Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avvikelsehantering

Den här informationen vänder sig till alla utförare som har avtal med social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden, och handlar om hur vi ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och avvikelsehantering.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje verksamhet ska ansvara för att ett ledningssystem finns och innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska ge stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår avvikelsehantering vars syfte är att öka kunskaperna om riskerna i vård och omsorgen genom att tillvarata erfarenheter och arbeta med förebyggande åtgärder för att tillse att avvikelser inte upprepas. En avvikelse är en icke förväntad händelse som medfört eller skulle ha kunnat medföra fysisk eller psykisk skada hos brukaren. Det kan till exempel vara bristfälligt utförd eller utebliven insats, bristande dokumentation eller informationsöverföring, brist i omvårdnad, fallolycka osv.

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete och avvikelsehantering

Nedan återfinns omsorgskontorets riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete och avvikelsehantering enligt SoL och LSS. Notera att dessa riktlinjer alltså avser insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men inte enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Riktlinjer för avvikelsehantering och systematisk kvalitetssäkring enligt HSL återfinns under fliken ”Hemsjukvård”.

Senast uppdaterad den 2 januari 2019