 antogs en fördjupad översiktsplan för Linghem. Planen visar övergripande på kommunens ambition för Linghem. 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2020