Hoppa till huvudinnehåll

Nytänkande bebyggelse som stärker och skapar möjligheter

Tillsammans vill vi

Skapa nya möjligheter med fler som bor och verkar i stadskärnan och den växande innerstaden

Digitalisering, ökad e-handel och nya beteendemönster med mera bidrar till högre grad av platsoberoende för att utföra vissa typer av ärenden och innebär också en strukturell omvandling av stadskärnans innehåll, handel med mera. Densiteten behöver öka med fler som bor och verkar i stadskärnan och dess närområde för att bibehålla och utveckla ett starkt underlag och utbud som fortsätter bidra till stadskärnans attraktivitet. Det delvis minskade beroendet av att besöka en viss fysisk plats ökar samtidigt behovet av attraktiva miljöer samt bredd och spets i utbudet, för det behövs plats- och bebyggelseutveckling som stärker stadskärnans samlade utbud och kvaliteter över tid. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att fler bor och verkar i stadskärnan och dess närområde samt verka för att bebyggelseutvecklingen stärker plats kvaliteter, utbud och möjligheter för fler i stadskärnan.

Våga skapa nya lager som samspelar med plats, omgivning och framtid

För stadskärnans utveckling och attraktivitet är det viktigt att våga skapa nya lager som är både utmanande och väl anpassade till plats, omgivning och framtid. Projekt som startas ska ha tillräcklig kraft, ekonomi och idéhöjd för att kunna bidra till att skapa stadsbyggnadskvaliteter samt bra och intressant arkitektur. Bebyggelsetillägg behöver bidra till stadskärnans attraktivitet samt till att fler bor och verkar i stadskärnan. Stadskärnans densitet och skalan på bebyggelsen kan ökas genom förtätning i kvartersstadens struktur, men behöver anpassas till plats, omgivning, gaturum, ljusförhållanden med mera. För varje tillägg ska ett större sammanhang beaktas. Fastighetsutvecklingen ska ha framtidsfokus och möta framtidens behov och möjligheter samtidigt som viktiga befintliga värden värnas och tas tillvara. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att våga skapa nya lager som samspelar med plats, omgivning och framtid.

Skapa förutsättningar för levande bottenvåningar med ett bredare innehåll

Bottenvåningarnas innehåll och utformning har stor betydelse för stadskärnans attraktivitet och sammanlänkning längs de viktiga stråken. Förutsättningarna för innehåll och verksamheter i bottenvåningarna påverkas av bland annat utformning, administrativa lösningar, hyresnivåer och samspel med omgivande platser och stråk. Koncentrationen av människor som bor, verkar och rör sig i stadskärnan har en avgörande roll för underlag, behov och utbud. Bottenvåningarnas innehåll och utformning påverkar i sin tur stadskärnans samlade attraktionskraft över tid. Det är viktigt att stadskärnans olika aktörer tillsammans verkar för levande bottenvåningar med en ökande bredd i innehåll samt för en kontinuitet av stadslivskvaliteter vid de viktiga stråken och platserna. Relationen mellan boendemiljö och aktiva bottenvåningar med mer puls, kultur och upplevelser är en viktig aspekt att tidigt beakta och lösa, exempelvis via god planering, tidsregleringar eller tekniska åtgärder. Det är viktigt att ta höjd för framtida behov vid utformning av bebyggelse, gator och torg så att det tillsammans bidrar till förutsättningar för levande bottenvåningar. Vi som stadskärnans aktörer har ett gemensamt ansvar att tillsammans skapa förutsättningar för levande bottenvåningar med ett bredare innehåll.

Senast uppdaterad den 21 juni 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: