Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Klart med nytt näringslivsprogram

10 december 2019 | Kommun & politik, Näringsliv
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Det är företagen och entreprenörerna i Linköping som är grunden för ett välmående näringsliv. När det går bra för näringslivet, går det också bra för kommunen. Det är utgångspunkten i det näringslivsprogram som under tisdagen antagits i kommunfullmäktige.

Näringslivsprogrammet ska främja näringslivets utveckling.

Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande politiskt styrdokument som sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag när det gäller arbetet med att främja näringslivets utveckling och tillväxt. Målet är att hela kommunen ska bli delaktig i och ta ansvar för kommunens arbete med näringslivsutveckling.

– Att vi nu får ett politiskt beslut om ett näringslivsprogram är en viktig milstolpe för Linköpings kommun. Nu finns en tydlig riktning för kommunens arbete framåt, för att på bästa sätt bidra till att fler företag startas, befintligt näringsliv växer och fler väljer att etablera sig här, säger Erik Åqvist, tillförordnad näringslivsdirektör i Linköpings kommun.

Tre mål

Med näringslivsprogrammet ska fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt främjas. Det i sig bidrar till en långsiktig ökad skattekraft som ger kommunen möjlighet att leverera god service till invånarna i Linköping. Programmet har sin utgångspunkt i tre kommunövergripande mål; ett företagsamt, ett attraktivt och tryggt Linköping och ett klimatsmart Linköping. Inom ramen för dessa har fem prioriterade fokusområden lyfts fram i vilka kommunen ser både behov och möjligheter att göra en förflyttning framåt de kommande åren. Områdena är attraktivt och levande, hållbart och resurseffektivt, innovation och entreprenörskap, kunskap och kompetens samt service och bemötande. Programmet har tagits fram i samråd med aktörer som har stor betydelse för näringslivsutvecklingen både inom och utanför den kommunala organisationen. 
 

Erik Åqvist, tillförordnad näringslivsdirektör, välkomnar näringslivsprogrammet. Foto: Jeppe Gustafsson

– Många olika aktörer behöver arbeta tillsammans för att vi ska lyckas med en fortsatt positiv näringslivsutveckling och göra Linköping till en plats där det är attraktivt att bo, leva, arbeta, utbilda sig och driva företag. Näringslivsprogrammet en viktig grundförutsättning för detta, fortsätter Erik Åqvist.

Bättre service och bemötande till näringslivet främjas

Samhällsutvecklingen sker i allt snabbare takt och idag förväntar sig både näringslivet och Linköpingsborna en hög servicenivå och effektiva tjänster inom alla de verksamhets- och ansvarsområden där kommunen har rådighet och skyldighet att verka.

– Linköping befinner sig i ett spännande utvecklingsskede, där många positiva faktorer bidrar till växtkraft och framtidstro. Med näringslivsprogrammet skapar vi goda förutsättningar för att ta vara på detta, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg. Nu måste vi fortsätta arbetet framåt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen och entreprenörerna när staden växer. För att uppnå detta krävs mod så väl som ett kraftfullt och fokuserat arbete hos samtliga nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. Näringslivsprogrammet kommer att vara ett viktigt verktyg i detta arbete.
 
Programmet kompletterar kommunens övriga styrdokument och ersätter det tidigare styrdokumentet, riktlinjen Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping fattat av kommunstyrelsen 2016-11-22. Näringslivsprogrammet gäller tillsvidare. Kommunstyrelsen ansvarar för eventuell revidering av programmet. En aktualitetsprövning genomförs i samband med ny mandatperiod.
 
Text: Marie Karlsson