Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hur följer vi upp verksamheter?

Varje år beslutar äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden om en kvalitetsuppföljningsplan. Av den framgår hur många uppföljningar som ska genomföras, inom vilka verksamhetsområden och om det ska vara några övergripande uppföljningar.

Utifrån kvalitetsuppföljningsplanen gör avdelningen för kvalitet och utvärdering en detaljplan. Där framgår mer specifikt vilka uppföljningar som ska göras. Den kvalitetsuppföljningsplan som nämnderna beslutar om är offentlig medan detaljplanen är ett arbetsmaterial. 

Val av uppföljning

När det bestäms vilka uppföljningar som ska genomföras tas hänsyn till flera saker. Bland annat vilka klagomål som kommit in eller uppgifter från Social- och omsorgsförvaltningen, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller medicinskt ansvarig för rehabilitering. Planen kan komma att ändras under året. Till exempel om nya uppgifter kommer in eller om det kommer ett direkt uppdrag från någon av nämnderna. 

Ansvarig tjänsteman

Varje uppföljning genomförs av en ansvarig tjänsteman och minst en assisterande. De ansvarar för att genomföra uppföljningen och skriva en uppföljningsrapport. Inför uppföljningen gör ansvariga tjänstemän flera förberedelser:

 • Läser avtal.
 • Går igenom inkomna synpunkter och klagomål.
 • Hämtar in uppgifter från Social- och omsorgsförvaltningen och MAS.
 • Hämtar in uppgifter från it-system.

Därefter framställs eventuella frågeguider eller annat material som behövs. Tjänsteman väljer också ut vilket eller vilka områden från avtalet som ska följas upp. Det kan komma att ändras under uppföljningens gång. 

Övergripande uppföljningar

Övergripande uppföljningar hanteras som projekt. Ansvarig tjänsteman blir då projektledare och sammanställer en projektplan tillsammans med andra som blir involverade i uppföljningen. Projektplanerna är arbetsmaterial. 

Enheten för uppföljning och utvärdering gör även uppföljningar på specifika frågor, det kan exempelvis gälla sjuksköterskebemanning under en viss period eller annat. Vid dessa uppföljningar följs samtliga eller en kategori av verksamheter upp beträffande specifika frågan. Detta görs för att få en strukturell överblick samt belysa generella problemområden. En samlad rapport framställs. Övergripande uppföljningar kan leda till enskilda uppföljningar, detta görs om brister gentemot avtal antas.

Uppföljningsrapport

Uppföljningsrapporten skrivs av ansvarig tjänsteman. Det är den som ligger till grund för eventuella beslut av äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden. Rapporten skickas till berörd verksamhetschef och publiceras på hemsidan. Alla färdiga rapporter är offentliga dokument. Efter varje utförd uppföljning skrivs en rapport, rapporten innehåller fasta rubriker, dessa är:

 • bakgrund
 • syfte och metod
 • verksamhetsuppföljning
 • (uppföljningsrubriker)
 • kommentar från uppföljningen
 • bedömning
 • åtgärder.

En ny mall togs i bruk under våren 2015, denna mall innefattar en rubrik som heter sammanfattning. Andra rubriker kan förekomma i rapporterna beroende på uppföljning. Under rapportskrivningen kan tjänsteman skicka hela eller delar av rapporten till exempelvis verksamhetschef för läsning, syftet är att säkerställa att intervjuer eller andra sakfrågor uppfattas korrekt. Rapporten är då att betrakta som arbetsmaterial. Den färdiga rapporten är en offentlig handling.

Social- och omsorgsförvaltningen har ansvar för individuppföljning, det vill säga att de bland annat kontrollerar genomförandeplaner och dess innehåll samt att vården och omsorgen bedrivs i enlighet med dessa.

Platsbesök

Varje verksamhet har en kontaktpolitiker som bland annat har i uppdrag att leda platsbesök, det vill säga en dialog mellan politiker och brukare och anhöriga. Varje år genomförs platsbesök på utvalda verksamheter. På dessa platsbesök deltar politiker, tjänstemän, chef för verksamheten, brukare och eventuella anhöriga.

Internkontroll

Nämnderna beslutar varje år om en plan för den interna kontrollen. I planen ingår nämndernas egna prioriteringsområden och den kontroll som kommunstyrelsen varje år beslutar att alla nämnder ska genomföra. Efter varje år redovisar nämnderna vilka kontroller som gjorts under året som gått.  

Senast uppdaterad den 2 januari 2019