Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lex Sarah

Alla utförare av verksamhet som bygger på socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska hantera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah.

Alla som är anställda, eller praktiserar inom verksamheten har rätt, och är skyldiga att rapportera sådant missförhållande enligt lex Sarah. Verksamhetschefen är ansvarig att informera all personal vid anställning och sedan minst en gång per år om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Att rapportera missförhållanden eller risk för sådana ska leda till att verksamheten utreder, åtgärdar samt förebygger att liknande saker händer igen. Anhöriga eller brukare har ingen rätt att rapportera enligt lex Sarah, däremot ska verksamheten ta emot deras synpunkter och klagomål som kan leda till en lex Sarah.

Vissa lex Sarahrapporter av allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Allt som rör utredning enligt lex Sara ska dokumenteras. Linköpings kommun ska informeras via brev, enligt följande:

  1. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande ska alltid dokumenteras och kopia skickas till kommunen.
  2. Utredning av det rapporterade enligt lex Sarah (checklista om vad det ska innehålla finns i rutinen). En kopia av utredningen ska skickas till kommunen.
  3. Om utredningen resulterar i en anmälan till IVO ska kopia av anmälan skickas till kommunen.

Breven skickas till Social- och omsorgsförvaltningen.

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden när det gäller ekonomiskt bistånd.

Till e-postformulär för Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 2 januari 2019