Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården: Etapp 1

Etapp 1 av Djurgården omfattar området som ska utgöra Djurgårdens centrum. Här planeras för 800-1000 bostäder, en grundskola, ett stadsdelstorg samt en utökning av handel och service.

Illustration över Djurgården etapp 1

 

Vad ska hända?

Arbetet med etapp 1 kommer i ett första skede fokuseras till utbyggnad av gator, innefattandes ledningar för vatten och avlopp samt fjärrvärme. Till en början kommer gatorna främst utformas för att skydda ledningarna mot den tunga trafik som kommer behöva röra sig i området under byggnationen av husen.  Allteftersom byggnaderna blir färdiga kommer ytskikten att färdigställas och få sitt slutgiltiga utseende.

När gör vi detta?

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2020 och markanvisningstävlingen pågick mellan 10 januari och 4 mars 2022.

Den första delen av gatuutbyggnaden startade i april 2022 och avslutades i juni 2023. Inom ramen för arbetet har följande färdigställts:

  • Ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el belysning och opto till fastigheterna norr om Hertig Johans Allé.
  • Den nya vägen Nyängsliden och en anslutande gång- och cykelbana mellan denna och Hertig Johans Allé. Gatan öppnas dock inte för allmän trafik förens de första husen är klara för inflyttning.
  • Den östra delen av Herig Johans Allé med alléträd och gång- och cykelbana på båda sidor.
  • Asfaltering av korsningen Hertig Johans Allé och Åsmedstadsvägen.

image (13).png

Den andra delen av gatuutbyggnaden, inklusive en ny park, startade under hösten 2022 och beräknas kunna slutföras till sommaren 2024. 

De första husen i området började byggas under hösten 2023 och första inflyttning beräknas preliminärt kunna ske någon gång under 2025. 

Utbyggnaden av det nya torget kommer att anpassas till när byggnaderna närmast torget börjar bli färdiga.

Trafikpåverkan

  • Under april och maj 2024 kommer kommer en del av väg 708 stängas av. Se sträcka för avstängning (röd prickad linje) och omledning (grön heldragen linje) i bilden nedan.

  • Mellan 25 juni och 8 juli 2024 kommer bussgatan Hertig Johans Allé stängas av för trafik. Hållplatsen "Djurgårdens torg" kommer då tillfälligt flyttas ut på väg 708 (Åsmedstadsvägen).

Vem gör detta?

Den första delen av gatuutbyggnaden kommer att utföras av entreprenören Marcussons entreprenadteknik AB på uppdrag av Linköping kommun. I samband med detta arbete kommer även Tekniska verkens ledningsnät dras fram till det nya området.

Kommunens projektledare

Peter Rexfalk är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Etapper för utvecklingen av Djurgården

Djurgården planeras under det närmaste årtiondet byggas för att bli en levande stadsdel för alla. Arbetet med att uppföra den nya stadsdelen planeras genomföras i två etapper.

Senast uppdaterad den 22 februari 2024