Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering

I Linköpings kommun är arbetet med e-Hälsa och digitalisering av socialtjänsten viktiga framgångsfaktorer för att utforma en vård och omsorg för morgondagen.

Linköping var en av fem nominerade kommuner när utmärkelsen Årets e-Hälsokommun skulle delas ut för första gången 2017. Vi arbetar ambitiöst och systematiskt för att nå vår vision – att 2025 vara ”ledande i Sverige på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter” som det står i vår e-hälsostrategi. För att nå dit arbetar vi processorienterat och systematiskt med bland annat ledningssystem för trygghetslarm och välfärdsteknik som fått nationell uppmärksamhet.

Vård och omsorg är delar av kommunens kärnverksamhet, där flera viktiga framtidsfrågor finns. För att på bästa sätt möta och forma insatser och verksamheter krävs nytänkande och kreativitet. Nämnderna inom socialsektor har det övergripande ansvaret att bidra till att våra medborgare känner sig delaktiga, trygga i sin vardag och får stöd och hjälp när behov uppstår. Nämnderna ansvarar för att tillgodose behoven för målgrupperna i form av anpassat boende, vård, omsorg och stödinsatser.

Enheten för Digitalisering tillhör Social- och omsorgsförvaltningen. Arbetet leds av en enehtschef. Antalet årsarbetare inom enheten uppgår till ca 9 stycken.

Medarbetare inom enheten har vård- och omsorgsbakgrund. Anställningsformen variar, exmpelvis, som tillsvidare anställd alternativt skriver enheten avtal med utförare inom till exermpel hemsjukvård. Den senare formen bidrar till att bibehålla verksamhetskunskapen.

På övergripande nivå är uppdraget för Enheten för Digitalisering följande:

  • Att i enlighet med legala förutsättningar, och med den enskilde i centrum, stödja och utveckla kommunens vård- och omsorgsverksamhet
  • Att vara en kompetent och kreativ samverkanspartner inom eHälsoområdet – i regionen och nationellt

Två operativa uppdrag

  1. Skötsel och utveckling av de IT-stöd som ingår i det förvaltningsobjekt som har definierats, till exempel journalsystemet Treserva. Enheten bedriver systemförvaltning med stöd av förvaltningsmodellen pm3.
  2. Genomförande av specifika utvecklingsprojekt. Till exempel pågår ett införandeprojekt avseende förändrat arbetssätt inom hemtjänst med stöd av, digital nyckelhantering, tids- och insatsregistrering och mobildokumentation.

Uppdragsgivare för Enheten för Digitalisering är Social- och omsorgsförvaltningen, ytterst är det förvaltningarnas nämnder.  

Senast uppdaterad den 19 november 2020