Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

FoU projekt, satsningar och aktiviteter

Kompetenscentrum socialt nätverksarbete

 • Mjölby kommun och FoU-centrum. Primärt FoU-kommunerna men har även uppdrag i länet.
 • Pilot, utveckla kompetenscentrum. 2017-2019. Kopplas även till uppföljning av nätverkslaget iMjölby, 2016-2019. Rapport under våren 2020.

Kompetenscentrum föräldraskap och kognitiva svårigheter

 • FoU-centrum, Motala & Åtvidabergs (fram till hösten 2019) kommuner. Vänder sig primärt tillkommunerna i länet men har även uppdrag gentemot regionen och andra kommuner i landet.
 • Stödja kunskaps- och metodutveckling inom området.Genomför seminarier, utbildningar, studiecirkel, utvecklar, testar och följer upp nya arbetssätt och verktyg.Omvärldsbevakning, forskningskontakter. Löpande verksamhet. Pågående.

Helhetsbaserat stöd till familjer med kognitiva svårigheter (lokalt projekt)

 • FoU-centrum och Motala kommun.Nära koppling till Kompetenscenter föräldraskap och kognitiva svårigheter.
 • Utveckling av ett helhetsbaserat familjestöd där PYC ingår som en komponent tillsammans med andra insatser. Pågående arbete och spridning till andra kommuner.

Parenting Young Children i Skandinavien (PYC Skandinavien).

 • FoU-centrum i samarbete/konsortium med fyra FoU enheter i landet i Sverige och Norge
 • Bedriver utveckling, utbildning, handledning, utvärdering etc. av PYC-programmet nationellt. Pågående.

PYCIPEDIA

 • FoU-centrum och Kompetenscentrum, KTH och IT universitetet, Köpenhamn.
 • Utveckla och testa digital lärplattform i anslutning till PYC, 2018-2020.

Erasmus + LIFE Learning to Innovate with families

 • Fem EU-partners, Trondheim universitet, Norge, Ljubljana universitet, Slovenien, Cervia stad, Italien, APCC, Coimbra, Portugal
 • Utveckla kunskapsprodukter,Toolkit och träningsprogram för innovationer i socialt arbete med familjer med sammansatta behov, fokus på barn och unga i familjerna, 2017-2019.

Regional samordning av BoU/funktionshindersatsningen (nationell satsning på systematisk kunskapsutveckling) i länet.

 • Alla länets kommuner är uppdragsgivare och finansiärer genom socialchefsnätverket.
 • Länk mellan kommunerna och nationell nivå. Stödjer olika aktiviteter inom den sociala barn- och
 • ungdomsvården i Östergötland. Exempelvis forskarledda utvecklingscirklar, utbildning om barns delaktighet, 2016-2019.

Uppföljning ensamkommande flyktingbarn, Linköping.

 • Uppdragsgivare social- och omsorgsnämnden samt Social- och omsorgsförvaltningen, Linköpings kommun.
 • Öka kunskapen om målgruppens livssituation och integrationsprocessen som grund för framtida insatser. FoU-rapport, del 1, oktober 2017 med kvalitativ inriktning. Del 2 med kvantitativ inriktning under 2018-2020.

Regional yrkesintroduktion och program för vidareutbildning BoU

 • Alla länets kommuner är uppdragsgivare och finansiärer genom socialchefsnätverket. Samarbetet med LiU, yrkesresan GR Göteborg, FoUrum Jönköping.
 • Yrkesintroduktion och vidareutbildningsprogram för, Socialsekreterare BoU, LSS-handläggare och Öppenvårdspersonal BoU. Beslut för perioden januari 2018-juni 2020.

Uppföljning socialt områdesarbete

 • Linköpings kommun och FoU-centrum
 • Interaktiv utvärdering av pilotprojekten med socialt områdesarbete i Berga och Lambohov, 2017-2020.

Uppföljning öppenvårdsinsatser

 • Social- och omsorgsförvaltningen Linköpings kommun
 • Utvärdering och modellutveckling av uppföljningsmodell avseende öppenvård för unga, 2020-2021.

Uppföljning chefsprogram

 • Linköpings kommun, Leanlink
 • Utbildningen riktas till verksamhetschefer inom Leanlink och genomförs som en uppdragsutbildning från LIU.Uppföljningsdesignen har fokus på upplägg, nyttan och tillämpning i arbetet som chef inom Leanlink. 2020-2020.

Informationsmanual inom LSS verksamhet för NP-diagnoser. Del 1 och 2.

 • Socialförvaltningen, Motala, genomför projektet på uppdrag av FoU-centrum. Gemensam finansiering.
 • Förbättra informations- och kommunikationsinsatser för och med målgruppen. Del 1 2016-2018, del 2 2018-2019.

Utveckling av boendestödets funktion och behandlingsarbete

 • Socialförvaltningen, Motala, genomför projektet på uppdrag av FoU-centrum. Gemensam finansiering.
 • Utveckla och testa arbetsmetoder för boendestödjare baserat på PYC-metodiken, 2017-2020.

PRIME, Promoting Integration of Young Migrants

 • Finansiering från EU programmet Interreg Central Baltic.
 • Målgrupp unga utrikesfödda anlända till Sverige efter 14 års ålder med förhöjd social risk. Part i Riga, NGO Creative Ideas. Projektperiod sept. 2017 - aug 2019.

ESF projekt Arbetshoppet. Snabbspår till arbete/utbildning inom vården

 • Kommunerna Linköping, Motala, Kinda, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög, AF, Regionen och kommunal. FoU-centrum projektägare.                 
 • Bidra till kompetensförsörjning inom vård och omsorg och skapa möjligheter till arbete/utbildning för personer som står relativt långt från arbetsmarknaden.
 • Öka kunskapen om målgruppen och förutsättningar som främjar respektive hindrar processen.
 • Designa, testa och följa upp en snabbspårsmodell, 2016-2019.

ESF VISA

 • Linköpings kommun projektägare. Projektpartner är Motala kommun.
 • FoU-centrum hanterar administration och har en rådgivande funktion till projektet.
 • Utveckla kunskap om den målgrupp som står längst från arbetslivet. Designa, testa och utvärdera olika stödmodeller. Del 1 2011-2015, del 2 2017-2020.

LSS innovation

 • Samarbetsavtal mellan FoU-centrum, KTH och IT universitetet, Köpenhamn.
 • Syftar till att kartlägga innovationspotential inom LSS boenden genom en Co design process som involverar boende, anhöriga, personal, ledning m.fl. 2017-2020.
 • Utveckling av modell för systematisk behovsbedömning 
 • FoU-centrum och Samordningsförbunden i Linköping och Norrköping. Samverkan med LiU.
 • Utveckla, testa och följa upp en modell för systematisk behovsbedömning som kan användas både på individ och målgruppsnivå, 2018-2019. Fortsätter som en del i Rethink projektet.

Erasmus + Case, Care skills escalator

 • FoU-centrum och Dundee and St Angus College, Skottland, Somorrostro Muskiz, Spanien, Zamgale-regionen, Lettland och Branesti, Rumänien.
 • Finansieras av Erasmus+
 • Transnationellt kompetensutvecklingsprojekt för omvårdnadspersonal inom vård- och omsorg med demensinriktning. Skapande av en webbportal/lärplattform innehållande lärandematerial för undersköterskor och motsvarande. Den teoretiska bakgrunden är arbetsplattslärande. 2019-2022

Interreg Central Baltic Rethink

 • FoU-centrum och Zemgale Planning region, Lettland
 • Finasiär: Interregional central baltic
 • Innovationsprojekt som ska utveckla en individanpassad kompletterande insats för unga vuxna i åldern 18-30 år med en historia av psykisk ohälsa som riskerar social exkludering genom avsaknad av varaktig sysselsättning i form av studier eller arbete. 2019-2021.

AMIF, European Pact for Integration, EPI

 • 13 partner från EU området, lead partner från Rumänien.
 • Gemensam kunskapsutveckling och test av integrationsstrategier av tredjelandsmedborgare. 2020-2022.

Rethink - ett metod- och innovationsprojekt

 • FoU och Zemgale planning region, Lettland
 • Finansiär: EU-fonden Interregional Central Baltic
 • Framtagande och genomförande av ett träningsprogram inklusive mentorskap för att inkludera unga vuxna i Sverige och Lettland, med en historia av psykisk ohälsa i samhället
 • Maj 2019- april 2021

Digitala levnadsberättelser

 • Kompetenscentrum för god demensvård, Leanlink ÄO, Linköping och FoU-centrum
 • Syftar till metodutveckling för hur levnadsberättelser kan bli ett ännu bättre verktyg i omsorgen om personer med demenssjukdom.

Evikomp

 • FoU-centrum, kommunerna i Östergötlands län, Linköpings universitet, Regionen, utbildningsanordnare, kommunal leverantör av IT-support och Kommunal.
 • Syftet är att främja nuvarande och framtida kompetensbehov inom vården och att utveckla attraktiva och lärande arbetsplatser samt utveckla en reflekterande och lösningsorienterad kompetens som stärker medarbetares ställning på arbetsmarknaden och gynnar sektorn. Modellen prövas på cirka 85 arbetsplatser med närmare 2500 medarbetare. 2018-2020.

Läkemedelshantering särskilt boende

 • Åtvidabergs kommun
 • Syftar till att statistiskt kartlägga medicinförbrukning och läkemedelshantering kopplat till interventioner för att förbättra läkemedelshanteringen, 2018-2019.

Uppföljning av satsning på trygghetsteam vid hemgång från sjukhusvård i Linköpings kommun

 • Linköpings kommun, Social- och omsorgsförvaltningen, Leanlink
 • Syftar till att ge kunskaper om hur projektet/reformen Trygghetsteam i relation till effektmål: - Den enskilde ska uppleva trygghetskänsla vid insats av Trygghetsteamet - Sammanhållen vård och omsorg vid/efter hemgång från slutenvård och korttidsvård - Minska antalet vårddygn i slutenvården med betalningsansvar - Minska antalet vårddygn för den enskilde på korttidsplatser
 • 2017-2019

Uppföljning chefsprogram

 • Linköpings kommun, Leanlink
 • Utbildningen riktas till verksamhetschefer inom Leanlink och genomförs som en uppdragsutbildning från LIU.
 • Uppföljningsdesignen har fokus på upplägg, nyttan och tillämpning i arbetet som chef inom Leanlink. 2020-2020.

Senast uppdaterad den 5 mars 2021