Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling Ljungsbro-Berg

Det finns ett stort intresse för att både bo och bygga i Ljungsbro och Berg. Kommunen har fått in flera ansökningar om att starta planeringen för totalt cirka 1500 bostäder. Det kan på lång sikt innebära omkring 4000 nya invånare, varför utbudet av service som skolor, äldreboenden och handel också behöver utökas.

Vy över bebyggelse med klimatsmart industri, solceller och butiker.

 

Till grund för utvecklingen ligger den antagna översiktsplanen från 2015, som anger den övergripande inriktning och visionen för Ljungsbro och Bergs utveckling. I den finns även övergripande planering för hur trafiken ska utvecklas med hänsyn till det ökade antalet invånare och verksamheter. Parallellt med framtagandet av nya detaljplaner, pågår även en trafikutredning, för att bedöma konsekvenser för trafiken och vilka åtgärder som behöver vidtas.  

Planeringen och utvecklingen av Ljungsbro och Berg kommer att ske stegvis och exakt när i tid respektive del planeras, utreds och sedan eventuellt byggs är inte möjligt att ange i dag. Kommunen planerar att starta cirka en detaljplan per år för att utvecklingen ska ske hållbart och successivt. 

Planarbetet sker i dialog och samverkan med andra parter som markägare, Lejonfastigheter Region Östergötland bland annat när det gäller behov av skolor, förskolor, äldre- och omsorgsboende, idrottsplaner, vårdcentraler, och Trafikverket, för vägnätet utanför tätorten. Självklart inhämtar vi även synpunkter från dig som invånare i Ljungsbro och Berg. Under framtagandet av varje detaljplan ges möjlighet för dialog och synpunkter via samråd och granskning.

Sök bland frågor och svar

Här planeras för nya områden för både bostäder och näringsverksamhet. Det liggandeplanförslaget omfattar en utbyggnad med cirka 1 500 bostäder vilket innebär cirka 4000 nya invånare i Ljungsbro och Berg på ett par decenniers sikt.

Ljungsbro och Berg är helt enkelt attraktiva områden och det finns ett stort intresse av att bygga här. Dock är inte kommunen någon särskilt stor markägare i området, och kan inte fullt ut styra utvecklingen eller vilka initiativ som tas. Vi samarbetar därför med de markägare som finns på orten för att säkerställa behovet av lämpliga lägen för skola, förskola, service etc. Markägarna ser oftast samma behov som vi och i samförstånd för vi dialog för att lösa dessa behov i de kommande detaljplanerna.

Utvecklingen sker stegvis och har en horisont på nästan 20 år. Kommunens långsiktiga planering prioriterar detaljplanerna så att den successiva utbyggnaden kan ske på ett långsiktigt hållbart sätt. I detaljplanerna tar vi hänsyn till bland annat behovet av utbyggd infrastruktur och kommunal service. Dessutom är det en förutsättning att i första hand byggmarknaden är redo med de resurser som krävs.

Just nu bedömer vi att vi kan starta cirka en detaljplan per år i Ljungsbro/Berg inom närmaste åren. Efter varje färdig detaljplan utvärderas om och när det är läge att starta nästa plan. En detaljplan tar cirka två år att planera och flera år att genomföra.

Vi jobbar fram lösningar för bland annat samhällsservice, trafik, näringslivsutveckling och vård kontinuerligt. I detta arbete ingår en rad aktörer som exempelvis:

  • Trafikverket när det gäller berörda vägar och anslutningar.
  • Region Östergötland för att bedöma behovet av exempelvis vårdcentraler samt Östgötatrafiken när det gäller kollektivtrafiken.
  • Kommunala intressenter, som bland annat Lejonfastigheter, som bedömer behov av skola, förskola, omsorg, äldreboende etc.

En trafikutredning pågår just nu för hela Ljungsbro och Berg. Här utreds befintliga
system för både bil-, gång-, cykel- och kollektivtrafik. Utredningen identifierar de behov som finns idag, vilken påverkan utvecklingen kommer att medföra samt vilka åtgärder som kommer att krävas. I detta arbete ingår bland annat en trafiksimulering.

För att Ljungsbro och Berg ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt är det viktigt att det lokala näringslivet kan utvecklas i samma takt.

Aktuellt planförslag innehåller tre utvecklingsområden för näringsverksamhet:

  • Cloetta
  • Vreta kluster/Vretaskolan
  • Nytt småindustriområde

Markägare söker dessa hos kommunen för att få besked om kommunen kommer att starta en detaljplan för området. Det betyder inte per automatik att markägaren kommer att få bygga eller att man får bygga exakt det som står i ansökan. Att få ett planbesked betyder att man får ett ja på att kommunen vill utreda möjligheterna för att bygga, samt att man då ställer sig i "kö" för att starta en detaljplan längre fram. Just nu är det väntetid på att starta detaljplaner i Ljungsbro och Berg.

Senast uppdaterad den 21 mars 2023