Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings äldreomsorgslyft

En statlig respektive lokal satsning som innebär att medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Foto: Johan Sjöholm

Äldreomsorgslyftet är den statliga satsningen som innebär att visstidsanställda inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.

Linköpingslyftet är den lokala satsningen som innebär att tillsvidareanställda medarbetare ska kunna erbjudas utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Äldrenämnden finansierar kostnaden för den tid som den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.

Äldreomsorgslyftet + Linköpingslyftet = Linköpings Äldreomsorgslyft

Kompetensutveckling inom Linköpings äldreomsorgslyft

De utbildningar som ingår i Linköpings äldreomsorgslyft är i dagsläget:

 • Nationella yrkespaketet för vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p), behörighetskrav svenska grund
 • Nyhet! Kombinationsutbildning svenska (sva) + yrkespaketet vårdbiträde (800 p)

Ytterligare kompetenshöjande utbildningar för undersköterskor och chefer kommer att läggas till under 2021. Formerna för detta är under arbete.

Vilka är målgrupperna i Linköpings äldreomsorgslyft?

Medarbetare som redan arbetar i äldreomsorgen och har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. 

Arbetsgång och övergripande process

Processen består av 4 huvudsteg. Dessa är:

 1. inventering av potentiella medarbetare hos arbetsgivarna,
 2. kartläggning medarbetares kompetens genom centrum för vuxenutbildning,
 3. arbetsgivarnas urval av kartlagda medarbetare som ska erbjudas utbildning
 4. utbildning och validering av medarbetare hos kommunens auktoriserade utbildningsanordnare

Observera att kartläggning, antagning och utbildningsstart sker löpande.

Chanserna att färdigställa studierna ökar i takt med desto snabbare medarbetarna kommer igång med sin utbildning och desto större del av arbetstiden som ägnas åt studier.

Tidsplan 2021

Tidsplanen är en målsättning och riktningsvisare, men observera att löpande kartläggning, antagning och studiestart sker. Detta pågår under hela lyftets tidsperiod eller fram till att tillgängliga medel tar slut.

 • Januari-December: Arbetsgivarna gör löpande urval av medarbetare. Kartläggning, ansökan och antagning av medarbetare till studier genom Centrum för vuxenutbildning. Utbildningsanordnare får sina medarbetare/elever tilldelade.

 • Juni: Arbetsgivarna fakturera SOF för lönekostnader för perioden 1 januari- 31 maj 2021Juni: Utbildningsanordnare rapporterar studieresultat till UAF för perioden 1 januari-31 maj 2021

 • December: Regeringsbeslut inväntas om eventuell fortsättning av lyftet år 2022, om det beslutet tas kan medarbetarna fortsätta sina studier i januari om de inte är klara.

Socialdepartementet har gett Socialstyrelsen uppdraget att hantera äldreomsorgslyftet. Arbetsmarknadens parter, SKR, Sveriges kommuner och regioner och fackförbundet Kommunal, har kompletterat satsningen med en nationell överenskommelse.

Socialstyrelsens tolkning av uppdraget och den nationella överenskommelse som SKR och Kommunal tecknat är inte helt kompatibla med varandra kring vilka medarbetare som omfattas av äldreomsorgslyftet. 

Socialstyrelsen tolkar regeringens uppdrag utifrån att det gäller alla medarbetare.

SKR och Kommunals nationella överenskommelse menar att lyftet ska omfatta visstidsanställda och arbetslösa som vill gå in i omställning till vården, med syfte att skapa fler trygga anställningar inom äldreomsorgen.

För att säkerställa arbetsgången utifrån vår lokala utgångspunkt och förutsättning har Linköpings kommun tecknat en lokal överenskommelse med Kommunal. Överenskommelsen innebär att urvalet av visstidsanställda medarbetare som deltar i lyftet sker i enlighet med arbetsrättens turordningsregler och att de erbjuds en tillsvidareanställning i samband med studiestart. Denna överenskommelse gäller för kommunens egna utförare Leanlink. De privata utförarna berörs inte av överenskommelsen men uppmanas att följa arbetsrättens regler och ha en god relation med Kommunal.  

Då egna medel tillskjuts ges möjligheten för alla utförare inom äldreomsorgen att utbilda både tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare.

De båda lyften slås samman och benämns som Linköpings Äldreomsorgslyft och följer samma arbetsgång och ersättningsmodell.

I Linköpings kommun bedrivs Linköpings äldreomsorgslyft som ett projekt inom ramen för vårt lokala vård- och omsorgscollege, VO-C. Vi samarbetar för att skapa en effektiv process i syfte att få ut så många medarbetare i utbildning som möjligt. Är du utförare av äldreomsorg eller auktoriserad utbildningsanordnare av nationella kurser inom vård och omsorg genom avtal med Linköpings kommun så berörs du av detta projekt. Kinda har sitt eget projekt.

Social- och omsorgsförvaltningen, SOF, rekvirerar de statliga medlen och fördelar dessa mellan den egna kommunala- och de privata utförarna inom äldreomsorgen. Linköping har blivit tilldelad ca 47 miljoner kronor enligt en nationell fördelningsnyckel för år 20201.

Arbetsgivarna ersätts för lönekostnaden för den del av medarbetarens arbetstid som utgörs av studier. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade och kollektivavtalade arbetsgivaravgifter. Den statliga ersättningen utgår till och med 2021-12-31 (med trolig förlängning till 2022-12-31).

Det finns ingen begränsning i hur stor del som tjänsten ägnas åt studier respektive arbete, men det får inte överstiga 100 % tillsammans.

Utbildning till vårdbiträde (800 gyp) och undersköterska (1500 gyp) sker i enlighet med det nationella yrkespaketet vård och omsorg.

För att studera och bli antagen inom yrkespaketet krävs grundläggande behörighet (svenska grund, motsvarar åk 9).

Om en medarbetare saknar grundläggande behörighet, finns nu även möjligheten att gå kombinationsutbildningen Svenska + nationella yrkespaketet vård och omsorg. I det kurspaketet kombineras studier svenska med kurserna på yrkesprogrammet inom vård och omsorg. Under studierna är det en krav att uppnå godkända betyg i svenska som andraspråk för att fullfölja yrkesstudierna. Då kombinationsutbildningen tar mycket tid i anspråk är en rimlig förväntning på dessa medarbetare att uppnå målet vårdbiträde (800p), men för den ambitiösa finns möjligheten att läsa till undersköterska.

Ersättning ges endast för studier enligt de kurser som ryms i det nationella yrkespaketet för vård- och omsorgsprogrammet samt kombinationsutbildning.

Nyanställda arbetstagare med begränsad erfarenhet av arbete inom äldreomsorg ska genomgå introduktion enligt den webbaserade introduktionsutbildning som Socialstyrelsen tillhandahåller. Arbetsplatsintroduktionen ska också anpassas efter arbetstagarens behov och arbetsgivaren utser handledare. De personer som är nya i yrket ska kombinera studierna med att arbeta minst 50 % av sin arbetstid (gäller endast denna grupp).

Tidsspannet är begränsat och en rimlig ambition för medarbetarnas studier bedöms av projektledningen vara, att den som saknar utbildning inom vård och omsorg hinner uppnå vårdbiträde (800 p), och den som sedan tidigare uppnått formell nivå som vårdbiträde hinner läsa upp till undersköterska (800 + 700 =1500 p). Dock finns inget hinder för den ambitiösa och studievana medarbetaren att studera i en snabbare takt. Den vanligaste tidsåtgången för studier på heltid till vårdbiträde är 1 + 1/2 termin och till undersköterska 3 terminer.

För de medarbetare som väljer och ges möjlighet av arbetsgivaren att studera på heltid ökar chansen att hinna färdigställa studierna under perioden som lyftet pågår. Medarbetare med erfarenhet i yrket kan få sina kunskaper validerade i samband med studiestart. Ca en fjärdedel av ordinarie kurser kan vanligtvis medarbetare med lång erfarenhet i yrket kunna validera, men detta prövas och är individuellt.    

Det är en väl tilltagen satsning från stat och kommun så finansieringsutrymmet är stort. Om befintliga medel mot förmodan inte skulle räcka kommer möjligheten att antas till studier via Centrum för vuxenutbildningen att stoppas och information går i så fall ut till samtliga utförare.

 1. Som arbetsgivare ska du identifiera de av dina medarbetare som är aktuella för studier i höst och har behörighet att studera (krav: svenska åk 9 eller SVA grund).
 2. När du identifierat medarbetare som är behöriga att studera ska du anmäla dessa på särskild mall till centrum för vuxenutbildning, CFV, för en första kartläggning av en studie- och yrkesvägledare inför studier.
 3. Efter kartläggning ber du din medarbetare om att ta del av resultatet.
 4. När du fått återkoppling från kartläggning av din medarbetare gör du ditt slutgiltiga urval för vilka du vill och kan erbjuda studier och i vilken omfattning. Omfattningen uppges i procentsats av arbetstiden i jämna tal, såsom 10, 15, 20, 25, 30 och så vidare upp till 100 %. Den totala omfattningen av arbetstid på arbetsplatsen och studietid inom ramen för Linköpings Äldreomsorgslyft får inte överstiga 100 % för medarbetaren.
 5. Du som arbetsgivare beslutar om hur stor del av arbetstiden som kan läggas på studier och meddelar medarbetaren detta.
 6. Du ska planera för och säkerställa den arbetsrättsliga processen som bland annat innehåller att informera medarbetaren om gällande förutsättningar för studier/arbete och upprätta ett studieledighetsavtal.
 7. Ge i uppdrag till din medarbetare att ansök om studier via Centrum för vuxenutbildning, CFV till yrkespaketet vård och omsorg. Medarbetaren väljer själv utbildningsanordnare som erbjuder den studieform som passar individen bäst och de kurser som ska studeras/valideras. (Länk finns under arbetstagarens rutin, se nedan). Observera att de medarbetare som är folkbokförda utanför Linköpings kommun först behöver ha ett godkännande från sin hemkommun.
 8. Medarbetaren ska meddela chef när denne blivit antagen och skolan kallar till start. Intag till skolorna sker löpande.
 9. Meddela Social- och omsorgsförvaltningen, SOF, vilka medarbetare du beviljar att delta i äldreomsorgslyftet enligt mall.
 10. Varje medarbetare har en individuell studieplan. Om du behöver klargöra upplägg just för din medarbetare kan en kontakt med skolan tas.
 11. Skapa ett anpassat schema för medarbetaren som möjliggör kombinationen av studier och arbete.
 12. Tänk på att det kan finnas medarbetare som väljer att studera i utökad omfattning på sin fritid. Oavsett studietakt behöver chef ha täta uppföljningar med medarbetare om hur kombinationen studier och arbete fungerar. Hur frågan kring medarbetares fritidsstudier hanteras ansvarar varje chefs- och arbetsgivarorganisation för.
 13. Vid prövning för validering av medarbetarens kunskaper kommer skolan begära in uppgifter från chef om medarbetarens erfarenheter, arbetsuppgifter och skattning av kunskapsnivå.
 14. Planera för ersättning av vikarier för studietiden och göra en riskanalys som tar höjd för en andra våg av Covid 19 - för att förebygga att de som börjar studerar inte kallas in i tjänst igen.
 15. Arbetsgivare har arbetsgivaransvaret även under medarbetarens studietid och ansvarar för att fortlöpande följa upp medarbetarens studier, närvaro och resultat.
 16. Arbetsgivaren ansvarar för att vid behov avsluta medarbetarens studier och häva studieledighetsavtalet.
 17. Betala ut lön till den anställde och ansök till SOF om ersättning av den totala arbetstid som medarbetaren studerat under året.
 18. Om du kommit överens med din medarbetare om att pausa studierna på grund av pandemin eller att hen behövs för att bemanna över jul och nyår uppge det slutdatum ni kommit överens om.
 19. Rekviering av medel för Linköpings Äldreomsorgslyft görs från SOF genom fakturering med mall som nås via länken nedan:
 20. Fakturan ska vara SOF tillhanda senast den 30 juni 2021 och avser rekvirering för perioden 1/1 - 31/5 2021. Ange på fakturan "Linköpings Äldreomsorgslyft, ref 121A" Till fakturan ska medföljande mall fyllas i som fakturaunderlag och bifoga den till fakturan. (Det går bra att fakturera på era hemtjänst- och vårdboendefakturor, men kom ihåg att märka raden på fakturan med enligt ovan och bifoga fakturaunderlaget). Ersättningsmodellen bygger på medarbetarens lön inklusive social avgifter, studietakt samt under vilken tidsperiod studierna pågått.
 21. Nästa möjlighet för fakturering avser vårterminen och sker i juni 2021 och höstterminen 2021 faktureras senast i januari 2022. För mer information och frågor angående faktureringen vänligen kontakta ekonom, Elin Sjöberg via e-post.  (länk till e-post)
 22. Vid behov kan en kontakt tas med Centrum för arbetsmarknad och integration för att vid behov få stöd i att rekrytera vikarier som är i arbetsmarknads- eller integrationsåtgärder.
 1. Som arbetstagare ska du meddela din chef att du är intresserad av att studera.
 2. För att studier inom äldresomsorgslyftet krävs grundläggande behörighet från grundskolan. (grundläggande svenska, motsvarande godkänt betyg åk 9)
 3. Om du blir utvald av din arbetsgivare att delta i lyftet ska du samla dina tidigare betyg inför den första kartläggningen hos en studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning, CFV.
 4. Genomföra den kartläggning som CFV kallar dig till, sker på distans.
 5. Efter att kartläggningen är genomförd tar du med dig underlaget tillbaka till din chef och har en dialog om det.
 6. Chef beslutar om du får ansöka till studier efter samtalet om kartläggningen.
 7. Efter att du fått godkänt från din chef gör du en ansökan till CFV och ansöker om nationella yrkespaketet vård och omsorg eller kombinationsutbildning vård och omsorg. Du gör samtidigt ett val kring vilken skola du vill studera, i vilken studieform du vill studera på och i vilken omfattning som studierna ska genomföras, det är ett så kallat kundval. 
 8. Observera, om du är skriven på en folkbokföringsadress som inte tillhör Linköpings kommun, behöver du först ha ett godkännande från din hemkommun innan du ansöker om studier via CFV.
 9. Du tar till dig information om de förutsättningar som gäller för ditt deltagande i lyftet och undertecknar studieledighetsavtal med din arbetsgivare och följer de riktlinjer som angetts.
 10. Startar studierna, genomgår en fördjupad kartläggning på skolan som identifierar vilka kurser du ska studera. Därtill genomförs en validering av dina kunskaper, om du har praktiska erfarenheter från äldreomsorgen.
 11. Deltar vid upprättandet av din individuella studieplan tillsammans med din mentor på skolan, samt följer den.
 12. Arbetar enligt ditt anpassade schema på arbetsplatsen.
 13. Meddelar omgående din chef och skola vid eventuella avsteg från din studieplan.
 1. Som utbildningsanordnare ska du förbereda dig genom att tillse att du kan ta emot de medarbetare som söker sig till din skola inom lyftet som elever.
 2. Välkomna eleverna.
 3. Genomföra fördjupad kartläggning och upprätta individuell studieplan vid studiestart för eleven.
 4. Etablera kontakt och kommunicera studieplanen med elevens chef..
 5. Genomföra validering av elevens kunskaper som matchar de nationella kurserna i yrkespaketet vård och omsorg.
 6. Genomföra utbildning och betygsätta eleven.
 7. Ha löpande dialog med elevens arbetsgivare kring studieresultat och närvaro.
 8. Rapportera studieresultat (och eventuella avhopp) till centrum för vuxenutbildning.
 9. Rapportera omfattning och studieresultat enligt mall senast den 30/6 2021 till elevens chef och till Karin Fagéus (UAF) för perioden 1 januari - 31 maj 2021.

 

Nationell nivå

För att säkerställa utbildningsplatser skjuter regeringen till medel så att 10 000 personer kan vara i utbildning inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. Utbildningsplatser som söks för 2021 är finansieras av kommunerna med 30 %.

Nationella Vård och omsorgscollege har samlat de länkar som är aktuella för information och regelverk som beskriver förutsättningarna för äldreomsorgslyftet.

Projektgrupp

Projektgruppen som arbetar med Linköpings äldreomsorgslyft består av:

 • Katarina Mattsson (projektledare, Vård och omsorgscollege, kommunledningsförvaltningen)
 • Karin Fagéus (representant Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen)
 • Helena Carlevald (representant, Social- och omsorgsförvaltningen)

För mer information och frågor vänligen kontakta Katarina Mattsson via e-post.

Senast uppdaterad den 15 februari 2021