Hoppa till huvudinnehåll

Därför behöver stationen ligga centralt

Den nya järnvägen Ostlänken innebär att vi behöver en ny centralstation i Linköping. Linköpings kommun anser att den bästa placeringen av en ny centralstation är i Steninge vid ett markförlagt alternativ.

Fler resenärer

Antalet resenärer på järnvägen i landet har ökat kraftigt och väntas fortsätta att öka. Även pendlingen i regionen ökar. Om stationen byggs med ett centralt läge beräknas andelen tågresenärer, när Ostlänken är utbyggd, att mer än fördubblas jämfört med idag.

Vi vill att fler ska resa kollektivt och vi vill att resenärerna ska gå och cykla till stationen, vilket fler kommer att göra om stationen är centralt placerad.

Ju längre bort från centrum en station ligger, desto fler kommer dessutom ta bilen direkt till sitt resmål eftersom det blir för långt att gå eller cykla till stationen och för att det känns meningslöst att parkera och byta till tåg när bilresan redan startat.

Viktigt för stadsutvecklingen

Stationens placering är av strategisk betydelse för att innerstaden ska växa över ån och den kommer bidra till att den nya stadsdelen Stångebro blir en naturlig del av innerstaden.

Ju fler som reser med tåg desto fler rör sig i området kring stationen. Med fler personer i centrala Linköping ökar efterfrågan på varor och tjänster. Då kan näringslivet växa och utbudet blir större. Det är också attraktivt att bygga bostäder och arbetsplatser nära en central station.

 

Regionens pendlingsnav

Den nya centralstationen ska bli en väl fungerande bytespunkt för tåg, buss, bil, cykel och gående - ett pendlingsnav. Den ska även ge de resande ett bra utbud av service i form av butiker, restauranger och kaféer och kanske även konferenslokaler.

Ostlänken innebär helt nya järnvägsspår, vilket gör att det frigörs utrymme på de nuvarande spåren. Pendeltågstrafiken i regionen kan då byggas ut.

Ostlänken gynnar inte bara Linköping utan även grannkommunerna. Linköping har över 30 000 inpendlare från såväl tätorter inom kommunen, som från grannkommunerna. Var fjärde förvärvsarbetande östgöte arbetar i Linköping. Placeringen av den nya stationen är av regional betydelse. Korta restider och smidiga byten mellan trafikslag gör det lättare för pendlarna.

Linköping är ett pendlingsnav och en tillväxtmotor i regionen. För att alla regionens kommuner ska kunna dra fördel av tillväxten och utvecklas positivt är ökad rörlighet viktigt.

Varför en ny? 

Ostlänken kommer att behöva helt nya järnvägsspår och andra längre plattformar, samtidigt som nuvarande spår ska fortsätta att trafikeras. Det finns också krav på snabba byten mellan olika färdmedel och det måste göras plats för cyklister, bussar, taxi och bilister. Den ska även ge de resande ett bra utbud av service i form av butiker, restauranger och kaféer och kanske även konferenslokaler.

Det är således mycket som ska få rum vid den nya stationen. Nuvarande station är för liten och det finns inte tillräckligt med utrymme runt om för att bygga ut den.

Senast uppdaterad den 16 februari 2023