Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Digital tillsyn - under coronapandemin

Äldrenämnden har förlängt tidigare fattat beslut om att göra det möjligt att använda trygghetskameror på vårdboenden samt om förändringar i hemtjänstens tillsyn under coronapandemin.

Digital tillsyn inom vårdbostäder

Äldrenämnden har fattat beslut om att möjliggöra användning av trygghetskameror på vårdboenden under coronapandemin, dock längst till och med den 30 september 2021.

Syfte med användande av trygghetskamera

Under rådande coronapandemi arbetar personalen med att minimera smittspridning, och att hantera skyddsutrustning är en stor del av detta. Genom att kunna göra bedömningar angående behov av fysisk tillsyn digitalt kan hanteringen av skyddsutrustning minskas. Detta bidrar till att minska risk för smittspridning och frigör tid för personalen till andra och mer kvalitativa omvårdnadsinsatser.

Installation av trygghetskamera kan:

  • öka tryggheten för den boende
  • minska smittspridning
  • underlätta för personal vid hantering av skyddsutrustning
  • frigöra personalresurser till omvårdnadsarbete

Användande av trygghetskamera på vårdboende under pandemin ska göras i enlighet med den rutin som är framtagen av Social- och omsorgsförvaltningen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Digital tillsyn inom hemtjänsten

Inom hemtjänsten innebär beslutet förändringar i hemtjänstens tillsyn. För de brukare som har tillsyn nattetid ersätts den fysiska tillsynen med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Denna förändring ska enligt beslut pågå under coronapandemin, dock längst till och med 30 september 2021.

Syfte med förändringen

  • Minska smittspridning genom färre fysiska besök och minskat resande för hemtjänstpersonal.
  • Frigöra personalresurser inom hemtjänst för att dessa ska finnas tillgängliga för mer omfattande omvårdnadsinsatser samt täcka upp för personalfrånvaro som följer av den rådande pandemin.
  • Bibehålla tryggheten och integriteten för de äldre och möjliggöra fortsatta tillsynsbesök även om personalresurser behöver omfördelas.

Tillsyn nattetid med stöd av trygghetskamera

Brukare som idag har biståndsbeslut på insatsen tillsyn nattetid får sin tillsyn digitalt med stöd av trygghetskamera. Trygghetskameran installeras av Linköping kommuns lås- och larmgrupp.

Trygghetskameran aktiveras under de tidpunkter som den fysiska tillsynen skulle ha genomförts. Tillsynen genomförs av personal på larmcentral som vid avvikelser kontaktar hemtjänstpersonal för hembesök eller telefonsamtal.

Tillsyn görs enbart vid de tillfällen som ordinarie tillsyn skulle ha genomförts. Övrig tid är kameran avstängd. Ingen ljudupptagning sker och inga bilder sparas.

Tjänsten medför ingen extra kostnad för den enskilde utan brukaren betalar enbart ordinarie hemtjänsttaxa för tillsyn. Det innebär inte heller någon förändring i beslut för den enskilde utan man behåller sitt tidigare biståndsbeslut om tillsyn.

Tillsyn dagtid med telefonservice

Brukare som idag har biståndsbeslut på insatsen tillsyn dagtid får sin tillsyn ersatt med telefonservice.

Telefonservice kommer att genomföras av personal inom hemtjänsten på de tider där den fysiska tillsynen skulle ha genomförts enligt samma rutiner och förfarande som man idag genomför insatsen telefonservice.

Tjänsten medför ingen extra kostnad för den enskilde utan brukaren betalar enbart ordinarie hemtjänsttaxa för tillsyn. Det innebär inte heller någon förändring i beslut för den enskilde utan man behåller sitt tidigare biståndsbeslut om tillsyn.

Senast uppdaterad den 4 maj 2021