Läget nu och vägar framåt

Linköpings har nu tagit ett stort steg mot en stegvis övergång till digital arkivering i kommunen. I samverkan med Norrköpings kommun har ett digitalt slutarkiv (e-arkiv) inhandlats och installerats på kommunens servrar.

                             Möte med Norrköping och Formpipe 

 

Nu 2019 har e-arkivsarbetet kommit in i ett nytt skede, där det handlar om förvaltning, implementering och utveckling. De två pilotprojekt som har ingått i införandeprojektet är klara och utifrån erfarenheterna från dessa har en leveransplan tagits fram. Prioritetsordning och tidplan för denna leveransplan bestäms i referensgruppen för e-arkivsarbetet.

Information ut till verksamheterna har genomförts om att e-arkivet är på plats och att vi nu börjar en stegvis leverans in till e-arkivet. Här förs också en diskussion om vem som har ansvar för vad och hur digital arkivering fungerar i praktiken.Här har även en Handbok för digital arkivering tagits fram.

Parallellt med detta arbetar e-arkivsgruppen med praktiska och tekniska frågor kring systemet och det delvis nya arbetssätt som e-arkivering innebär. Samverkan med Säkerhetsenheten sker kring informationssäkerhetsfrågor. Stor vikt läggs också vid samarbete med andra e-arkivsprojekt som befinner sig i liknande skede som Linköping och då naturligtvis främst med Norrköpings kommun. 

 

 

1. Läs igenom handboken (särskilt kapitel 1.2 Verksamhetens förarbete).

2. Kontakta din administrativa chef/verksamhetens arkivansvariga för att stämma av förutsättningarna och få med ditt system/information på leveransplanen.

3. Checka av så att förarbetet enligt handboken är klart.

4. Säkerställ resurser och roller samt uppdragsbeskrivning för det kommande leveransprojektet i samverkan med e-arkivets förvaltningsgrupp.

KRAV PÅ SYSTEM SOM SKA INFÖRSKAFFAS TILL LINKÖPINGS KOMMUN.
 -Utifrån funktionalitet mot e-arkivet

  • Det ska gå att exportera den information som ska bevaras från verksamhetssystemet till ett system för digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)
  • Exporten ska kunna göras löpande, utan omfattande åtgärder, vid valfri tidpunkt.
  • Funktionaliteten för export ska finnas tillgänglig från start
  • Det ska gå att gallra informationen ur verksamhetssystemet efter export.
  • Systemet ska ha stöd för regelstyrd selektiv gallring av information.

KRAV PÅ MULTIFUNKTIONSSKRIVARE SOM INFÖRSKAFFAS TILL LINKÖPINGS KOMMUN
- Utifrån funktionalitet mot e-arkivet

  • Funktionalitet att skanna till PDF/A
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juni 2019