Tanken med lärcentra

En framgångsrik FoU-miljö är integrerad i ordinarie verksamhet. Och ett framgångsrikt sätt att integrera FoU i den ordinarie verksamheten är att skapa lärcentra på det sätt som skett i Östergötland det senaste årtiondet.

FoU lärcentrum i Mjölby Bo Davidsson

Bo Davidsson, FoU

Det började i Linköping 2007. Då skapades Lärcenter för en god demensvård i Linköping som ett projekt i samarbete med FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete. En av de drivande i projektet var dåvarande omsorgschefen i Linköping, Bror Önstorp, tillika FoU Centrums ordförande.

Bo Davidsson var på den tiden forskare vid Linköpings universitet och ny i FoU-arbetet.

– Men jag hade en roll som handledare och bollplank i utvecklingsarbetet av detta första lärcenter, berättar Bo Davidsson, som numera är helt knuten till FoU Centrum.

Det var framför allt tre faktorer som ledde till att Lärcenter för en god demensvård kunde uppstå, menar Bo Davidsson.

– Till att börja med fanns det medarbetare som hade höga ambitioner. Jag kommer ihåg att de till exempel studerade gerontologi på egen hand för att bli ännu mer kvalificerade, och de medverkade dessutom i flera mindre FoU-projekt innan den större satsningen på lärcentret kom igång. Dessa medarbetare hade i sin tur ledningens stöd, och den tredje betydelsefulla faktorn var att ledningen backades upp av FoU Centrum.

FoU Centrum deltog under hela projekttiden som varade fram till 2010. Därefter tog Leanlink, Linköpings kommuns utförare inom äldreomsorgen, över.

– Den strävan fanns hela tiden.

I dag är Lärcenter för en god demensvård en permanent verksamhet som arbetar utifrån en vetenskaplig bas. Målsättningen är att lärcentret ska ha en stor betydelse för demensvårdens kvalitet och utveckling både regionalt och nationellt. Främst arbetar man med utförare (såväl kommunala som privata) i Linköping med omnejd, men erbjuder också studiebesök, utbildning och handledning för aktörer i andra kommuner runt om i Sverige.

Eva-Lena Lundberg har varit med ända från början.

– Det stöd vi fick från FoU Centrum innan verksamheten permanentades betydde enormt mycket, säger hon. I början hade vi massor av idéer och ville allt. Bo Davidsson hjälpte oss att strukturera tankarna och sätta upp konkreta mål.

Även om Lärcenter för en god demensvård i dag är formellt frikopplat från FoU Centrum, är kontakterna mellan lärcentret och FoU Centrum fortsatt täta.

– Just nu pågår till exempel ett FoU-projekt som handlar om hur man skapar livsberättelser digitalt, berättar Eva-Lena Lundberg. Tidigare har berättelserna funnits i pappersform. Pappersformerna ska finnas kvar, men de ska kompletteras med en digital levnadsberättelse samt appen ”Mina bästa stunder”.

Appen ger möjligheter att till exempel lägga in rörliga bilder och musik.

Fast det är inte självklart att all personal har den kunskap som behövs för att känna sig hemma i den digitala miljön, vilket har gett upphov till tankar på ytterligare ett FoU-projekt där arbetet med appen utvärderas.

I april 2016 invigdes FoU Lärcenter med fokus på föräldraskap och kognitiva svårigheter i Motala, och det är ett samarbete mellan FoU Centrum och Motala kommun. I Motala har man framgångsrikt arbetat med föräldrastödsprogrammet PYC och dessutom utarbetat en egen modell som kallas helhetsbaserat familjestöd men i dagligt tal går under namnet Motalamodellen.

Du kan läsa mer om lärcentret i Motala här >>

Och nu i oktober invigdes FoU Lärcenter för nätverksarbete i Mjölby som är ett samarbete mellan FoU Centrum och Mjölby kommun. Detta lärcenters uppdrag är att stötta kommuners arbete genom kunskapsutveckling och utbildningar i nätverksarbete inom den sociala sektorn.

Du kan läsa mer om det arbete som ligger bakom framväxten av lärcentret i Mjölby här >>

– De tre framgångsfaktorer jag nämnde i samband med Lärcenter för en god demensvård är aktuella även när det gäller lärcentren i Motala och Mjölby, menar Bo Davidsson. I Motalas fall finns det stöd även på nationell nivå genom det PYC-konsortium som skapats.

Lärcentren blir FoU-filialer i de olika kommunerna. De utgör kunskapsplattformar där medarbetare får möjlighet att arbeta med ett specifikt område i socialt arbete.

– Vi har alltid talat om vikten av att skapa hållbara strukturer för FoU-arbetet. Annars riskerar FoU-miljöerna att gå miste om utvecklingsmöjligheter, säger Mats Eriksson, FoU Centrums gruppchef.

Han tillägger:

– FoU Centrum i Östergötland ligger i framkant när det gäller att utveckla sådana strukturer, även om de just nu befinner sig i väldigt olika skeden.

Per-Erik Ellström, professor emeritus knuten till institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings universitet, har funnits med i utvecklingen av FoU Centrum ända från start och sitter i FoU Centrums styrelse.

– Vi har alltid varit medvetna om att det finns en problematik när det gäller att få ut resultat från genomförda FoU-projekt till användning i praktisk verksamhet. Men genom att ”flytta ut” och skapa lokala FoU-center kommer kunskapsproduktionen närmare ordinarie verksamhet. Det ökar sannolikheten för användning av resultaten.

Text: Catarina Gisby/redakta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 november 2018