Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vår kommunikation

Vår kommunikation utgår alltid från mottagarens behov och förutsättningar. Den ska ge kunskap om den kommunala servicen och samtidigt fungera som en kvalitetsgaranti. Nytänkande och engagemang ska prägla all kommunikation.

Mål

Linköpings kommuns kommunikation är tillgänglig, tydlig och öppen

Det ska vara lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och service. Det ska också vara lätt få vara med och påverka. När det finns ett allmänintresse för en fråga eller händelse kommunicerar vi proaktivt, även om den är negativ för kommunen. Detta stärker vår trovärdighet.

Linköpings kommun är en kommunicerande organisation

Genom samarbete och dialog skapar vi delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Det leder också till en intern vikänsla, som i sin tur ger en tydlig bild av oss externt. Tillsammans bygger vi en organisation som står för god service och klarar snabba anpassningar till förändringar i omvärlden.

Linköpings kommuns kommunikation ska stärka förtroendet för varumärket Linköping och skapa en positiv attityd till staden och dess utveckling

Med vår kommunikation kan vi öka kännedomen om vad Linköping har att erbjuda och lyfta de positiva associationsvärden kommunen har. Vi kommunicerar tydligt den utveckling och förbättring som sker och ger förutsättningar för kommunens tillväxt. Genom hög kvalitet på allt vi erbjuder och vår framåtanda inom idé och innovation blir omgivningens bild av Linköpings kommun positiv. Det bygger stolthet och skapar engagemang hos medarbetarna, vilket stärker Linköpings kommuns varumärke både internt och externt.

Budskap

Vi vill uppfattas som en handlingskraftig, nytänkande och engagerad kommun. Vårt arbete, våra kontakter och relationer med omvärlden utgör grunden för att förmedla den uppfattningen. Därför använder vi devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet” i all vår kommunikation. På engelska använder vi uttrycket "Linköping – where ideas come to life".

Devisen berättar om vårt löfte, det som Linköping vill vara och uppfattas som. Budskapet är positivt och offensivt och är en naturlig följd av vår position – teknik och humanism. Devisen stärker varumärket Linköping.

Tonalitet

Tonalitet handlar inte om vad vi säger utan hur vi säger det. Det språk vi använder har stor betydelse för hur vi uppfattas. Därför är ordval och tonläge lika viktigt för Linköpings kommuns varumärke som det visuella. För att i text förmedla rätt bild av oss är det viktigt att vi är trovärdiga, tydliga och engagerande.

Trovärdiga

Vi ska visa upp en ärlig och äkta bild av Linköpings kommun. Det gör vi genom att undvika att överdriva, försköna eller påstå saker utan att veta säkert. Vår kommunikation ska vara rak, men varm och mänsklig.

Tydliga

All vår kommunikation ska vara tydlig och lätt att förstå för alla vi kommunicerar med. Välj hellre enkla, vardagliga uttryck än att krångla till det med snåriga, byråkratiska meningar. Det ska också framgå vem texten vänder sig till och vem som är avsändare.

Engagerande

Vi är en nytänkande och engagerad kommun och därför måste vi också engagera våra målgrupper när vi kommunicerar. Använd ett positivt och levande språk som uppmuntrar till dialog. Visa att vi förstår och bryr oss om målgruppen och talar till just dem.

Jämlikhet

I all vår kommunikation inklusive bildspråk arbetar vi aktivt med att vara inkluderande, öppna och inte förstärka ojämlika eller stereotypa roller i samhället. Oavsett kön, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning ska man mötas av samma respekt och förutsättningar.

Kanaler

Den viktigaste formen för vår kommunikation är det personliga samtalet och mötet. Det sker dagligen och inom alla verksamheter. Vi använder också många verktyg för att nå ut. Internt är intranätet Linweb den viktigaste kommunikationskanalen till alla kommunens medarbetare. Externt är vår webbplats linkoping.se, filmkanalen Linköping Play och sociala medier viktiga kanaler för kommunikationen med boende och verksamma i Linköpings kommun, men också för att attrahera nya medarbetare och invånare.

Genom sociala medier kan vi snabbt nå ut med såväl viktig information som andra budskap och det ger oss också möjlighet att föra en närmare dialog med invånarna. Dessa kanaler fungerar också som en temperaturmätare som speglar invånarnas attityder och vilka frågor som är viktigast just nu. Sociala medier spelar också en viktig roll för marknadsföringen av Linköping för besökare och näringsliv.

Riktlinjer finns framtagna för hur vi ska använda våra olika kanaler. Alla har sin bas i vår kommunikationspolicy.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018