Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Satsningar på äldreomsorgen

Statsbidrag och medel från äldrenämnden till äldreomsorgen i Linköpings kommun.

Statsbidrag och medel från äldrenämnden

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till kommunernas äldreomsorg. Linköpings kommun har rekvirerat dessa medel.
 • Äldrenämnden har i juninämnden beslutat att fördela ytterligare medel utifrån budgetöverskott till satsningar i äldreomsorgen.
 • Sedan tidigare har kommunen rekvirerat statliga medel för det så kallade Äldreomsorgslyftet.
 • En fördelning av medlen har gjort dels vad gäller inom vilka områden de kan användas och dels hur stor andel ni som utförare kan rekvirera till era verksamheter.
 • Kommunen kommer att få en ny möjlighet att söka statsbidrag för år 2022 i oktober.

Statsbidrag 2021

Rekvirerade statliga medel fördelas enligt följande:

Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer

55,4 miljoner

Motverka ensamhet bland äldre
samt ökad kvalitet i vård och omsorg om personer med demenssjukdom

8,5 miljoner
 Vidgat Äldreomsorgslyft - kompetensutveckling inom äldreomsorgen  47 miljoner 

 

Satsningar inom äldrenämndens budget 2021

Enligt beslut av äldrenämnden i juni omfördelas medel inom årets budget enligt följande:

Förändrade arbetsvillkor

20 miljoner 

Lokaler som möter framtiden

13,3 miljoner

Digitalisering

10,5 miljoner

.

Detaljerad information om fördelning av statsbidrag

Säkerställa en god vård och omsorg för äldre 55,4 miljoner

Utökad grundbemanning (ca 27 miljoner)

 • En fortsatt satsning på utökad grundbemanning för 2021 som påbörjades under pandemin, med en planerad förlängning under 2022.
 • Gäller enligt beslut i äldrenämnden i juni enbart vårdboenden.
 • Gäller nu även olika personalkategorier.
 • Enligt nuvarande marknadsandelar inom vårdboenden finns utrymme att under 2021 avropa enligt följande
  • Vardaga 10 % (2,7 miljoner)
  • Norlandia 20 % (5,4 miljoner)
  • Attendo 29 % (7,8 miljoner)
  • Leanlink 41 % (11,1 miljoner)

Utvecklingsuppdrag till hemsjukvården - ca 8 miljoner

 • Ges som verksamhetsuppdrag till Leanlink.
 • Används till att hitta arbetssätt för att möta behov hos och utveckling av hemsjukvården.

Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen - ca 20 miljoner

 • Syftet är att möta de stora utmaningar som äldreomsorgen står inför och ta tillvara utförarnas ideer för hur detta ska kunna göras för sektorn.
 • Utförare kan tillsammans med sin personal avropa medel för att förverkliga och testa ideer under tre månader för förbättrade arbetsvillkor utifrån era erfarenheter och önskemål. Dessa medel kan till exempel användas till:
  • Ytterligare öka möjligheterna till önskad sysselsättningsgrad
  • Se över alternativ till delade turer
  • Möjliggöra inflytande över schema
  • Hantering av obekväm arbetstid
  • Strategier för utveckling av språkkompetens

Efter en fördelning 50/50 mellan vårdbostad/hemtjänst och därefter utifrån marknadsandelar finns utrymme att avropa enligt följande

 • Vardaga säbo (10 %) 1 000 000 kronor
 • Attendo säbo (29 %) 2 900 000 kronor
 • Norlandia (20 %) 2 000 000 kronor
 • Leanlink säbo (41 %) 4 100 000 kronor
 • Vardaga hemtjänst (8 %) 800 000 kronor
 • Attendo hemtjänst (26 %) 2 600 000 kronor
 • Bräcke diakoni hemtjänst(7 %) 700 000 kronor
 • Trygg omsorg hemtjänst (8 %) 800 000 kronor
 • Leanlink hemtjänst (52 %) 5 800 000 kronor

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom - 8,6 miljoner

 • Fördelas till Leanlink som verksamhetsuppdrag.
 • En förstärkning av Demenscenter så att köerna till utredning kortas samt informations- och utbildningsmaterial förbättras.
 • En utökning av kuratorfunktionen inom Anhörigcenter för att äldre i kommunen ska kunna få stöd i sin vardag för att minska utanförskap och ensamhet.

Vidgat äldreomsorgslyft - 47 miljoner

Detaljerad information om fördelning av medel från äldrenämnden

Förändrade arbetsvillkor - 20 miljoner

 • Utgångspunkt i de stora utmaningar som äldreomsorgen står inför
 • En möjlighet för medarbetare att påverka sina arbetsvillkor och att attrahera nya medarbetare till sektorn.
 • Efter en fördelning 50/50 mellan vårdbostad/hemtjänst och därefter utifrån marknadsandelar finns utrymme att avropa enligt följande
  • Vardaga säbo (10 %) 1 000 000 kronor
  • Attendo säbo (29 %) 2 900 000 kronor
  • Norlandia (20 %) 2 000 000 kronor
  • Leanlink säbo (41 %) 4 100 000 kronor
  • Vardaga hemtjänst (8 %) 800 000 kronor
  • Attendo hemtjänst (26 %) 2 600 000 kronor
  • Bräcke diakoni hemtjänst  (7 %) 700 000 kronor
  • Trygg omsorg hemtjänst (8 %) 800 000 kronor
  • Leanlink hemtjänst (52 %) 5 800 000 kronor

Lokaler som möter framtiden - 13,3 miljoner

Inom lokal- och digitalisering området finns redan sedan tidigare utpekade behov, till exempel utbyggnad av IT-infrastruktur inom särskilt boende, som möjliggör för den enskilde att få tillgång till t ex bredband i sin egna lägenhet men även en satsning för att möjliggöra utveckling av digitalisering för personal i verksamheten.

Digitalisering - 10,5 miljoner

Surfplattor, cykelförråd, utemiljöer är andra områden som nämns i dessa beloppen ovan.

Ansökan

Skicka en ansökan till enheten Kvalitet- och utveckling äldre, Social- och omsorgsförvaltningen som innehåller följande:

 • en beskrivning av idé och syfte
 • en plan för hur aktiviteten ska genomföras och under vilken tidsperiod.
 • en plan för uppföljning och vilka effekter som kan mätas på kort och lång sikt
 • vilka medel som behövs för genomförandet.
 • samt en beskrivning av hur er goda ideer kan spridas inom hela äldresektorn.

För att hinna fördela medlen under 2021 behöver era ansökningar inkomma under september månad. Vi återkopplar sedan till er så snart vi kan.

Förhoppningen är att kunna nyttja samtliga medel för en förbättrad och utvecklad äldreomsorg. De medel som en utförare inte avropar kommer att kunna fördelas till övriga utförare.

Rekvirering/Fakturering

Utökad grundbemanning ska faktureras månadsvis. Ange “Ref 121 A, aktivitet 200962 Utökad grundbemanning”

Fakturering gällande Förbättrade arbetsvillkor skickas på separat faktura. Ange “Referens 121 B, aktivitet 200962 Förbättrade arbetsvillkor” på fakturan.

Rutin för fakturering inom Äldreomsorgslyftet, se information på sidan om Linköpings äldreomsorgslyft via länken nedan:

Frågor

 

Senast uppdaterad den 23 september 2021