Hoppa till huvudinnehåll

Evikomp i praktiken

Att gå med i Evikomp innebär att medarbetare får ta del av flera och helt nya möjligheter. Det behövs också engagemang och målmedvetenhet från chefer och medarbetare. Utvecklingen av ett arbetsplatslärande kommer att öppna upp för samtal och reflektion om kunskap och kompetens, arbetsmetoder och rutiner och involvera både medarbetare och chefer på ett nytt sätt. Det ska leda till att medarbetare kan utvecklas professionellt och att verksamhetens kvalitet höjs.

Det är viktigt att det avsätts tid för utvecklingsarbetet och att det ges möjligheter till reflektion och att ta till vara på varandras kunskap. En grundförutsättning är att medarbetarna inkluderas i arbetet från start. Evikomp rymmer flera olika insatser och verktyg men ytterst beror allting på chefens stöd och medarbetarnas eget intresse och motivation att utvecklas.

Arbetsplatslärande är ett förhållningssätt till lärande på arbetsplatser och ett sätt att organisera lärande där arbetstagare och organisation utvecklas parallellt. Lärandet ska inte stanna hos individen utan utvecklas till ett organisatoriskt lärande med förändring av processer och rutiner.

Planeringsperiod är april 2019 – september 2020 för att möjliggöra de olika utbildningsinsatserna.

Verksamhetscheferna kommer att få genomgå en ledarskapsutbildning för arbetsplatslärande och därefter erfarenhetsutbyte med andra chefer i lärande chefsnätverk. I ledarskapsutbildningen kommer de att få de verktyg som behövs för att leda och utveckla arbetsplatslärandet i sin organisation. Till stöd för dessa processer finns också projektets fyra kompetenssamordnare. De utsedda arbetsplatskoordinatorerna kommer att ha en administrativt stödjande roll i projektet. De kommer också att erbjudas olika utbildningsinsatser.

Förväntningar på verksamhetschef

 • Förankra projektet med dess arbetsmetoder och innehåll till medarbetarna.
 • Utifrån dialog med medarbetare bestämma vilka utbildningsspår som kommer att bli aktuella på arbetsplatsen.
 • Efter val av utbildningsspår göra en plan för genomförandet av utbildningen efter de praktiska förutsättningarna på arbetsplatsen och därefter summera detta i en handlingsplan som sedan ska matas in digitalt.
 • Ta reda på hur många medarbetare som kan tänkas vilja validera sina kunskaper/utbildningsmodulerna.
 • Anmäla deltagande till chefsinternat och chefsnätverk.
 • Anmäla deltagande till eventuell Kick Off

När handlingsplanen är ifylld sammanställer Evikomp behov och önskemål och återkommer med förslag på schema för genomförandet av utbildningsmodulerna.

Rollen som arbetsplatskoordinator

På varje deltagande arbetsplats får en medarbetare rollen som arbetsplatskoordinator, vilket innebär att man tillsammans med verksamhetschefen är den som för dialog med kompetenssamordnarna och projektledning och driver den interna processen med koordinering av insatserna på respektive arbetsplats. I rollen ligger också planering och värdskap. Ett riktmärke kan vara ca 5 % av heltidstjänst under projekttiden. I rollen ingår också följande:

 • En gång i månaden rapportera tid som arbetsplatsen lagt ned i projektet till projektadministratören som rapporterar vidare till ESF.
 • Planering och koordinering av utbildningsinsatser för arbetsplatsen.
 • Se till att nödvändig utrustning och lokal finns för att genomföra lektionerna på plats i fall inget annat är överenskommet med kompetenssamordnarna.
 • Boka tolk/språkstöd vid behov.
 • Anmäla eventuell deltagande till kommande tillfällen för information och utbildning för arbetsplatskoordinatorer.

Rollen som kompetenssamordnare

Det finns fyra kompetenssamordnare som ska vara stöd till chefer, arbetsplatskoordinatorer och personal. Stödet kan innebära rådgivning, dialog kring utbildningsstrategier, ta in synpunkter och förslag, medverkan vid möten och utbildning med mera. Projektet kommer att utvecklas och även vilken roll kompetenssamordnarna har i förhållande till de olika arbetsplatsernas behov. Projektet har även en administratör som stöd till arbetsplatskoordinatorer och kompetenssamordnare.

Stöd och frågor

Vid frågor kontaktas kompetenssamordnare alternativt projektadministratör Ann-Marie Linné tel.nr: 013-20 67 41 mailadress:

Senast uppdaterad den 22 november 2022