Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings äldreomsorgslyft

Nu skapar vi framtidens äldreomsorg. En satsning på statlig och lokal nivå som ger medarbetare och chefer inom äldreomsorgen möjlighet till utbildning på betald arbetstid.

Foto: Johan Sjöholm

Den statliga satsningen är regeringens beslut om ett äldreomsorgslyft med syfte att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Deltagande i utbildning förankras och beviljas av chef.

Den lokala satsningen är äldrenämndens beslut att avsätta medel för att genomföra ett antal utvecklingsinsatser som riktar sig mot hela äldreomsorgen.

Äldreomsorgslyftet pågår 2020-2023. Målgruppen är medarbetare och chefer inom kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre. Samtliga insatser är till för både den kommunala och de privata utförarna. Äldreomsorgslyftet är ett utvecklingsarbete där de utbildningar som ges kan förändras över tid utifrån behov och intresse.

Statliga medel används för att finansiera personalkostnader för att anställda inom vård och omsorg om äldre ska kunna vara frånvarande på grund av studier. Äldrenämndens medel används för att bygga en struktur för hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorgssektorn.

Utbildningar inom äldreomsorgslyftet

Outbildad personal

Vårdbiträde/undersköterska

Nationella yrkespaketet för vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p).
Behörighetskrav svenska grund (motsvarar årskurs 9).

 • Studietakt: 10-100%
 • Studieort: Linköping
 • Anmälan: Ansökan sker via Centrum för vuxenutbildning.
 1. Som arbetsgivare ska du identifiera de av dina medarbetare som är aktuella för studier i höst och har behörighet att studera (krav: svenska åk 9 eller SVA grund).
 2. När du identifierat medarbetare som är behöriga att studera ska du anmäla dessa på särskild mall till centrum för vuxenutbildning, CFV, för en första kartläggning av en studie- och yrkesvägledare inför studier.
 3. Efter kartläggning ber du din medarbetare om att ta del av resultatet.
 4. När du fått återkoppling från kartläggning av din medarbetare gör du ditt slutgiltiga urval för vilka du vill och kan erbjuda studier och i vilken omfattning. Omfattningen uppges i procentsats av arbetstiden i jämna tal, såsom 10, 15, 20, 25, 30 och så vidare upp till 100 %. Den totala omfattningen av arbetstid på arbetsplatsen och studietid inom ramen för Linköpings Äldreomsorgslyft får inte överstiga 100 % för medarbetaren.
 5. Du som arbetsgivare beslutar om hur stor del av arbetstiden som kan läggas på studier och meddelar medarbetaren detta.
 6. Du ska planera för och säkerställa den arbetsrättsliga processen som bland annat innehåller att informera medarbetaren om gällande förutsättningar för studier/arbete och upprätta ett studieledighetsavtal.
 7. Ge i uppdrag till din medarbetare att ansök om studier via Centrum för vuxenutbildning, CFV till yrkespaketet vård och omsorg. Medarbetaren väljer själv utbildningsanordnare som erbjuder den studieform som passar individen bäst och de kurser som ska studeras/valideras. (Länk finns under arbetstagarens rutin, se nedan). Observera att de medarbetare som är folkbokförda utanför Linköpings kommun först behöver ha ett godkännande från sin hemkommun.
 8. Medarbetaren ska meddela chef när denne blivit antagen och skolan kallar till start. Intag till skolorna sker enligt planen "Kursstart 2021-2022".
 9. Varje medarbetare har en individuell studieplan. Om du behöver klargöra upplägg just för din medarbetare kan en kontakt med skolan tas.
 10. Skapa ett anpassat schema för medarbetaren som möjliggör kombinationen av studier och arbete.
 11. Tänk på att det kan finnas medarbetare som väljer att studera i utökad omfattning på sin fritid. Oavsett studietakt behöver chef ha täta uppföljningar med medarbetare om hur kombinationen studier och arbete fungerar. Hur frågan kring medarbetares fritidsstudier hanteras ansvarar varje chefs- och arbetsgivarorganisation för.
 12. Vid prövning för validering av medarbetarens kunskaper kommer skolan begära in uppgifter från chef om medarbetarens erfarenheter, arbetsuppgifter och skattning av kunskapsnivå.
 13. Planera för ersättning av vikarier för studietiden och göra en riskanalys som tar höjd för de effekter Covid -19 kan medföra för att förebygga att de som börjar studerar inte kallas in i tjänst igen.
 14. Arbetsgivare har arbetsgivaransvaret även under medarbetarens studietid och ansvarar för att fortlöpande följa upp medarbetarens studier, närvaro och resultat.
 15. Arbetsgivaren ansvarar för att vid behov avsluta medarbetarens studier och häva studieledighetsavtalet.
 16. Betala ut lön till den anställde och fakturera SOF om ersättning månadsvis av den totala arbetstid som medarbetaren studerat. Se flik "Rekviering av ersättning för deltagare i äldreomsorgslyftet" längre ner på sidan.
 17. Vid förändring av studieomfattning eller avslut av medarbetares studier, reglerar chef det i faktureringsunderlaget.
 1. Som arbetstagare ska du meddela din chef att du är intresserad av att studera.
 2. För att studier inom äldresomsorgslyftet krävs grundläggande behörighet från grundskolan. (grundläggande svenska, motsvarande godkänt betyg åk 9)
 3. Om du blir utvald av din arbetsgivare att delta i lyftet ska du samla dina tidigare betyg inför den första kartläggningen hos en studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning, CFV.
 4. Genomföra den kartläggning som CFV kallar dig till, sker på distans.
 5. Efter att kartläggningen är genomförd tar du med dig underlaget tillbaka till din chef och har en dialog om det.
 6. Chef beslutar om du får ansöka till studier efter samtalet om kartläggningen.
 7. Efter att du fått godkänt från din chef gör du en ansökan till CFV och ansöker om nationella yrkespaketet vård och omsorg eller kombinationsutbildning vård och omsorg. Du gör samtidigt ett val kring vilken skola du vill studera, i vilken studieform du vill studera på och i vilken omfattning som studierna ska genomföras, det är ett så kallat kundval. 
 8. Observera, om du är skriven på en folkbokföringsadress som inte tillhör Linköpings kommun, behöver du först ha ett godkännande från din hemkommun innan du ansöker om studier via CFV.
 9. Du tar till dig information om de förutsättningar som gäller för ditt deltagande i lyftet och undertecknar studieledighetsavtal med din arbetsgivare och följer de riktlinjer som angetts.
 10. Startar studierna, genomgår en fördjupad kartläggning på skolan som identifierar vilka kurser du ska studera. Därtill genomförs en validering av dina kunskaper, om du har praktiska erfarenheter från äldreomsorgen.
 11. Deltar vid upprättandet av din individuella studieplan tillsammans med din mentor på skolan, samt följer den.
 12. Arbetar enligt ditt anpassade schema på arbetsplatsen.
 13. Meddelar omgående din chef och skola vid eventuella avsteg från din studieplan.

Outbildad personal som saknar grundläggande behörighet i svenska

Kombinationsutbildning svenska (sva) + yrkespaketet vårdbiträde (800 p)

Studier i svenska kombineras med kurserna på yrkesprogrammet inom vård och omsorg. Godkända betyg i svenska som andraspråk krävs för att fullfölja yrkesstudierna. Då utbildningen tar mycket tid i anspråk är en rimlig förväntning på dessa medarbetare att uppnå målet vårdbiträde (800 p), men för den ambitiösa finns möjligheten att läsa till undersköterska.

 • Studietakt: 10-100 %
 • Studieort: Linköping
 • Anmälan: Ansökan sker via Centrum för vuxenutbildning
 1. Som arbetsgivare ska du identifiera de av dina medarbetare som är aktuella för studier i höst och har behörighet att studera (krav: svenska åk 9 eller SVA grund).
 2. När du identifierat medarbetare som är behöriga att studera ska du anmäla dessa på särskild mall till centrum för vuxenutbildning, CFV, för en första kartläggning av en studie- och yrkesvägledare inför studier.
 3. Efter kartläggning ber du din medarbetare om att ta del av resultatet.
 4. När du fått återkoppling från kartläggning av din medarbetare gör du ditt slutgiltiga urval för vilka du vill och kan erbjuda studier och i vilken omfattning. Omfattningen uppges i procentsats av arbetstiden i jämna tal, såsom 10, 15, 20, 25, 30 och så vidare upp till 100 %. Den totala omfattningen av arbetstid på arbetsplatsen och studietid inom ramen för Linköpings Äldreomsorgslyft får inte överstiga 100 % för medarbetaren.
 5. Du som arbetsgivare beslutar om hur stor del av arbetstiden som kan läggas på studier och meddelar medarbetaren detta.
 6. Du ska planera för och säkerställa den arbetsrättsliga processen som bland annat innehåller att informera medarbetaren om gällande förutsättningar för studier/arbete och upprätta ett studieledighetsavtal.
 7. Ge i uppdrag till din medarbetare att ansök om studier via Centrum för vuxenutbildning, CFV till yrkespaketet vård och omsorg. Medarbetaren väljer själv utbildningsanordnare som erbjuder den studieform som passar individen bäst och de kurser som ska studeras/valideras. (Länk finns under arbetstagarens rutin, se nedan). Observera att de medarbetare som är folkbokförda utanför Linköpings kommun först behöver ha ett godkännande från sin hemkommun.
 8. Medarbetaren ska meddela chef när denne blivit antagen och skolan kallar till start. Intag till skolorna sker enligt planen "Kursstart 2021-2022".
 9. Varje medarbetare har en individuell studieplan. Om du behöver klargöra upplägg just för din medarbetare kan en kontakt med skolan tas.
 10. Skapa ett anpassat schema för medarbetaren som möjliggör kombinationen av studier och arbete.
 11. Tänk på att det kan finnas medarbetare som väljer att studera i utökad omfattning på sin fritid. Oavsett studietakt behöver chef ha täta uppföljningar med medarbetare om hur kombinationen studier och arbete fungerar. Hur frågan kring medarbetares fritidsstudier hanteras ansvarar varje chefs- och arbetsgivarorganisation för.
 12. Vid prövning för validering av medarbetarens kunskaper kommer skolan begära in uppgifter från chef om medarbetarens erfarenheter, arbetsuppgifter och skattning av kunskapsnivå.
 13. Planera för ersättning av vikarier för studietiden och göra en riskanalys som tar höjd för de effekter Covid -19 kan medföra för att förebygga att de som börjar studerar inte kallas in i tjänst igen.
 14. Arbetsgivare har arbetsgivaransvaret även under medarbetarens studietid och ansvarar för att fortlöpande följa upp medarbetarens studier, närvaro och resultat.
 15. Arbetsgivaren ansvarar för att vid behov avsluta medarbetarens studier och häva studieledighetsavtalet.
 16. Betala ut lön till den anställde och fakturera SOF om ersättning månadsvis av den totala arbetstid som medarbetaren studerat. Se flik "Rekviering av ersättning för deltagare i äldreomsorgslyftet" längre ner på sidan.
 17. Vid förändring av studieomfattning eller avslut av medarbetares studier, reglerar chef det i faktureringsunderlaget.
 1. Som arbetstagare ska du meddela din chef att du är intresserad av att studera.
 2. För att studier inom äldresomsorgslyftet krävs grundläggande behörighet från grundskolan. (grundläggande svenska, motsvarande godkänt betyg åk 9)
 3. Om du blir utvald av din arbetsgivare att delta i lyftet ska du samla dina tidigare betyg inför den första kartläggningen hos en studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning, CFV.
 4. Genomföra den kartläggning som CFV kallar dig till, sker på distans.
 5. Efter att kartläggningen är genomförd tar du med dig underlaget tillbaka till din chef och har en dialog om det.
 6. Chef beslutar om du får ansöka till studier efter samtalet om kartläggningen.
 7. Efter att du fått godkänt från din chef gör du en ansökan till CFV och ansöker om nationella yrkespaketet vård och omsorg eller kombinationsutbildning vård och omsorg. Du gör samtidigt ett val kring vilken skola du vill studera, i vilken studieform du vill studera på och i vilken omfattning som studierna ska genomföras, det är ett så kallat kundval. 
 8. Observera, om du är skriven på en folkbokföringsadress som inte tillhör Linköpings kommun, behöver du först ha ett godkännande från din hemkommun innan du ansöker om studier via CFV.
 9. Du tar till dig information om de förutsättningar som gäller för ditt deltagande i lyftet och undertecknar studieledighetsavtal med din arbetsgivare och följer de riktlinjer som angetts.
 10. Startar studierna, genomgår en fördjupad kartläggning på skolan som identifierar vilka kurser du ska studera. Därtill genomförs en validering av dina kunskaper, om du har praktiska erfarenheter från äldreomsorgen.
 11. Deltar vid upprättandet av din individuella studieplan tillsammans med din mentor på skolan, samt följer den.
 12. Arbetar enligt ditt anpassade schema på arbetsplatsen.
 13. Meddelar omgående din chef och skola vid eventuella avsteg från din studieplan.

Undersköterskor

Specialistundersköterska inriktning multisjuka äldre eller demensvård

 • Studietakt: 50 %
 • Studieomfattning: Två år
 • Studieort/skola: Enligt yrkeshögskolan
 • Gåller från och med augusti 2021
 • Ansökan följer Yrkeshögskolans ansökningsperioder

Alternativ 1
Medarbetare söker yrkeshögskoleutbildning med inriktning multisjuka äldre eller demensvård via reguljära antagningen på Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Länken nedan hänvisar till samtliga specialistundersköterskeutbildningar som finns i Sverige. Utbildningarnas namn, startdatum, kursupplägg och studieform varierar beroende på vilken skola som bedriver utbildningen. Ansökan sker på eget ansvar av medarbetare efter godkännande från chef. Observera att inom Linköpings äldreomsorgslyft är endast de två inriktningarna "Multisjuka äldre" och "Demensvård" godkända utbildningar som täcker medarbetares lönekostnad.

Alternativ 2
Möjlighet att delta i uppdragsutbildning med inriktning multisjuka äldre är under utredning. 

Målet är att upphandla en utbildning som omfattar 30 platser med studiefart på heltid under 1 år. Prognos för utbildningsstart är januari 2023. Mer information och anmälningslänk kommer.

Utbildad personal som behöver stärka sina kunskaper i svenska

Dokumentationsutbildning - med språkfokus

 • Kursstart: 25 november 2021
 • Studietakt: Tre heldagar - 25 november, 2 december, 9 december
 • Studieort: Linköping
 • Anmälan via länken "Inbjudan dokumenationsutbildning 2021: 

Utbildad personal

Språkombudsutbildning

Utbildning för medarbetare i att stödja kollegor i deras språkutveckling.

 • Kursstart: 31 augusti 2021
 • Studietakt: 8 halvdagar + hemuppgifter
 • Studieort: Kompetensutvecklingsinstitutet Tanneforsgatan 8, Linköping
 • Anmälan: Via länk "Anmälan Språkombud äldreomsorg" nedan.

Utbildningstillfällen: tisdagar 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 och 7/12 kl. 13:00-16:00 samt hemuppgifter. Närvaro krävs vid samtliga tillfällen, på plats eller digitalt, samt tillgång till dator eller surfplatta.

Chef inom äldreomsorg

Chefsutbildning

Möjlighet för äldreomsorgens verksamma chefer att studera på universitetsnivå på arbetstid. Ersättning för studier ges för max 25 % av arbetstiden. 

Alternativ 1
Chef söker fristående kurs på universitetsnivå, vars innehåll motsvarar den nationella ledarskapsutbildningen. Antagningsbesked mailas till Social-och omsorgsförvaltningen för besked om kursen godkänns inom ramen för äldreomsorgslyftet. Se länk till e-postadress för att skicka in antagningsbesked samt mer information om Socialstyrelsens villkor nedan: 

Alternativ 2
Chef ansöker om plats på uppdragsutbildning finansierad av äldrenämnden för chefer inom äldreomsorgen. Utbildningen genomförs av Ersta Sköndal/Bräcke högskola. De två kurser som genomförs under hösten 2021 är Socialrätt 5 hp samt Verksamhetsstyrning och ledarskap, förändringsledning, 5 hp.

Begränsat antal platser, vid behov sker fördelning utifrån marknadsandelar.

 • Kursstart: September
 • Studietakt: Kvartsfart
 • Studieort: Linköping och distansstudier
 • Ansökan: Senast 18 juni 2021 till Karin Eklund, projektledare, Leanlink, se e-postlänk nedan.

Outbildad nyrekryterad personal med erfarenhet från servicesektorn

Undersköterska

Deltagarna anställs av utföraren och genomgår utbildning till undersköterska via Birgittaskolan under sin första anställningstid.

 • Kursstart: September 2021
 • Studietakt: Helfart 1,5 år.
 • Studieort: Linköping
 • Ansökan: April 2021

Villkor för samtliga utbildningar

Medarbetare och chef som deltar i utbildning inom Linköpings äldreomsorgslyft måste vara anställd hos den arbetsgivare som ansöker om ersättning. För privat utförare innefattas samtliga anställningsformer utan särskilda villkor. För den kommunala utföraren Leanlink gäller samtliga anställningsformer, men timavlönad ska erbjudas tillsvidareanställning i samband med studiestart.

Arbetsgivarna ersätts för lönekostnaden för den del av medarbetarens/chefens arbetstid som utgörs av studier. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade och kollektivavtalade arbetsgivaravgifter. Den statliga ersättningen utgår till och med 2023-12-31.

Det finns ingen begränsning i hur stor del som tjänsten ägnas åt studier respektive arbete, men det får inte överstiga 100 % tillsammans.

Nyanställda arbetstagare med begränsad erfarenhet av arbete inom äldreomsorg ska genomgå introduktion enligt den webbaserade introduktionsutbildning som Socialstyrelsen tillhandahåller. Arbetsplatsintroduktionen ska också anpassas efter arbetstagarens behov och arbetsgivaren utser handledare. De personer som är nya i yrket ska kombinera studierna med att arbeta minst 50 % av sin arbetstid (gäller endast denna grupp).

Tidsspannet är begränsat och en rimlig ambition för medarbetarnas studier bedöms av projektledningen vara, att den som saknar utbildning inom vård och omsorg hinner uppnå vårdbiträde (800 p), och den som sedan tidigare uppnått formell nivå som vårdbiträde hinner läsa upp till undersköterska (800 + 700 =1500 p). Dock finns inget hinder för den ambitiösa och studievana medarbetaren att studera i en snabbare takt. Den vanligaste tidsåtgången för studier på heltid till vårdbiträde är 1 + 1/2 termin och till undersköterska 3 terminer.

För de medarbetare som väljer och ges möjlighet av arbetsgivaren att studera på heltid ökar chansen att hinna färdigställa studierna under perioden som lyftet pågår. Medarbetare med erfarenhet i yrket kan få sina kunskaper validerade i samband med studiestart. Ca en fjärdedel av ordinarie kurser kan vanligtvis medarbetare med lång erfarenhet i yrket kunna validera, men detta prövas och är individuellt.    

Det är en väl tilltagen satsning från stat och kommun så finansieringsutrymmet är stort. Om befintliga medel mot förmodan inte skulle räcka kommer möjligheten att antas till studier via Centrum för vuxenutbildningen att stoppas och information går i så fall ut till samtliga utförare.

 1. Som utbildningsanordnare ska du förbereda dig genom att tillse att du kan ta emot de medarbetare som söker sig till din skola inom lyftet som elever.
 2. Välkomna eleverna.
 3. Genomföra fördjupad kartläggning och upprätta individuell studieplan vid studiestart för eleven.
 4. Etablera kontakt och kommunicera studieplanen med elevens chef..
 5. Genomföra validering av elevens kunskaper som matchar de nationella kurserna i yrkespaketet vård och omsorg.
 6. Genomföra utbildning och betygsätta eleven.
 7. Ha löpande dialog med elevens arbetsgivare kring studieresultat och närvaro.
 8. Rapportera studieresultat (och eventuella avhopp) till centrum för vuxenutbildning.
 9. Rapportera omfattning och studieresultat enligt mall senast den 30/6 2021 till elevens chef och till Karin Fagéus (UAF) för perioden 1 januari - 31 maj 2021.

 

 1. Fakturering görs månadsvis. Ange på fakturan "Linköpings Äldreomsorgslyft, ref 121D". Till fakturan ska medföljande mall fyllas i och bifogas som fakturaunderlag. (Det går bra att fakturera på era hemtjänst- och vårdboendefakturor.) Ersättningsmodellen bygger på medarbetarens lön inklusive sociala avgifter, studietakt samt under vilken tidsperiod studierna pågått.
 2. För mer information och frågor angående faktureringen vänligen kontakta Social- och omsorgsförvaltningens ekonomienhet via e-post.

Projektgrupp

Projektgruppen som arbetar med Linköpings äldreomsorgslyft består av:

 • Katarina Mattsson (projektledare, Vård och omsorgscollege, kommunledningsförvaltningen)
 • Karin Fagéus (representant Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen)
 • Caroline Hallin (vik. representant, Social- och omsorgsförvaltningen)

Frågor?

För mer information och frågor vänligen kontakta Katarina Mattsson via e-post.

Senast uppdaterad den 18 november 2021