Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården: Etapp 1

Etapp 1 av Djurgården omfattar området som ska utgöra Djurgårdens centrum. Här planeras för 800-1000 bostäder, en grundskola, ett stadsdelstorg samt en utökning av handel och service.

Illustration över Djurgården etapp 1

 

Vad ska hända?

Arbetet med etapp 1 kommer i ett första skede fokuseras till utbyggnad av gator, innefattandes ledningar för vatten och avlopp samt fjärrvärme. Till en början kommer gatorna främst utformas för att skydda ledningarna mot den tunga trafik som kommer behöva röra sig i området under byggnationen av husen.  Allteftersom byggnaderna blir färdiga kommer ytskikten att färdigställas och få sitt slutgiltiga utseende.

När gör vi detta?

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2020 och markanvisningstävlingen pågick mellan 10 januari och 4 mars 2022.

Den första delen av gatuutbyggnaden startade i april 2022 och beräknas vara klart till sommaren 2023. Samtidigt kommer ytan norr om Hertig Johans Allé att förberedas för kommande utbyggnad av fotbollsplaner och sporthall.

Den andra delen av gatuutbyggnaden, inklusive en ny park, kommer att starta under hösten 2022 och beräknas kunna slutföras till sommaren 2024. 

De första husen i området kommer börja byggas under hösten 2023 och första inflyttning beräknas preliminärt kunna ske någon gång under 2025. 

Utbyggnaden av det nya torget kommer att anpassas till när byggnaderna närmast torget börjar bli färdiga.

Vem gör detta?

Den första delen av gatuutbyggnaden kommer att utföras av entreprenören Marcussons entreprenadteknik AB på uppdrag av Linköping kommun. I samband med detta arbete kommer även Tekniska verkens ledningsnät dras fram till det nya området.

Trafikpåverkan

Under sommaren och hösten 2022 kommer arbeten göras på den befintliga gång- och cykelbanan samt bussgatan. Till följd av detta kommer gång- och cykeltrafiken att ledas om under arbetets gång (se bild). Busstrafiken kommer under kortare tillfällen behöva ledas om då ledningar ska grävas ner under gatan.

Arbetena som rör gång- och cykelbanan samt bussgatan beräknas vara helt färdiga i december 2022.

Kommunens projektledare

Peter Rexfalk är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in de via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 24 oktober 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: