Hoppa till huvudinnehåll

Förstudie Yrkesresan Äldreomsorg

FoU Centrum har fått uppdraget att göra förstudien om Yrkesresan Äldreomsorg. Förstudien kommer utgöra underlag till beslut om utformning och ansvar för Yrkesresan inom området äldreomsorg. Beslutet fattas sedan av den nationella styrgruppen för Yrkesresan.

Mål

Målet är att förstudien ska vara ett tillräckligt omfattande och tydligt underlag för den nationella styrgruppen att ta beslut utifrån. Förhoppningsvis kommer Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) i Östergötland, som har utsetts för att genomföra en förstudie om Yrkesresan Äldreomsorg, därefter ska producera den aktuella Yrkesresan.

Syfte

Innan styrgruppen fattar beslut om att påbörja produktionen av en yrkesresa ska det genom förstudien säkerställas att det finns förutsättningar för det inom verksamhetsområdet. Syftet med förstudien är att ge ett beslutsunderlag inför beslut om utveckling av en yrkesresa genom att:

  • Beskriva behoven av strukturerad introduktion och kompetensutveckling inom området äldreomsorg.
  • Beskriva förutsättningarna för utveckling av en yrkesresa för äldreomsorg inom socialtjänsten.

Målgrupp

Landets kommuner och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är beställare av Yrkesresan och av förstudien till Yrkesresan inom äldreomsorg. Yrkesresan är ett kompetensutvecklingsprogram, som i sig syftar till att höja kompetensen hos socialarbetare inom äldreomsorgen.

Metod

Arbetet med förstudien påbörjades under hösten 2022 och kommer slutföras hösten 2023. En projektledare har utsetts och leder arbetet med förstudien. Under våren 2023 kommer en datainsamling ske genom intervjuer och enkäter. Syftet med datainsamlingen är att samla in verksamheternas behov av prioriterade områden för att stärka kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen. Under våren 2023 kommer även en referensgrupp samlas i syfte av att kunna bolla en del av de frågor som kommer upp under arbetet. Under hela projektperioden kommer det finnas stöd till projektledaren i form av en operativ grupp samt en strategisk grupp, i båda grupperna finns representanter från Socialstyrelsen och SKR.

Senast uppdaterad den 16 mars 2023