Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

FoU projekt, satsningar och aktiviteter

Kompetenscentrum socialt nätverksarbete

 • Mjölby kommun och FoU-centrum. Primärt FoU-kommunerna men har även uppdrag i länet.
 • Pilot, utveckla kompetenscentrum. 2017-2019. Kopplas även till uppföljning av nätverkslaget iMjölby, 2016-2019. Rapport under våren 2020.
 • Kontaktperson: Anna Nylén

Kompetenscentrum föräldraskap och kognitiva svårigheter

 • FoU-centrum, Motala & Åtvidabergs (fram till hösten 2019) kommuner. Vänder sig primärt tillkommunerna i länet men har även uppdrag gentemot regionen och andra kommuner i landet.
 • Stödja kunskaps- och metodutveckling inom området.Genomför seminarier, utbildningar, studiecirkel, utvecklar, testar och följer upp nya arbetssätt och verktyg.Omvärldsbevakning, forskningskontakter. Löpande verksamhet. Pågående.
 • Kontaktperson: Anna Nylén

Helhetsbaserat stöd till familjer med kognitiva svårigheter (lokalt projekt)

 • FoU-centrum och Motala kommun.Nära koppling till Kompetenscenter föräldraskap och kognitiva svårigheter.
 • Utveckling av ett helhetsbaserat familjestöd där PYC ingår som en komponent tillsammans med andra insatser. Pågående arbete och spridning till andra kommuner.
 • Kontaktperson: Anna Nylén

Parenting Young Children i Skandinavien (PYC Skandinavien).

 • FoU-centrum i samarbete/konsortium med fyra FoU enheter i landet i Sverige och Norge
 • Bedriver utveckling, utbildning, handledning, utvärdering etc. av PYC-programmet nationellt. Pågående.
 • Kontaktpersonwe: Anna Nylén, Johanna Sohl

PYCIPEDIA

 • FoU-centrum och Kompetenscentrum, KTH och IT universitetet, Köpenhamn.
 • Utveckla och testa digital lärplattform i anslutning till PYC, 2018-2020.
 • Kontaktperson: Anna Nylén, Mats Eriksson

Erasmus + LIFE Learning to Innovate with families

 • Fem EU-partners, Trondheim universitet, Norge, Ljubljana universitet, Slovenien, Cervia stad, Italien, APCC, Coimbra, Portugal
 • Utveckla kunskapsprodukter,Toolkit och träningsprogram för innovationer i socialt arbete med familjer med sammansatta behov, fokus på barn och unga i familjerna, 2017-2019.
 • Kontaktpersoner: Mats Eriksson, Bo Davidsson

Regional samordning av BoU/funktionshindersatsningen (nationell satsning på systematisk kunskapsutveckling) i länet.

 • Alla länets kommuner är uppdragsgivare och finansiärer genom socialchefsnätverket.
 • Länk mellan kommunerna och nationell nivå. Stödjer olika aktiviteter inom den sociala barn- och
 • ungdomsvården i Östergötland. Exempelvis forskarledda utvecklingscirklar, utbildning om barns delaktighet, 2016-2019.
 • Kontaktperson: Johanna Sohl

Uppföljning ensamkommande flyktingbarn, Linköping

 • Uppdragsgivare social- och omsorgsnämnden samt Social- och omsorgsförvaltningen, Linköpings kommun.
 • Öka kunskapen om målgruppens livssituation och integrationsprocessen som grund för framtida insatser. FoU-rapport, del 1, oktober 2017 med kvalitativ inriktning. Del 2 med kvantitativ inriktning under 2018-2021.
 • Kontaktpersoner: Johanna Palmstierna, Linda Helgstrand

Regional yrkesintroduktion och program för vidareutbildning BoU

 • Alla länets kommuner är uppdragsgivare och finansiärer genom socialchefsnätverket. Samarbetet med LiU, yrkesresan GR Göteborg, FoUrum Jönköping.
 • Yrkesintroduktion och vidareutbildningsprogram för, Socialsekreterare BoU, LSS-handläggare och Öppenvårdspersonal BoU. Beslut för perioden januari 2018-juni 2020.
 • Kontaktperson: Johanna Sohl

Uppföljning socialt områdesarbete

 • Linköpings kommun och FoU-centrum
 • Interaktiv utvärdering av pilotprojekten med socialt områdesarbete i Berga och Lambohov, 2017-2020.
 • Kontaktperson: Bo Davidsson

Uppföljning öppenvårdsinsatser

 • Social- och omsorgsförvaltningen Linköpings kommun
 • Utvärdering och modellutveckling av uppföljningsmodell avseende öppenvård för unga, 2020-2021.

Uppföljning chefsprogram

 • Linköpings kommun, Leanlink
 • Utbildningen riktas till verksamhetschefer inom Leanlink och genomförs som en uppdragsutbildning från LIU.Uppföljningsdesignen har fokus på upplägg, nyttan och tillämpning i arbetet som chef inom Leanlink. 2020-2021.
 • Kontaktperson: Bo Davidsson

Evikomp 2.0 Barn och unga med funktionsnedsättning

 • Evikomp 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt delvis finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som pågår till 30 november 2022. Projektet är ett samarbete mellan länets 13 kommuner, FoU-centrum, LiU, Vård- och omsorgscollege i Östergötland, Itsam, Region Östergötland, Uppsala kommun, Forsknings- och Utvecklingscentrum i Sörmland samt Trosa kommun.
 • Visionen för projektet är Lärande arbetsplatser som fortsätter att lära. Visionen är attraktiva och lärande arbetsplatser där medarbetarna får förutsättningar att utveckla en reflekterande och lösningsinriktad kompetens som stärker deras position på arbetsmarknaden och som samtidigt kommer till nytta i verksamheten.
 • Uppdragsgivare till utbildningsspåret Barn och unga med funktionsnedsättning i Evikomps lärplattform är LGVO:s grupp för kompetensutveckling BoU. Uppdraget kom hösten 2020 och framtagning av spåret beräknas pågå fram till hösten 2021.
 • I arbetsgruppen finns representanter från några av länets kommuner samt Region Östergötland.
 • Utbildningsspåret är riktat mot personal vid korttidsboenden för barn och unga samt annan personal möter barn och unga som har LSS-insatser, t ex inom barnomsorg och skola.
 • Materialet används med fördel i hela arbetsgrupper/team i syfte att nå ett arbetsplatslärande.
 • Kontaktperson: Lusiya Bozan

Informationsmanual inom LSS verksamhet för NP-diagnoser. Del 1 och 2.

 • Socialförvaltningen, Motala, genomför projektet på uppdrag av FoU-centrum. Gemensam finansiering.
 • Förbättra informations- och kommunikationsinsatser för och med målgruppen. Del 1 2016-2018, del 2 2018-2019.
 • Kontaktperson: Anna Nylén

Utveckling av boendestödets funktion och behandlingsarbete

 • Socialförvaltningen, Motala, genomför projektet på uppdrag av FoU-centrum. Gemensam finansiering.
 • Utveckla och testa arbetsmetoder för boendestödjare baserat på PYC-metodiken, 2017-2020.
 • Kontaktperson: Anna Nylén

PRIME, Promoting Integration of Young Migrants

 • Finansiering från EU programmet Interreg Central Baltic.
 • Målgrupp unga utrikesfödda anlända till Sverige efter 14 års ålder med förhöjd social risk. Part i Riga, NGO Creative Ideas. Projektperiod sept. 2017 - aug 2019.
 • Kontaktperson: Johanna Palmstierna

LSS innovation

 • Samarbetsavtal mellan FoU-centrum, KTH och IT universitetet, Köpenhamn.
 • Syftar till att kartlägga innovationspotential inom LSS boenden genom en Co design process som involverar boende, anhöriga, personal, ledning m.fl. 2017-2020.
 • Utveckling av modell för systematisk behovsbedömning 
 • FoU-centrum och Samordningsförbunden i Linköping och Norrköping. Samverkan med LiU.
 • Utveckla, testa och följa upp en modell för systematisk behovsbedömning som kan användas både på individ och målgruppsnivå, 2018-2019. Fortsätter som en del i Rethink projektet.
 • Kontaktperson: Mats Eriksson

Erasmus + Case, Care skills escalator

 • FoU-centrum och Dundee and St Angus College, Skottland, Somorrostro Muskiz, Spanien, Zamgale-regionen, Lettland och Branesti, Rumänien.
 • Finansieras av Erasmus+
 • Transnationellt kompetensutvecklingsprojekt för omvårdnadspersonal inom vård- och omsorg med demensinriktning. Skapande av en webbportal/lärplattform innehållande lärandematerial för undersköterskor och motsvarande. Den teoretiska bakgrunden är arbetsplattslärande. 2019-2022
 • Kontaktperson: Malin Robertsson Bly

AMIF, European Pact for Integration, EPI

 • 13 partner från EU området, lead partner från Rumänien.
 • Gemensam kunskapsutveckling och test av integrationsstrategier av tredjelandsmedborgare. 2020-2022.
 • Kontaktpersoner: Johanna Palmstierna, Malin Robertsson Bly

Rethink - ett metod- och innovationsprojekt

 • FoU och Zemgale planning region, Lettland
 • Finansiär: EU-fonden Interregional Central Baltic
 • Framtagande och genomförande av ett träningsprogram inklusive mentorskap för att inkludera unga vuxna i Sverige och Lettland, med en historia av psykisk ohälsa i samhället
 • Maj 2019- april 2021
 • Kontaktperson: Johanna Palmstierna

Evikomp 2.0

 • Evikomp 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt delvis finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som pågår till 30 november 2022. Projektet är ett samarbete mellan länets 13 kommuner, FoU-centrum, LiU, Vård- och omsorgscollege i Östergötland, Itsam, Region Östergötland, Uppsala kommun, Forsknings- och Utvecklingscentrum i Sörmland samt Trosa kommun.
 • Visionen för projektet är Lärande arbetsplatser som fortsätter att lära. Visionen är attraktiva och lärande arbetsplatser där medarbetarna får förutsättningar att utveckla en reflekterande och lösningsinriktad kompetens som stärker deras position på arbetsmarknaden och som samtidigt kommer till nytta i verksamheten.
 • I lärplattformen finns material riktad till personal inom LSS-verksamheter, material för arbete med vuxna och snart publiceras material inom området barn- och unga, ett läkemedelsspår och till hösten kommer även ett särskilt spår om förflyttningsteknik för LSS-verksamheterna.
 • Materialet används med fördel i hela arbetsgrupper/team i syfte att nå ett arbetsplatslärande.
 • Kontaktpersoner: Gunilla Starräng, Matilda Spets

Digitala levnadsberättelser

 • Kompetenscentrum för god demensvård, Leanlink ÄO, Linköping och FoU-centrum
 • Syftar till metodutveckling för hur levnadsberättelser kan bli ett ännu bättre verktyg i omsorgen om personer med demenssjukdom.
 • Kontaktperson: Erica Byström

Evikomp 2.0

 • Evikomp 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt delvis finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som pågår till 30 november 2022. Projektet är ett samarbete mellan länets 13 kommuner, FoU-centrum, LiU, Vård- och omsorgscollege i Östergötland, Itsam, Region Östergötland, Uppsala kommun, Forsknings- och Utvecklingscentrum i Sörmland samt Trosa kommun.
 • Visionen för projektet är Lärande arbetsplatser som fortsätter att lära. Visionen är attraktiva och lärande arbetsplatser där medarbetarna får förutsättningar att utveckla en reflekterande och lösningsinriktad kompetens som stärker deras position på arbetsmarknaden och som samtidigt kommer till nytta i verksamheten.
 • I lärplattformen finns ett brett utbud av utbildningsspår med moduler inom vård- och omsorg för äldre. Ämnen som tas upp bland flera andra är bemötande och förhållningssätt, etiska dilemman och demens. Modulerna innehåller filmer med vanligt förekommande dilemman som kompletteras med reflektionsfrågor. Lärplattformen innehåller även moduler som har ett mer instruerande syfte som förflyttningsteknik, introduktionsmaterial och snart även ett spår kring läkemedel.
 • Materialet används med fördel i hela arbetsgrupper/team i syfte att nå ett arbetsplatslärande
 • Kontaktpersoner: Gunilla Starräng, Matilda Spets

Läkemedelshantering särskilt boende

 • Åtvidabergs kommun
 • Syftar till att statistiskt kartlägga medicinförbrukning och läkemedelshantering kopplat till interventioner för att förbättra läkemedelshanteringen, 2018-2019.
 • Kontaktperson: Bo Davidsson

Uppföljning av satsning på trygghetsteam vid hemgång från sjukhusvård i Linköpings kommun

 • Linköpings kommun, Social- och omsorgsförvaltningen, Leanlink
 • Syftar till att ge kunskaper om hur projektet/reformen Trygghetsteam i relation till effektmål: - Den enskilde ska uppleva trygghetskänsla vid insats av Trygghetsteamet - Sammanhållen vård och omsorg vid/efter hemgång från slutenvård och korttidsvård - Minska antalet vårddygn i slutenvården med betalningsansvar - Minska antalet vårddygn för den enskilde på korttidsplatser
 • 2017-2019
 • Kontaktperson: Bo Davidsson

Uppföljning chefsprogram

 • Linköpings kommun, Leanlink
 • Utbildningen riktas till verksamhetschefer inom Leanlink och genomförs som en uppdragsutbildning från LIU.
 • Uppföljningsdesignen har fokus på upplägg, nyttan och tillämpning i arbetet som chef inom Leanlink. 2020-2020.
 • Kontaktperson: Bo Davidsson

Senast uppdaterad den 25 maj 2021