Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsplanering och bebyggelse

Här hittar du lite information kring stadsplanering och bebyggelse. Dels information rörande stadens stomplan 1945 samt dels en rapport rörande Hjälmsäter.

 

Begreppet stomplan infördes i 1931 års stadsplanelag för områden i städerna som borde planläggas för ”framtida ordnande och bebyggande”. I Linköping bedrevs stomplanearbetet av en kommitté, som tillsattes 1943 och i maj 1945 presenterades en stomplan för stadsfullmäktige.                         

Kommittén framhöll att det färdiga resultatet var att betrakta som en generalplan, ett begrepp som dock inte fanns i stadsplanelagen, men det färdiga resultatet avsågs ha ett vidare syfte än stomplanens: ”En generalplans viktigaste uppgift är att lämna riktlinjer för och tjäna till ledning vid stadsplaners upprättande. Man kan också säga, att den innebär en prognos rörande utvecklingen på olika samhällets områden”.

Stomplanen satte i och för sig gränser för det framtida arbetet, men detta skulle ha sin utgångspunkt i denna plan. Stomplanen inriktades i huvudsak på tre områden: kommunikationer, vatten och avlopp samt markdispositionsfrågor. Stomplanen finns tryckt i Linköpings stadsfullmäktiges handlingar 1945, del 15.

Efter stomplanens antagande fortsatte planarbetet med en förberedande generalplanekommitté 1948-1954, utöver de övriga planfrågor som samtidigt behandlades av stadsplanekontoret. 1954 önskade länsstyrelsen att en regional planering behövde genomföras och som svar på detta inrättade stadsfullmäktige samma år en särskild generalplanekommitté.

Stomplanen har delats upp i sex filer på grund av filernas storlek.

Litteratur:

Sven E. Noreen, ”Stadsplanering och bebyggelse 1910-70”, i Linköpings historia, del 5 (1981), s. 145-189; om 1945 års stomplan och det tidiga generalplanearbetet särskilt s. 184-186.

Översikt av tidigare planarbeten samt underlag för den särskilda generalplanekommitténs arbete ingår i Linköpings stadsfullmäktiges handlingar 1954, del 22, s. 111-127.

Senast uppdaterad den 14 december 2020