Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut med anledning av Coronaviruset, covid-19

Informationen på den här sidan är riktad till utförare inom vård, stöd och omsorg. På denna sida finns både aktuella och inaktuella beslut. På detta sätt sparas och lagras alla beslut som fattats under coronapandemin. På utförarwebbens startsida kan du i puffen “Aktuella beslut” läsa aktuella beslut.

Beslut om vaccinationslotsar inom hemtjänsten med anledning av vaccination mot covid-19 från och med 1 oktober 2021

Den 30 september har äldrenämnden fattat beslut om att Linköpings kommun tillhandahåller avgiftsfritt vaccinationslotsar för de personer som har hemtjänstinsatser inom kommunen och som har bedömts vara i behov av lots till och från vaccinationsmottagning för att få vaccin mot covid-19.

 • Hemtjänstutförare ersätts med 466 kronor per timme för personal som används som lots till och från vaccinationsmottagning för vaccination av hemtjänsttagare mot covid-19.
 • Detta gäller från och med 1 oktober 2021, så länge behov kvarstår, dock längst till och med den 31 maj 2022. 

Mer information finns i delegationsbeslutet här nedan. 

Timavlönade medarbetare erbjuds timlön för att vaccinera sig mot covid-19 från och med 15 september 2021

Den 15 september 2021 har SON och ÄN beslutat om att erbjuda timavlönade vikarier inom all vård och omsorgsverksamhet som äldrenämnden respektive social- och omsorgsnämnden ansvarar för att vaccinera sig mot ersättning motsvarande timlön. Kriterier som ska vara uppfyllda är följande:  

 • Den timavlönade medarbetaren ska ha en pågående anställning (ramavtal) inom någon av vård- och omsorgsverksamheterna.
 • Den timavlönade medarbetaren uppvisar vaccinationskort som visar att hen har vaccinerat sig mot covid-19 från 2021-09-15 och framåt. 

I beslutsdokumentet nedan hittar du mer information och i rutindokumentet ser du hur du kan få ersättning. Vaccineringen sker på sedvanligt sätt via bokning och på någon av de vaccinationsställen som Region Östergötland ansvarar för. 

Upphörande av tillfälliga begränsningar gällande lunchservering, fritidsverksamhet och minigym från och med 3 maj 2021

Den 23 april 2021 har äldrenämnden beslutat att tillfälliga begränsningar upphör inom verksamheter under äldrenämndens ansvar vad avser lunchservering, fritidsaktiviteter och minigym i servicehus och trygghetsboenden samt Friskvårdsgym och Hagdahl seniorcenter från och med 2021-05-03. 

Bakgrund till beslutet: 

 • De personer som besöker lunch- och fritidsverksamheterna tillhör till hög andel de målgrupper som erbjuds vaccination och brukare och till stor del personal i aktuella verksamheter har blivit vaccinerade.
 • Vid samtal med utförare framkommer dessutom att man ser en stark positiv trend vid gällande antal smittade i verksamheterna. 
 • Det är samma säkerhetsåtgärder som tidigare som behöver beaktas såsom att kunna hålla avstånd, att stanna hemma om man har symtom, max antal personer vid samma bord, source control med mera. 
 • Lunchserveringar ska följa de rekommendationer som gäller för restauranger i övrigt.

Upphävande av vissa tillfälliga begränsningar inom daglig verksamhet från och med 22 april 2021

Den 21 april 2021 har Social- och omsorgsnämnden fattat beslut om begränsningar av verkställighet för beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska från och med 2021-04-22 upphävas för samtliga målgrupper. 

Mer i stort innebär beslutet att:

 • Deltagandet begränsas fortsatt till besök på en (1) daglig verksamhet enligt social och omsorgsförvaltningens förslag och beslut.
 • Utifrån att målgruppen inom LSS till stor del är vaccinerad med den första dosen ska även personer som bor i gruppbostäder från och med den 22 april åter delta i daglig verksamhet, men med samma förbehåll som för personer i ordinärt boende och servicebostad.

Begränsningar vid deltagande i daglig verksamhet ska upphöra helt den 9 augusti 2021 för personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, oavsett boendeform. 

Ersättning till hemtjänstutförare för ökade kostnader för administration i samband med brukares vaccination

Den 4 mars 2021 har Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör, beslutat om ersättning till hemtjänstutförare. Utförare kan ansöka om extra ersättning för de ökade kostnader som uppstått i samband med utskick av information gällande vaccination mot covid-19 under perioden januari till och med februari 2021.

 • Hemtjänstutförare kan beviljas ersättning med 200 kronor per timme.
 • Hemtjänstutförare kan beviljas ersättning för kostnader för kuvert och porto.

Ansökan ska inkomma till utvecklingsledare på social- och omsorgsförvaltningen senast 31 maj 2021.

I beslutsunderlaget hittar du mer information: 

Lättnader i tillfälliga begränsningar daglig verksamhet t o m 30 juni 2021

Den 10 februari 2021 har Social- och omsorgsnämnden beslutat om lättnader i tillfälliga begränsningar inom daglig verksamhet  enligt följande

 • personer som har beslut om daglig verksamhet och bor i servicebostad ska från och med 2021-02-15 till och med 2021-06-30 erbjudas delta i en (1) daglig verksamhet.
 • har man fler än en daglig verksamhet, innebär beslutet att man är i enbart en verksamhet och det ska vara den där man har mest dagar, det vill säga ingen utökning av tid. Övriga dagar är man ledig och får stöd från sitt boende. Om man har lika mycket tid i olika verksamheter behöver verksamheterna komma överens om var brukarna ska få sina behov tillgodosedda.
 • personer som har beslut om daglig verksamhet och bor i sammanhållna gruppbostäder ska fortsatt få sitt behov av aktiviteter/anpassade insatser tillgodosett av personal vid gruppbostäder till en bedömning görs och ett beslut tas. 
 • planering av aktiviteter/anpassade insatser under de tillfälliga begränsningarna för såväl personer i servicebostad som i sammanhållna gruppbostäder ska ske tillsammans med de enskilda och/eller deras företrädare och dokumenteras i journal.

För de personer som bor i ordinärt boende gäller fortsatt att verksamhet ska möjliggöras och bedrivas i anpassad form. För de brukare som normalt besöker fler än en daglig verksamhet begränsas den till en per brukare. De ska då delta i den daglig verksamhet där de har beslut om mest tid, det vill säga ingen utökning av tid (undantag kan förekomma).

Ersättningsnivåer för daglig verksamhet 10 februari 2021

Social- och omsorgsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer för daglig verksamhet för 2021.

Ersättning för krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av covid-19

Regeringssatsningen om extra krisstöd riktar sig till personal inom vård och omsorg av äldre, vars psykiska hälsa har påverkats negativt av pandemin. Spridningen av covid-19 har satt personal under stor press som t.ex. ovisshet om virusets spridning och dess effekter. Regeringen anser att det är av stor vikt att personalen erbjuds insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin, genom insatser i form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. Linköping har blivit tilldelat 2 011 053 kr. Berörda utförare får särskilt mejl med sin tilldelade summa för 2021.

Förutsättningar för ersättning

 • Ersättningen omfattar endast pandemirelaterade krisstödsinsatser för medarbetare.
 • Medlen finns att tillgå från och med 1 januari 2021 t o m 30 nov 2021.
 • Sista dag för fakturering är 5 december 2021.
 • Fördelning sker utifrån sammanslagning av marknadsandelar för sektorns utförare av vårdbostäder + hemtjänst.

I beslutsunderlaget hittar du mer information.

Daglig verksamhet fortsatt begränsad till och med 14 februari 2021

Den 3 februari 2021 har Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör, beslutat att förlänga beslutet om begränsning av daglig verksamhet. Förlängningen gäller till och med 2021-02-14.

För att hindra smittspridning görs en sammantagen bedömning att biståndsbedömda dagliga verksamheter inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde fortsättningsvis behöver begränsas:

 • De som bor i särskilt boende eller servicebostad ska fortsatt inte delta i daglig verksamhet under angiven period.
 • För de personer som bor i ordinärt boende ska verksamhet fortsatt möjliggöras och bedrivas i anpassad form. För de brukare som normalt besöker fler än en daglig verksamhet begränsas den till en per brukare.
 • Social och omsorgsförvaltningen ska också under denna period ta fram rutin för en säker och successiv återgång till daglig verksamhet.

Under begränsningsperioden ska verksamheter inom särskilt boende och servicebostad se till att personer i målgruppen som påverkas får annat lämpligt stöd och eventuella aktiviteter utifrån individuella förutsättningar.

Beslut om vaccinationslotsar inom hemtjänsten, 21 januari, 2021

Äldrenämndens ordförande har på delegation fattat beslut om att för de hemtjänsttagare som behöver lots till och från sin vaccinering mot covid-19 erbjuder Linköpings kommun denna tjänst kostnadsfritt. Beslut har också fattats om att utförare får ersättning för lotsuppdraget och att de har möjlighet att timanställa lotsar via kommunens krisbemanningscenter.

Om det inte finns möjlighet att erbjuda lotsning till och från vaccinering till alla som behöver det med egen personal kan biträden från Krisbemanningscenter (KBC) anställs på timmar.

APL/praktik för minderåriga, 30 december 2020

Att ta emot APL/praktikanter och möjliggöra fler medarbetare inom vård och omsorg är ett mycket viktigt uppdrag. För att undvika de omfattande konsekvenser som ett långvarigt beslut om avrådan skulle innefatta, ska ansvaret ligga på varje enskild verksamhet och arbetsgivare att besluta om mottagande av minderårig elev. 

Som stöd för beslut i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för de minderåriga eleverna. 

För de som är över 18 år kan praktik genomföras som planerat med förutsättning att lokala restriktioner kan följas. Det är av största vikt att att säkerställa en extra noggrann introduktion och genomgång av till exempel basala hygienrutiner och kunskap om smittspridning av Covid-19.

Munskydd som extra försiktighetsåtgärd inom vård– och omsorg – utökad source control 23 december 2020

Samhällsspridningen av covid-19 i Östergötland är fortsatt hög och en bidragande orsak till spridningen kan vara att smitta sprids innan en person insjuknar eller om personen har diskreta eller inga symtom (så kallad pre- och asymtomatisk smittsamhet).

Utifrån Region Östergötlands rekommendation har Linköpings kommun fattat beslut om att införa en utökad source control.

Utökad source control innebär att munskydd ska användas kontinuerligt i lokaler där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs, i personalutrymmen, vid hembesök hos brukare i ordinärt boende och i andra lokaler, som en extra försiktighetsåtgärd.

Med anledning av utökad Source control ska boendena rekommendera och se till att besökare har tillgång till munskydd. Därför finns en affisch framtagen om detta som ni sätter upp på lämplig plats. Ni som har satt upp den tidigare affischen om avrådan till besök, låt den sitta kvar och komplettera med den nya affischen.

Se rutin för undantag och nyttjande av visir. 

Affischer finns på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska.

Beslut om extra ersättning till utförare i samband med begränsning inom daglig verksamhet 18 december 2020

Social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist har fattat beslut om att de utförare som har avtal/verksamhetsuppdrag som omfattar både bostad med särskild service och daglig verksamhet i första hand omfördelar inom de egna verksamheterna för att hantera frågan om bemanning. Detta då ersättning för daglig verksamhet fortsatt utgår enligt tidigare beslut.

Övriga utförare av bostad med särskild service, som inte har avtal om daglig verksamhet och därför inte kan omfördela, ska vid behov av extra ersättning kunna inkomma med ansökan till Social- och omsorgsförvaltningen. Ansökan kan med fördel göras per utförare och hanteras därefter i ordinarie verksamhet inom Social- och omsorgsförvaltningen.

Digital tillsyn, ställningstagande till förlängning i vårdbostäder samt i ordinärt boende 17 december 2020

Beslutet om införande av trygghetskameror i vårdboenden har förlängts av äldrenämnden och gäller så länge pandemin pågår, dock längst till och med 30 september 2021.

Beslut att ha digital tillsyn alternativt telefonservice i hemtjänsten har förlängts av äldrenämnden och gäller så länge pandemin pågår, dock längst till och med 30 september 2021. När det gäller ersättning till utförare kommer beslutet att revideras när ny ersättningsmodell för hemtjänsten träder i kraft 1 februari 2021.

Förtydligande av ersättning vid utebliven växelvård 17 december 2020

Utförare ersätts för planerad vistelsetid i de fall brukare avbokar vistelse till följd av rädsla att smittas av Covid -19, dock längst till och med 30 september 2021.

Beslut om utökad grundbemanning för särskilt boende inom LSS, 8 december 2020

Social- och omsorgsnämndens ordförande Annika Krutzén har på delegation fattat beslut 2020-12-08 om att Linköpings kommun ska erbjuda utförare för särskilt boende inom LSS att ta del av en utökad grundbemanning på boenden. 

Med höjd grundbemanning avses bemanning som går utöver den befintliga, alltså när alla vakanser är täckta. Den höjda grundbemanningen får alltså inte användas för att ersätta en ordinarie personal eller vikarierande personal. 

Beslutet gäller från och med 2020-12-15 och som längst till och med 2021-08-31.

Syftet är att minska oro i verksamheterna samt att frigöra omvårdnadspersonal till ordinarie verksamhet respektive förebyggande åtgärder kopplat till Covid-19.

 

Beslut om utökad grundbemanning, 26 november 2020

Äldrenämnden fattade 2020-11-26 beslut om att Linköpings kommun ska ska erbjuda kommunala och privata utförare att kostnadsfritt ta del av en höjd grundbemanning på vårdboenden, servicehus och trygghetsboenden.

Med höjd grundbemanning avses bemanning som går utöver den befintliga, alltså när alla vakanser är täckta. Den höjda grundbemanningen får alltså inte användas för att ersätta en vakant ordinarie personal eller vakant vikarierande personal.

Beslutet gäller från och med 2020-11-26 och som längst till och med 2021-08-31.

Besök på äldreboenden

Linköpings kommun avråder från besök på vårdboenden för äldre 19 november 2020

Det nationella beslutet om besöksförbud på äldreboenden, som fattades av regeringen, har upphört. Men under rådande omständigheter och i syfte att värna brukares och personals hälsa samt aktivt begränsa smittspridningen i samhället har Linköpings kommun beslutat att avråda från samtliga besök på vårdboenden för äldre om det inte finns synnerliga skäl för att genomföra ett besök. Sådana synnerliga skäl kan vara besök hos personer som är i livets slutskede eller personer som har särskilda behov. Beslutet omfattar inte dagverksamhet, trygghetsboende eller servicehus. 

En ny affisch finns framtagen för detta. Du når den via länken "Affischer för utskrift" nedan. Affischen finns på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska.

Den tidigare affischen "Nya skärpta råd" ska alltså bytas ut mot affischen "Linköpings kommun avråder från besök".

Besök på dagverksamhet, trygghetsboende eller servicehus

För att besök ska ske på ett säkert sätt är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala rutinerna på respektive boende.

Digitalt först för SIP och planering under vårdtid

LGVO (Ledningsgrupp vård och omsorg som består av representanter för kommunerna i länet samt Region Östergötland), har tidigare fattat beslut om att under Coronapandemin ska SIP och planering under vårdtid ske via Skype.

SOF/Leanlinks krisledning har, för att stärka förutsättningarna för digitala möten, fattat beslut om att köpa in utrustning som ska finnas till utlåning för utförare.

Så kan din verksamhet låna puckar och kamera

Utförare som vill låna utrustning kan kontakta SOF/Leanlinks krisstab via e-post och ange ”Lån av Skypeutrustning” i ämnesraden.

Förutsättningar/beställning av tjänst för distansmöte

För anställda inom Linköpings kommun

För anställda av annan vårdgivare/utförare

 • Enligt lokal rutin

Stödmaterial samordnad vård- och omsorgsplanering (SIP)

På Utförarwebben finns en samlad informationssida om SIP. Här finns bland annat länk till mer information om att genomföra SIP via Skype.

Trygga möten behöver struktur. Ett exempel är att använda framtagna mötescirklar. Med hjälp av dessa får alla deltagare möjlighet att förbereda sig inför mötet och kan i förväg få förståelse för hur det går till.

En kandidatuppsats vid Högskolan i väst lyfter bland annat fram vikten av face-to-face (F2F) jämfört med skriftlig kommunikation som t.ex. e-post. Framförallt vid ärenden av känslig natur där det är viktigt att kunna läsa av den andres ansikte, se reaktionen och på så sätt kunna tolka och forma samtalet.

Bruksanvisning teknik

Beslut om in- och utflyttningsrutin vid särskilda boenden för äldre, 3 november 2020

Med anledning av rådande situation vad gäller smittspridning har social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist fattat beslut om att återuppta möjligheten att ta hjälp av Social- och omsorgsförvaltningen när det gäller in- och utflytt till och från samt mellan särskilda boenden för äldre. Då det nu inte råder besöksförbud är det inte ett krav utan ett erbjudande.

 

Förändring av tillfälliga begränsningar i verksamheter inom äldreomsorgen, 28 oktober 2020

Ordförande i äldrenämnden fattade beslut om tillfälliga begränsningar i verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde.

Följande gäller:

 • Från och med 2020-10-01 begränsas verksamheten på servicehus och trygghetsboenden genom att lunch och fritidsaktiviteter inte är öppet för allmänheten utan endast är öppet för de boende.
 • Från och med 2020-10-01 har Friskvårdsgymmet på Åleryd, de sex mini-gymmen som finns på servicehus/trygghetsboenden i kommunen stängt för allmänheten.

Medborgarstöd upphör, 8 september 2020

Äldrenämndens ordförande fattade 2020-04-27 delegationsbeslut om att under rådande Corona-pandemi ska personer som bor i Linköpings kommun och som enligt Folkhälsomyndigheten ingår i riskgrupp erbjudas medborgarstöd.

I början av pandemin fanns risk för att civilsamhället inte hade anpassningar och möjligheter att möta målgruppens behov. För personer i bedömd riskgrupp skulle det till exempel kunna vara att handla på ett säkert sätt. Under våren och sommaren har situationen ändrats och flera åtgärder har genomförts för att även riskgrupper ska kunna handla säkert på egen hand med bland annat utökade öppettider, öppettider som är vikta för riskgrupper, inköp via e-tjänster alternativt få hjälp på annat sätt.

Mot denna bakgrund har beslut fattats att medborgarstödet upphör från och med 15 oktober 2020.

Hävning av tillfälliga förändringar för hemtjänsten, 3 september 2020

Äldrenämnden fattade beslut om ett antal tillfälliga förändringar för hemtjänsten. Detta upphör 2020-10-01.

Beslut och rutin för tillfällig flytt till kohortkorttids vid verifierad covid-19, 21 augusti 2020

Uppdatering samt komplettering med rutin för transport 21 augusti 2020

Ordförande i äldrenämnden, i samråd med vice ordförande, har på delegation av nämnden fattat beslut om möjlighet för tillfällig flytt från gruppboende för personer med demenssjukdom med verifierad covid-19 till kohortkorttids. Samt flytt av person på korttidsplats med verifierad covid-19 till kohortkorttids. Detta för att minska smittspridning. En vägledande rutin för hur detta ska verkställas är framtagen av SOF/Leanlinks krisledning.

Särskilda boenden kan låna AC-anläggningar av Social- och omsorgsförvaltningen, 1 juli 2020

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inte använda fläktar i särskilda boenden för att minska risken för smittspridning.

Med anledning av detta har stabschef för SOF/Leanlinks krisledning beslutat att särskilda boenden utifrån en prioriteringsordning ska kunna låna AC-anläggningar av Social- och omsorgsförvaltningen.

Detta görs enligt fastställd rutin.

Vårdhygien Region Östergötland har tagit fram information och vägledning angående fläktar/transportabla AC-anläggningar i kommunal vård- och omsorgsverksamhet. 

Tillfälliga korttidsplatser kopplat till Covid-19, 24 juni 2020

Under april månad fattades beslut med anledning av den rådande Coronapandemin, att tillskapa tillfälliga vårdplatser inom kommunen för att kunna möta ett ökande behov och kunna avlasta sjukvården vid hög belastning.

Under hela pandemin har det funnits god tillgång till lediga korttidsplatser och vårdbostadsplatser i det vanliga beståndet. Social- och omsorgsdirektören har därför fattat beslut om att de platser som finns i ordinarie bestånd tillsammans med de 13 tillfälliga korttidsplatser som tillskapats, möter upp de behov som kan förutses i dagsläget.

Anhörigcenter - uppdatering av förändrat uppdrag, 22 juni 2020

Ordförande i social- och omsorgsnämnden samt ordförande i äldrenämnden fattade den 2 april 2020 på delegation av sina respektive nämnder, beslut om samordning av anhörigstöd under pandemin.

Anhörigcenter har sedan dess haft ett förändrat uppdrag som innebär att de inte längre har några gruppverksamheter och att de främst ger samtalsstöd i form av telefonsamtal. Telefontiderna utökades till alla dagar i veckan.

Då behovet av stöd via telefon inte varit så stort som beräknat, har social- och omsorgsdirektören den 22 juni 2020 beslutat att återgå till ordinarie samtalstider på vardagar. Förmåga att snabbt utöka telefontiderna ska finnas.

Anhörigcenter finns till för den som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. De erbjuder även efterlevnadsstöd för den som förlorat en nära anhörig och behöver någon att prata med.

Personlig assistans vid sjukfrånvaro, 25 maj 2020

Ordförande och i Social- och omsorgsnämnden har på delegation av nämnden fattat beslut om

 • hur personlig assistans ska kunna genomföras vid större sjukfrånvaro under pågående coronapandemi.
 • att Leanlink LSS funktionsstöd under Coronapandemin ska ha en beredskapsorganisation för bemanning av personlig assistans.
 • om personlig assistans inte kan genomföras med hjälp av befintlig personal eller vikarier via kommunens krisbemanningscenter kan Leanlinks beredskapsorganisation ge stöd till de viktigaste punktinsatserna.
 • i undantagsfall, om personlig assistans inte kan genomföras så att brukaren får nödvändig vård och omsorg kan assistansanordnaren (eller de brukare som är egna arbetsgivare) kontakta resurssakkunnig vid Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlinks beredskapsorganisation. Detta för att se om det är möjlighet för brukaren att få en korttidsplats. I dessa fall ska de personliga assistenter som är i tjänst utföra sitt arbete på korttidsboendet, i samarbete med övrig personal.

Ersättning till utförare av daglig verksamhet, 30 april 2020

Ersättningen är beroende av deltagarnas närvaro. Med rådande situation med covid-19 stannar många deltagare hemma en längre tid med sjukdomssymtom eller med en oro för att smittas. I ett längre perspektiv kan det leda till att verksamheterna får svårt att klara sig, då man riskerar ett stort intäktsbortfall.

För att säkra att alla utförare av daglig verksamhet, både kommunala och privata aktörer, finns kvar efter corona-pandemin, har därför ordförande i social- och omsorgsnämnden på delegation av nämnden beslutat att utförare av daglig verksamhet får behålla ersättning för planerad tid även då deltagare inte deltar i verksamheten, oberoende av orsaken till frånvaro.

Beslutet gäller från 1 maj 2020 och kan ändras utfrån förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Surfplattor ska hjälpa äldre att bryta social isolering, 28 april 2020

Social- och omsorgsdirektören har fattat beslut om att hemtjänsttagare i Linköping får låna surfplattor av kommunen under coronapandemin. Totalt har 199 surfplattor köpts in, varav 149 stycken kommer att användas inom hemtjänsten och resterande blir ett komplement till de surfplattor som redan finns tillgängliga för boende i kommunens vårdbostäder. Surfplattorna började levereras till utförarna under vecka 20.

Habiliterings- och stimulansersättning, 22 april 2020

Social- och omsorgsnämnden har beslutat att under Corona-pandemin ska deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin få habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten. Detta gäller från och med 1 maj. Social- och omsorgsdirektören beslutar när den tillfälliga förändringen av utbetalningen upphör.

Resurspoolen - förändrat uppdrag, 2 april 2020

Ordförande i äldrenämnden har på delegation av nämnden fattat beslut om att Resurspoolen får ett förändrat uppdrag. Det innebär att de via telefon kan ge stöd till personer som är 70+ och som vill prata om sin situation och sin vardag i dagens läge. De kan också anordna gårdsmusik vid servicehus och trygghetsboenden. Telefon: 013-20 87 50 klockan 10.00-12.00 vardagar, 070-365 30 41 (ordförande).

 

Senast uppdaterad den 24 januari 2022