Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd i bemanning

Säkerställande av bemanning

Den 1 april har Social och omsorgsförvaltningen beslutat om att Krisbemanningscenter ska avvecklas. Varje verksamhet kommer från och med 16 april 2021 att själv ansvara för att hantera de tjänster som KBC tidigare servat och varje verksamhet får fortsätta fakturera SOF i sina månadsfakturor utefter nyttjandegrad av de tjänster som de enligt belsut kan få ersättning för.

Den fortsatta hanteringen av utförarens månadsfakturor kommer ske genom utarbetad befintlig rutin. Uppföljning och rapportering till nämnd kommer ske inom ordinarie verksamhet på SOF. För eventuella framtida behov av aktivering av KBC sparas kontaktuppgifterna i reachmee (rekryteringssystemet) automatiskt i två år och samtliga har genom ansökan godkänt lagring av data.

Krisledning i Linköpings kommun vill till sist tacka de 90 personerna i vikariebanken för att ni erbjudit er att stå till förfogande och vara behjälpliga i pandemin inom vård och omsorg.

Bakgrund och analys

Ett viktigt uppdrag för krisledningsstaben var att samordna behov, säkra resurser samt säkerställa en snabbutbildning/introduktion för den extra personal som kunde behövas i akuta lägen inom vård och omsorgssektorn. Därav skapades krisbemanningscenter, KBC.

Syftet med KBC var att ge en allmänt hållen introduktion och förberedelse inför tjänstgöring inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Snabbintroduktionen omfattade totalt 20 timmars studier och berörde följande moment: smittspridning, basal hygienrutiner och vård av smittad vårdtagare, bemötande, förflyttningsteknik, måltider och stöd vid måltid, demens, palliativ vård, socialtjänstlagen, tystnadsplikt, lex Sarah och lex Maria.

Anledningen till beslut om att avveckla KBC ligger till grund för att vaccinationslots inte nyttjats i den omfattning som det kalkylerats för. En anledning till det är att Regionen inför att vaccination kan ingå i sjukresor varpå många hemtjänsttagare klarar transporten till och från vaccinationsstället utan lots. Antalet beställningar av vikarier och servicebiträden från KBC har inte nyttjats i den omfattning som behovet bedömdes kunna bli och beställningar har den sista tiden avtagit helt.

Verksamheterna har andra fungerande lösningar på bemanningsproblematiken inom sina egna organisationer och det är inte KBC de vänder sig till.

Ersättning utökad grundbemanning

Utförare ersätts för den tid som biträdet arbetat som är utöver beräknad grundbemanning, det vill säga när det anställda biträdet inte har ersatt ordinarie eller vikarierande personal. Ersättningen utgår från en månadslön om max 20 000 kronor + aktuellt arbetsgivaravgift beräknat på en heltidsanställning. Alla utförare uppmanas att anställa på allmän visstidsanställning (AVA) med månadslön för att säkra en kontinuitet och trygghet. Om du som arbetsgivare bedömer att ett anställt biträde klarar av att, vid behov, gå in som vikarie i verksamheten, avgör du det och finansierar själv den arbetstiden.

Ersättning vaccinationslots

Den 30 september har äldrenämnden fattat beslut om att Linköpings kommun tillhandahåller avgiftsfritt vaccinationslotsar för de personer som har hemtjänstinsatser inom kommunen och som har bedömts vara i behov av lots till och från vaccinationsmottagning för att få vaccin mot covid-19.

  • Hemtjänstutförare ersätts med 466 kronor per timme för personal som används som lots till och från vaccinationsmottagning för vaccination av hemtjänsttagare mot covid-19.
  • Detta gäller från och med 1 oktober 2021, så länge behov kvarstår, dock längst till och med den 31 maj 2022. 

Delegationsbeslutet och mer information hittar du på utförarwebben, där alla beslut finns. 

Senast uppdaterad den 4 oktober 2021