Förändrade arbetsmetoder i det sociala arbetet med familjer med sammansatta behov

FoU-rapport i form av en utvärdering av projektet Familjelotsen – utveckling i samverkan i Linköpings kommun.

 

Projektet Familjelotsen – utveckling i samverkan genomfördes under 2014 till 2017 i form av en nämnd- och sektorövergripande social investeringsfond i Linköpings kommun. Syftet med projektet var att hitta vägar för att samordna och utveckla det stöd som finns för familjer med sammansatta behov där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos och var aktuella inom socialtjänsten. Stödet utgick från familjernas behov och inkluderade familjeombud, koordinatorer, skolstöd, samt stöd till arbete/utbildning. I projektet ingick 18 familjer om sammanlagt 61 personer fördelade på 20 hushåll. Den nya funktionen Familjeombud utgjorde en viktig komponent i projektet och innebar att arbeta flexibelt och kompensatoriskt på familjens uppdrag.

Familjeombudens arbetssätt innebar att mer än hälften av arbetstiden innebar kontakter med familjen eller att bistå familjen i möten med olika verksamheter. Arbetssättet utgår från ett helhetsperspektiv som på ett flexibelt sätt förmår samordna och koordinera insatser från olika aktörer så att det gynnar familjerna, såväl vad gäller vardag, skola, fritid som arbete eller sysselsättning för föräldrarna. Det samma gäller det de olika koordinatorerna i projektet. Arbetssättet överensstämmer i hög grad med case managementmetodik. Projektmedarbetarna har bedömt att 3 HVB-placeringar undvikits 2015 och 4 familjehemsplaceringar 2016. En sammanfattning av projektets ekonomi och kostnader innebär att projektet under perioden 2015-2017 för 15 familjer kunnat spara cirka 8,3 mnkr.

Utfallet kan tolkas som att man genom projektets insatser i hög grad lyckats reducera komplexiteten i familjernas livssituation. Rollen som familjeombud innebär att kunna lösa komplexa problem, d.v.s. kunna hitta unika lösningar för respektive familj och individ. I detta sammanhang är det viktigt att kunna ha en helhetsuppfattning inte bara över familjens komplexa situation utan också över samhället och speciellt socialtjänsten.

Redaktör för rapporten: Bo Davidsson Medförfattare: Margareta Bredmar, Kristina Hellberg, Willy Lichtwarck, Gunilla Petersson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 november 2018