NTA - kollegialt lärande

Vill du utveckla din undervisning tillsammans med andra?
NTA Skolutveckling har utvecklat en kompetensutbildning med en modell för kollegialt lärande. Enligt en enkel arbetsgång bidrar alla deltagare med sin kompetens och erfarenhet.

NTA Skolutveckling – kollegialt lärande är en del i lärares professionella utveckling
NTA Skolutveckling verkar för en långsiktig, strategisk utveckling av lärares undervisning och elevers lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet innehåller en struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. 

Kollegialt lärande sker vid strukturerade, återkommande möten och leds av en  handledare. Vid tre träffar lär man sig modellen NTA och kollegialt lärande och får rika tillfällen till reflektion och diskussion. Inför varje träff förbereder sig deltagarna genom observationer och reflektioner i den egna skolpraktiken. När man lärt sig modellen är den en struktur för systematisk utveckling av undervisningen. Innehållet på träffarna varieras utifrån deltagarnas och deras elevers behov.

I NTA och kollegialt lärande är elevens lärande utgångspunkt i diskussionerna  och teorier om lärande och undervisning varvas med egna kunskaper och  erfarenheter. Den egna undervisningen utvecklas genom att deltagarna aktivt tar del av kollegors kunskaper, idéer och erfarenheter.

Innehållet i de tre träffarna följer upplägget av ett NTA-uppdrag och har fokus på tre viktiga delar i det arbetet:

1. Hur samlar jag elevers tankar och erfarenheter?

2. Hur arbetar jag för att eleverna ska inse och se hur de ska observera?

3. Hur visar elever sitt lärande och hur får de en tilltro till det?

NTA-utbildningen består av flera viktiga delar, se figur nedan. Dessa delar bildar tillsammans en helhet, där syftet är att säkerställa trygghet och säkerhet hos läraren och stimulera till att vidareutveckla den egna undervisningen. Utbildningarna arrangeras lokalt men med stöd från NTA centralt t ex genom utbildning för utbildare, styrgruppsutbildningar, fördjupningsutbildningar i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, samarbete med näringsliv, kollegialt lärande mm.

Information om handledarutbildning NTA och kollegialt lärande?
NTA Skolutveckling erbjuder handledarutbildning i NTA och kollegialt lärande. Utbildningen är en heldag och vänder sig till  NTA-samordnare, NTA-utbildare och NT-utvecklare i NTA-kommuner. 

I utbildningen ingår:

  • Bakgrund
  • Kollegialt lärande
  • Genomgång av modellen
  • Handledarrollen
  • Stödmaterial

Efter handledarutbildningen kan deltagarna arrangera egna utbildningar enligt  NTA och kollegialt lärande. Deltagare på handledarutbildningen får studiehandledning och tillgång till ytterligare stödmaterial på NTA:s hemsida.

Läs mer om kollegialt lärande
Timperley, Helen  (2013). Det professionella lärandet inneboende kraft. Lund:  Studentlitteratur.

Johansson, Ulrika (2015). Magisteruppsats: ”Kollegialt lärande – En studie av lärare som arbetar utifrån en modell för att utveckla sin undervisning”. Ulrika Johansson, 2015. Länk till uppsatsen i fulltext.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 mars 2020