Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Coronainformation för medarbetare inom utbildning och arbetsmarknad

Här hittar du som medarbetare inom utbildning och arbetsmarknad i Linköpings kommun viktig information om coronaviruset. Mer information finns på kommunens intranät Linweb. Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Alla medborgare och medarbetare har ansvar att följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Chefer inom Linköpings kommun gör regelbundna riskbedömningar på din arbetsplats. Detta för att kunna sätta in rätt insatser för att minimera risken för smittspridning och samtidigt kunna ha verksamheten i gång.

Frågor och svar

Här kan du läsa svar på frågor om covid-19. Svaren gäller för medarbetare inom utbildning och arbetsmarknad som har en anställning i Linköpings kommun.

Förskolan och skolan är samhällsviktiga och prioriterade verksamheter. 

Folkhälsomyndigheten säger att:

 • Barn och unga får undervisning är prioriterat
 • Det finns hittills inget som pekar på att förskolan/skolan som arena är drivande i smittspridningen. Personal inom förskola/skola har hittills inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper
 • Barn och ungdomar står för en liten del av den totala andelen fall av covid-19
 • Viktigt med balans mellan barns och ungas behov av förskola/skola och de smittskyddsåtgärder som vidtas
 • Förskolan/skolan ska göra de förändringar - vidta de smittskyddsåtgärder - som är möjliga att göra
 • Vid beslut om distansundervisning är syftet till stor del att minska antalet sociala kontakter i samhället, och minska trängseln i kollektivtrafiken, för att dämpa smittspridningstakten.

Folkhälsomyndigheten understryker att det är viktigt med balans mellan barns och ungas behov av förskola/skola och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Förskolorna och skolorna har olika förutsättningar men det viktiga är att göra de förändringar - vidta de smittskyddsåtgärder - som är möjliga att göra.

Nedan är råd från Folkhälsomyndigheten.

Prata med eleverna

 • Informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen
 • Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen där det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten eller musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet utomhus.
 • Uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt, exempelvis i idrottsundervisningen.

Handhygien

 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

Städning

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

 • Stanna hemma när du är sjuk. Även vid milda symtom
 • Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn.
 • Vid fortsatta symtom ska du stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dagen du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn innan du kommer tillbaka till jobbet.
 • Du kan gå tillbaka till jobbet även om du har kvar milda symtom som lätt hosta och snuva om du i övrigt mår bra.

Vad gäller om jag har symtom men har inte lämnat prov?

 • Om du har symtom kortare tid än 24 timmar: Stanna hemma i ytterligare två dygn
 • Om du har symtom längre tid än 24 timmar: Följ samma rekommendation som för personer med covid-19

Vad gäller om jag väntar på provsvar?

 • Stanna hemma

Vad gäller om provsvaret visar att jag har covid-19?

Stanna hemma tills allt följande gäller:

 • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
 • Du är feberfri sedan minst två dygn
 • Du mår tydligt bättre

Vad gäller om provsvaret visar att jag inte har covid -19?

 • Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

Vad gäller om jag bor med någon som har covid-19?

 • Barn, elever och vuxna omfattas av hemkarantän och behöver stanna hemma sju dagar från testdatum, om inte vården meddelat annat.
 • Vuxna kan alltså behöva stanna hemma i sju dagar. Du som inte kan arbeta hemifrån, kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan, se länk nedan.
 • Barn och elever ska vara hemma när de är sjuka. Även vid milda symtom
 • Barn och elever som bor tillsammans med någon som har diagnostiserad covid-19 ska stanna hemma i en vecka, i så kallad hushållskarantän.
 • Verksamhetens behov styr möjligheten till distansarbete
 • Det är respektive rektor/chef som avgör när och om distansarbete är möjligt
 • På grund av att skolorna som arbetsplats skiljer sig åt, skiljer sig även möjligheterna till distansarbete

Internt - inom enhet/organisation:

Barn/elev/medarbetare konstaterats sjuk med covid-19:

 • Rektor informerar barn/elev/medarbetare som arbetat nära den smittade 24 timmar innan symtomutbrott
 • Vid tre eller fler smittade under samma vecka rapporterar rektor till elevhälsochef som tar kontakt med smittskyddsenheten
 • Verksamheten uppmanas till extra uppmärksamhet på symtom
 • Fortsatt följsamhet till allmänna rekommendationer

Externt - utanför enhet/organisation: 

Linköpings kommun lämnar inte ut uppgift om namnen på de enheter i kommunen som har verifierad smitta.

Anledningen till detta är att uppgift om smitta eller misstänkt smitta omfattas av särskilt stark sekretess till skydd för den enskilde.

Detta innebär att kommunen inte kan sprida uppgifter om barns, elevers, brukares eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt.

Med skada avses i detta fall inte bara fysisk skada utan även integritetsskada.

Viktigt:  Skyddet omfattar även uppgifter som indirekt kan identifiera personen som har smitta eller misstänkt smitta eller dennes närstående. Det innebär att inte heller enskilda medarbetare, inom ramen för sin anställning, får sprida uppgifter om att en viss verksamhet har smitta eller misstänkt smitta, vare sig det gäller smitta hos barn, elever, brukare eller personal.

Läs mer på länken nedan. 

Senast uppdaterad den 25 februari 2021