Ungas exkludering i utsatta stadsdelar

En kunskapsöversikt om social exkludering i relation till ekonomiska villkor, utbildning, politiskt deltagande och rumslig segregation.

De senaste åren har frågor om samhällsutmaningar rörande inkludering och integration samt problem som följt i spåren av ökad segregation tagit allt större plats i den politiska debatten. Ojämlikhet och marginalisering, utanförskapet, har blivit begrepp för att beskriva de utmaningar och problem som följer och inte minst kopplas dessa problem samman med situationen i särskilda stadsdelar eller områden i stadsmiljön i större städer i dagens Sverige.

I kunskapsöversikten presenteras en grundläggande begreppsapparat med vilken det blir möjligt att närma sig dagens situation analytiskt och därefter presenteras ett urval av central svensk forskning på området med fokus både på vilka problem som aktualiseras och vilka lösningar som har lyfts fram.

Den kunskap som denna översikt bidrar med har legat och ska ligga till grund för samtal och dialog kring hur det är möjligt för praktiker, organisationer och beslutsfattare att förhålla sig till och inte minst möta utmaningar som har att göra med segregation och utanförskap samt särskilt med fokus på områdesbaserat socialt arbete. Det är och har varit en viktig ambition i arbetet med rapporten att denna har varit en del i kunskapande och utveckling i dialog med beslutsfattare och praktiker. I det avseendet är denna rapport inte slutpunkten på ett arbete med dessa frågor utan snarare ett avstamp och underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Författare: David Ekholm, Linköpings universitet, på uppdrag av FoU-centrum

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019