Anläggningsbidrag

Från och med 1 januari 2019 införs ett nytt bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet. Anläggningsbidraget berörs av denna förändring, 2018 fungerar som ett övergångsår då vissa bidragsformer fasas ut och nya fasas in. Läs mer via länken nedan.

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

  • vara ansluten till en riksorganisation
  • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
  • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
  • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidragsberättigad ungdomsförening kan beviljas anläggningsbidrag för uppförande, om- och tillbyggnad eller periodiskt underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar som ägs av föreningen.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:

  • periodiskt underhåll av befintliga motionsspår
  • föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet
  •  jämställdhetsskapande åtgärder
  • tillgänglighet för funktionshindrade
  • miljöförbättringar och energieffektivitet

Villkor

Anläggningsbidrag kan beviljas då anläggning ägs av förening eller anläggning drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses avtal av långsiktig karaktär med förfogande som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag från minsta avtalstid om 10 år kan göras i de fall förening övertar tidigare kommunalt driven anläggning.

Mobila anläggningar är inte bidragsberättigade. Bidrag utgår inte till samma anläggning eller liknande anläggning inom en femårsperiod.

Bidragsform

Bidragets storlek uppgår till max 100 000 kronor per projekt. Högsta bidrag per år till en förening är 100 000 kronor.

Ansökan - 1 okt 2018

Ansökan som avser bidrag till nästkommande kalenderår,sker på särskild blankett med erforderliga bilagor och ska vara Linköpings kommun tillhanda senast den 1 oktober. Beslut i bidragsfrågan utsändes till bidragssökande förening snarast under första kvartalet, året efter ansökningsåret.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av bidrag sker när redovisning bestyrkt av verifikationer inkommit till Linköpings kommun (Föreningsstöd). Har redovisning inte skett före 1 oktober det år bidraget avser, anses detsamma förverkat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018