Föreningsbidrag från Äldrenämnden

Föreningsbidrag kan utges till lokal pensionärsförening, lokal samorganisation (paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar) samt lokal förening under förutsättning att aktiviteter anordnas för pensionärer eller av pensionärer som är bosatta/skriva inom Linköpings kommun.

Föreningsbidraget är uppdelat på tre områden och sista ansökningsdag är den 30 september.

• Grundbidrag och medlemsbidrag
• Verksamhetsbidrag
• Särskilt verksamhetsbidrag

Syfte med föreningsbidrag

 • stödja, stimulera och underlätta frivilligt socialt arbete
 • stimulera föreningar att bedriva utåtriktad verksamhet för personer till exempel genom kulturaktiviteter
 • bryta isolering för enskilda och grupper
 • ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala
 • kontakter mellan människor
 • stödja pensionärer som utför aktiviteter till barn och ungdomar
 • stödja hälsofrämjande insatser för att fysiskt, psykiskt och socialt höja välbefinnande till exempel genom promenader, lättgympa, frågesport (hjärngympa), kontaktverksamhet eller annat

Krav på förening som ansöker om föreningsbidrag

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration och i vederbörlig ordning ha:

 • antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • stadigvarande verksamhet
 • ordnad ekonomiskförvaltning
 • eget postgirokonto/bankgirokonto
 • organisationsnummer

Föreningen ska ta ut årlig avgift av medlemmarna samt redovisa detta i verksamhetsberättelsen.

Grundbidrag och medlemsbidrag

Grundbidrag och medlemsbidrag kan utges till lokal pensionärsförening inom Linköpings kommun. Med lokal förening menas att föreningen är verksam i kommunen men kan ha medlemmar i flera kommuner. Den kan också tillhöra en riksorganisation. Bidrag utges inte till länsförening.

För att grundbidrag ska utges krävs att föreningen har minst 10 betalande medlemmar. I grundbidraget ingår ekonomiskt stöd till administration såsom kostnader för telefon, porto med mera.

Grundbidrag utges per bidragsberättigad förening. Medlemsbidrag utges per bidragsberättigad medlem. Bidragets storlek fastställer äldrenämnden varje år med hänsyn tagen till av kommunfullmäktige tilldelade medel.

Med bidragsberättigad medlem avses betalande medlem som är 65 år och bor i kommunen.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan utges till lokal förening (pensionärsförening eller annan förening) under förutsättning att aktiviteterna anordnas för pensionärer eller av pensionärer som är bosatta eller skrivna inom Linköpings kommun.

Verksamhetsbidrag utges efter överenskommelse mellan föreningen och äldrenämnden. Vid bedömning av ansökningar om verksamhetsbidrag kommer äldrenämnden att lägga stor vikt vid:

 • att verksamheten riktar aktiviteter till andra än egna medlemmar
 • verksamhet som riktar sig till boende i kommunens äldreboenden
 • verksamhetens omfattning
 • om verksamheten innebär att nya arbetssätt prövas
 • i vilken utsträckning verksamheten kompletterar eller förstärker annan verksamhet

Särskilt verksamhetsbidrag

Särskilt verksamhetsbidrag kan utges till lokal samorganisation. Med samorganisation avses en paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar. Samorganisationen ska bedriva verksamhet som stöd till medlemsföreningar. Samorganisationen ska också bedriva egen verksamhet för medlemmar i medlemsföreningar.

Det särskilda verksamhetsbidraget utgör totalt 8 % av de medel som årligen avsätts till föreningsbidrag för pensionärsföreningarna. Det särskilda verksamhetsbidraget fördelas i förhållande till antalet medlemsföreningar som samorganisationen stödjer.

Ansökningstid

Ansökan om föreningsbidrag ska ha inkommit till äldrenämnden senast den 30 september året före det år som ansökan avser. För att kunna godkänna ansökan ska den vara komplett ifylld. Ansökan skickas till omsorgskontoret.

Blanketter

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar, planerar och följer upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen

E-post: aldrenamnden@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 82

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta) Öppettider: 7.45-12.00, 13.00-16.00,
(Juni-augusti 8.00-12.00, 13.00-14.00)

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2018