Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Tack för alla de synpunkter som kommit in under samrådet, som pågick 9 september–1 december 2019. Nu pågår arbete med att gå igenom inkomna yttranden och bearbeta förslaget till utvecklingsplan. I Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad vidareutvecklas de strategier som togs fram i översiktsplanen för staden, som antogs 2010.

Bearbetning av förslaget

Samrådet pågick från den 9 september till 1 december 2019. Öppna samrådsmöten hölls i Ekholmen 15 oktober, Lambohov 22 oktober och Tallboda 24 oktober.

Nu pågår arbetet med att gå igenom de synpunkter som inkommit under samrådet, och bearbeta förslaget till utvecklingsplan. Alla frågor, synpunkter och förslag som kommit in ska besvaras i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är utställning av planförslaget, då blir det återigen möjligt att lämna synpunkter. Vi planerar preliminärt att genomföra utställningen under våren 2021. Planen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av förslaget

För att skapa förutsättningar för en ytterstad som utvecklas hållbart föreslår vi att den fysiska miljön utvecklas inom stadens befintliga utbredning. Utvecklingen fokuseras till viktiga noder samt vägar och gator där många rör sig. På så sätt skapas god tillgänglighet och möjlighet att förflytta sig på ett hållbart sätt i staden med omnejd.

Till noder koncentreras bebyggelse och olika funktioner i form av handel och service som ger närhet, underlag och utbud i vardagen. Vägar och gator där många rör sig kopplar samman stadens delar med bebyggelse och en välutvecklad cykel- och kollektivtrafik.

På så sätt finns goda möjligheter att också utveckla stadens gröna stråk, platser och områden för rekreation, naturvärden och ekosystemtjänster.

Vårt förslag är att utvecklingen ska bygga på fem utvecklingsprinciper:

  • Blanda - en stad med goda livs- och stadskvaliteter består av mer än bostäder
  • Förena - i en förenad ytterstad känns ingenting särskilt långt borta
  • Tillvarata - var rädd om det som gör ytterstaden värdefull
  • Förnya - komplettera ytterstaden med nya värden för ökad kvalitet och livskraft
  • Förtäta - fler människor som bor och verkar ger en innehållsrik stad

Området som definieras som ytterstaden i Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är i stora drag samma som i översiktsplanen för staden Linköping. Det innebär Linköpings tätort, förutom det vi kallar innerstaden och områden norr om E4:an.

För innerstaden finns redan en antagen utvecklingsplan och för områdena norr om E4:an finns en fördjupning av översiktsplanen.

Tinnerö eklandskap samt Vidingsjö- och Ullstämmaskogen är exempel på områden som är stadsnära och viktiga för Linköpingsborna och stadens utveckling.

Däremot ingår exempelvis inte Malmslätt med närliggande Kärna mosse. Det beror på att Malmslätt räknas som en egen tätort med egna utvecklingsmöjligheter, som därför behandlas i en egen fördjupning av översiktsplanen.

Bakgrund

Linköping växer som aldrig förr. Trenden visar en fortsatt befolkningsökning och pekar på att vår kommun om 40 år kommer att ha växt med nästan 90 000 invånare. Därför behöver vår kommun fortsätta utvecklas med fler bostäder, mötesplatser, lokaler och bättre service och transporter.

Att skapa vår framtida stad är ett gemensamt ansvar. När staden växer snabbt behöver Linköpings kommun ha överblick så att vi kan göra rätt saker på rätt platser i rätt tid. Så att helheten blir bra. Då är dina och alla andra Linköpingsbors erfarenheter viktiga.

Linköpings ytterstad är en populär och uppskattad del av Linköping redan idag. Här finns plats för lugn och ro och fantastiska natur- och rekreationsmiljöer. Men de tidiga dialogerna har också visat oss att ytterstaden har utmaningar i form av långa avstånd och otydliga eller bristande kopplingar mellan olika stadsdelar och att serviceutbudet kan bli bättre.

Visionen är en ytterstad i hållbar utveckling. Med det menas en ytterstad där den byggda miljön bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att skapa förutsättningar som underlättar för att göra hållbara val.

Utvecklingsplanen beskriver utifrån visionen hur utvecklingen av den byggda miljön kan gå till genom att föreslå strategier för hur bebyggelse, offentliga rum och trafiksystem kan utvecklas. Det kan till exempel handla om att förbättra tillgången till kollektivtrafik, planera för kortare avstånd till de platser som många av oss besöker i vardagen eller att stadsmiljön ska innehålla platser för aktiviteter, rekreation och umgänge där människor kan mötas utan att behöva konsumera.

Utvecklingsplanen ska föreslå en strategi för hur Linköpings ytterstad kan utvecklas på ett hållbart sätt med fokus på den byggda miljön och vissa frågor som särskilt saknades i översiktsplanen för Linköping. Förslaget beskriver hur ytterstaden kan växa och kompletteras, samtidigt som vi tillvaratar de många kvaliteter som finns.

Varje kommun ska ha en aktuell, kommuntäckande översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen kan aktualiseras i antingen vissa frågor, genom (tematiska) tillägg, eller i geografiskt mindre områden, genom fördjupningar av översiktsplanen (FÖP).

Tillägg till översiktsplanen kan användas för att komplettera eller uppdatera översiktsplanen, exempelvis om en planeringsfråga inte behandlas tillräckligt i befintlig översiktsplan och behöver utvecklas, eller där förutsättningarna har ändrats för en specifik fråga sedan den kommuntäckande översiktsplanen antogs.

Tillsammans med fördjupningar och tillägg ger den kommunövergripande översiktsplanen vägledning och inriktning för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige och är inte juridiskt bindande utan vägledande.

Utvecklingsplanen ersätter inte Översiktsplan för staden Linköping från 2010, utan är tänk att komplettera den inom vissa områden, där det behövs på grund av nya förutsättningar eller behov.

Utvecklingsplanen ska fokusera på den byggda miljön och särskilt belysa:

  • ytterstadens stadskvaliteter
  • social sammanhållning
  • hållbar livsstil
  • privat och offentlig service
  • grönstruktur

Det innebär att utvecklingsplanens kartor och strategier ska läsas tillsammans med Översiktsplan för staden Linköping.

Tidigare dialogtillfällen

Medborgardialog har varit en viktig del för att öka kunskapen om ytterstaden, dess förutsättningar och utvecklingspotential i kommunens arbete med att ta fram Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.

Innan utvecklingsplanen var ute på samråd genomfördes bland annat ett tidigt samråd om ytterstadens utmaningar och styrkor, samt en undersökning om Linköpingsbornas favoritplatser.

Nedan kan du läsa en sammanställning från det tidiga samrådet och se en karta som summerar de favoritplatser vi fick in.

Sammanställning av workshopar och enkäter

Frågor?

Om du har frågor om Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad - kontakta översiktsplanerare Christina Lagneby som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juni 2020