Hoppa till huvudinnehåll

Biståndsbedömda trygghetsboenden

Från och med våren 2023 kommer de nuvarande kommunala trygghetsboendena och servicehusen bli biståndsbedömda trygghetsboenden, en boendeform med anpassade lägenheter för äldre människor som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar hemma i ordinärt boende.

Tidslinje

Mars: Nuvarande kö till kommunala trygghetsboenden upplöses.

Under mars 2023 anordnar Social- och omsorgsförvaltningen informationsträffar om omställningen till områdesbaserad vård och omsorg och de förändringar som detta innebär. Informationsträffarna kommer att äga rum på olika servicehus och trygghetsboenden i Linköpings kommun. Nedan hittar du mer information om träffarna. 

Vecka 10 

Informationsträffar om områdesbaserad vård och omsorg
Datum Tid och plats Kommande utförare
6 mars  10.00 Ullstämma Vardaga
  14.00 Ramstorp Bräcke
7 mars  14.00 Tannefors Leanlink
8 mars  10.00 Möjetorp Leanlink 
  14.00 Räknestickan Vardaga
9 mars  14.00 Sturefors Vardaga
10 mars  10.00 Översten Bräcke 
  14.00 Solrosen Bräcke

 

Vecka 11 

Informationsträffar om områdesbaserad vård och omsorg
Datum Tid och plats Kommande utförare
13 mars  10.00 Torparegatan  Attendo
  14.00 Tröskaregatan Attendo
15 mars 10.00 Ryd Leanlink
  14.00 Kärna Leanlink 
16 mars  14.00 Ulrika Attendo 
17 mars 10.00 Vikingstad Attendo
  14.00 Nykil Attendo

 

Vecka 12 

Informationsträffar om områdesbaserad vård och omsorg
Datum Tid och plats Kommande utförare
20 mars  10.00 Bestorp Vardaga
  14.00 Blandaren Leanlink
21 mars  14.00 Trädgårn Leanlink
22 mars  10.00 Linghem Leanlink
  14.00 Stolplyckan Bräcke
23 mars  14.00 Aspen Leanlink
24 mars  10.00 Johannelund Vardaga

 

Vecka 13 

Informationsträffar om områdesbaserad vård och omsorg
Datum Tid och plats Kommande utförare
27 mars  10.00 Östgötagatan Leanlink
 

14.00 Skäggetorp

Attendo
29 mars  10.00 Härnebacken Leanlink
  14.00 Vretaliden Leanlink 

 

Boende och träffpunkt

De biståndsbedömda trygghetsboendena kommer fungera som träffpunkter för äldre i området. På varje boende kommer det erbjudas lunchservering och olika aktiviteter som syftar till att stärka det hälsofrämjande arbetet.

De biståndsbedömda trygghetsboendena blir en del i kommunens nya modell för områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering som genomförs våren 2023. Boendena kommer ha en nära samverkan med civilsamhälle, regionen och företag i området.

Hälsofrämjande arbete och fysisk aktivitet

Utgångspunkten för aktiviteterna på träffpunkterna ska vara hälsofrämjande arbete i ett förebyggande helhetsperspektiv gentemot den enskilde och mellan äldre. Aktiviteterna på träffpunkterna kan variera utifrån önskemål och efterfrågan från boende och andra äldre i området. Det övergripande målet blir att skapa trivsel, engagemang och samhörighet samt förutsättningar för den enskilde att ta eget ansvar för sin hälsa. De hälsofrämjande aktiviteterna på varje boende kommer därför innefatta både träffpunktsverksamhet, lunchservering/matlagningsinspiration och möjligheter till fysisk aktivitet. 

På varje boende ska det finnas möjlighet till fysisk aktivitet. Det kommer anordnas organiserade, gemensamma promenader veckovis. I varje område kommer det finnas minigym där ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut kommer stötta och ge instruktioner till de äldre utifrån sitt förebyggande och hälsofrämjande uppdrag.

På varje boende ska det finnas lunchservering. Det ska också erbjudas tips och inspiration kring varierad kost och matlagning.

Minst två gånger i månaden kommer boendet anordna förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter av mer omfattande karaktär.

Sök bland frågor och svar

Biståndsbedömt trygghetsboende kommer att finnas i Linköpings kommun från och med 2023-05-01. Det är en boendeform som kan beviljas efter en individuell behovsbedömning och som tar vid när det inte längre fungerar att bo kvar hemma, men när ett boende med heldygnsvård inte heller är nödvändigt.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för äldre människor som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar hemma i ordinärt boende. Ett biståndsbedömt trygghets­boende kan till exempel erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

På ett biståndsbedömt trygghetsboende ska det enligt lagstiftningen inte finnas ett hälso- och sjukvårdsansvar. Om du som boende där har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser vänder du dig till din vårdcentral. Om läkare bedömer att du har rätt till hemsjukvård kommer du att få det.

Enligt lagstiftningen om biståndsbedömt trygghetsboende finns det inte krav på personal på plats dygnet runt. Behov av service- och omsorgsinsatser för de boende tillgodoses i form av hemtjänst. Det utformas utifrån individuella behov vilket till exempel kan innebära tillsyn nattetid för den som behöver det.

Om ett boende är biståndsbedömt betyder det att om du vill ha en plats måste du göra en ansökan till kommunen. En ansökan innebär inte att du automatiskt har rätt till det du ansöker om, utan en så kallad behovsprövning behöver göras av en biståndsbedömare på Social- och omsorgsförvaltningen. Syftet med behovsprövningen är att utreda dina behov och hur du bäst kan få det stöd du behöver.

 

Nej, det är de kommunala trygghetsboenden och servicehus som finns idag som görs om till en och samma boendeform, det vill säga biståndsbedömda trygghetsboenden, från och med 2023-05-01.

Det är de kommunala trygghetsboenden och servicehus som finns idag som görs om till en och samma boendeform, det vill säga biståndsbedömda trygghetsboenden, från och med 2023-05-01.

Biståndsbedömt trygghetsboende infördes i socialtjänstlagen 2019 och är en särskild boendeform tänkt för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Trygghetsboenden i den form som kommunen har idag finns inte i lagstiftningen.

Till dagens kommunala trygghetsboenden står intresserade i en kronologisk kö. En kommuns ansvar är främst att skapa boendeformer för personer med behov av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Kommunen väljer därför att ställa om sina trygghetsboenden, men även servicehusen, till en och samma boendeform, det vill säga biståndsbedömt trygghetsboende, från och med 2023-05-01.

Det skapar en tydlighet för både enskilda och utförare med en (1) boendeform, det vill säga biståndsbedömt trygghetsboende, men även när det gäller nationell statistik och tillståndsgivning för boenden. För den som är intresserad av ett trygghetsboende som inte är biståndsbedömt finns alternativ hos olika fastighetsägare.

 

De kommunala trygghetsboendena fortsätter att fungera på samma sätt som nu fram till 2023-05-01 då de går över till att bli biståndsbedömda trygghetsboenden.

Ett kommunalt trygghetsboende respektive ett biståndsbedömt trygghetsboende fungerar till största delen på samma sätt. Skillnaden ligger i hur du gör om du vill ha en plats på boendet.

Till ett kommunalt trygghetsboende räcker det att göra en intresseanmälan och stå i kö tills en plats blir ledig. (Från och med 2021-06-01 är kön stängd.)

För att få flytta till ett biståndsbedömt trygghetsboende måste du ansöka hos Social- och omsorgsförvaltningen som bedömer ditt behov och utifrån det fattar ett så kallat biståndsbeslut.

Nej, du måste inte flytta utan du behåller din plats.

Om du bor på ett biståndsbedömt trygghetsboende (från och med 2023-05-01) och behöver komma i kontakt med sjuksköterska får du vända dig till din vårdcentral. Om läkare bedömer att du har rätt till hemsjukvård kommer du att få det.

Vårdboendena förändras inte.

Ett vårdboende är till för dig som behöver mer omfattande vårdinsatser under hela dygnet. Vissa vårdboenden har inriktning för personer med demenssjukdom och vissa är korttidsboenden. Korttidsboenden är till för personer som behöver extra vård och omsorg under en begränsad period till exempel efter en sjukhusvistelse. Du hittar mer information om vårdboende på sidan Boende för äldre som du når via länken "Vårdbostad - mer information"

 

 

 

 

 

 

Om du idag skulle ställa dig i kö till ett kommunalt trygghetsboende så länge de finns kvar i nuvarande form (till och med april 2023) är det inte säkert att du hinner få en plats på boendet innan det görs om till ett biståndsbedömt trygghetsboende i maj 2023. Det finns flera fastighetsbolag som erbjuder olika former av seniorboenden och trygghetsboenden.

Från och med 2021-06-01 kan inga nya personer ställa sig i kö, men du som redan står i kö kan göra det fram till 2023-02-01. Då upplöses kön inför att boendena 2023-05-01 görs om till biståndsbedömda trygghetsboenden.

För dig som står i kö till kommunalt trygghetsboende finns olika alternativ:

Du kan välja stå kvar i kön. Då kan du hinna få ett erbjudande om kommunalt trygghetsboende innan februari 2023. I februari 2023 upplöses kön inför att att boendena 2023-05-01 görs om till biståndsbedömda trygghetsboenden.

Du kan välja att ställa dig i kö hos fastighetsägare som har seniorboenden eller trygghetsboenden.

Du kan välja att ansöka om en servicelägenhet. Det är ett biståndsbedömt boende och för att du ska få bo där krävs att dina behov inte kan tillgodoses med insatser från hemtjänst för att du ska få en skälig levnadsnivå i ditt hem.

Nej, ansökningarna till servicelägenhet stoppas inte. Från och med 2023-02-01 flyttas befintliga ansökningar till servicehus över till att bli ansökningar till kommunala trygghetsboenden. Denna överföring sker automatiskt.

Om du har ansökt om servicelägenhet utreds din ansökan på vanligt sätt. Från och med 2023-02-01 flyttas befintliga ansökningar till servicehus över till att bli ansökningar till kommunala trygghetsboenden. Denna överföring sker automatiskt.

Nej. Från och med 2023-02-01 flyttas befintliga ansökningar till servicehus över till att bli ansökningar till kommunala trygghetsboenden. Denna överföring sker automatiskt.

Du kommer att kunna ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende våren 2023.

 

Ja. För att få bo på ett särskilt boende måste du göra en ansökan till kommunen där en biståndshandläggare på Social- och omsorgsförvaltningen utreder din ansökan. För att du ska få bo på ett särskilt boende krävs enligt socialtjänstlagen att det inte räcker med hemtjänst för att du ska få en skälig levnadsnivå i ditt hem.

Det görs alltid en individuell bedömning. För att du ska få bo på ett särskilt boende krävs enligt socialtjänstlagen att det inte räcker med hemtjänst för att du ska få en skälig levnadsnivå i ditt hem.

Ja. Det är den person i hushållet som har behov av insatsen som ansöker. Make/maka/partner flyttar med som del av hushållet.

Kontakta den hyresvärd som har det aktuella boendet för att ställa dig i kö.

 

Flera hyresvärdar planerar att bygga privata trygghetsboenden i kommunen de kommande åren, så förhoppningsvis kommer det att finnas fler platser.

Ett särskilt boende är en kommunal boendeform som är anpassad för personer med behov av olika former av vård och omsorg. För att få bo på ett särskilt boende måste du ansöka om särskilt boende hos kommunen. En biståndshandläggare utreder din ansökan. För att du ska få bo på ett särskilt boende krävs enligt socialtjänstlagen att det inte räcker med hemtjänst för att du ska få en skälig levnadsnivå i ditt hem.

Särskilda boenden för äldre i Linköpings kommun idag (till och med april 2023) är servicehus och vårdboenden.

Servicehus tar vid när det inte fungerar att bo i det ordinarie boendet längre, och vårdboenden är till för de som behöver mer omfattande vårdinsatser under hela dygnet. Vissa vårdboenden har inriktning för personer med demenssjukdom och vissa är korttidsboenden. Korttidsboenden är till för personer som behöver extra vård och omsorg under en begränsad period till exempel efter en sjukhusvistelse.

Från och med maj 2023 kommer Linköpings kommuns särskilda boenden för äldre att vara biståndsbedömda trygghetsboenden och vårdboenden.

 

                

Senast uppdaterad den 13 januari 2023