Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Om kommunen / Organisation / Omsorgs- och äldrefö... / Medicinskt ansvarig ... / Kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård

Kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: MAS
Linköpings kommun
Omsorgskontoret
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: Sonja Johansson 013-20 64 39
070-580 63 24
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Denna information vänder sig till alla utförare som har avtal med äldre- och omsorgsnämnden. Här finns samtliga hälso- och sjukvårdsriktlinjer inom Linköpings kommun listade, liksom förteckning över medicinsktekniska produkter.

Nyheter/information 

Akuta transfusionskomplikationer samt anafylaktisk chock

PM "Akuta transfusionskomplikationer samt anafylaktisk chock" är länkat i högerspalten. PM:et är beslutat att gälla även för Linköpings kommun tills Generell behandlingsanvisning är uppdaterad. PM:et gäller för behandling av eventuell anafylaktisk chock vid administrering av antibiotika intravenöst, vaccination och blodtransfusion. 2014-06-27

Nya direktiv för anafylaktisk chock vid iv antibiotika och vaccination

Nya direktiv för att behandla allergisk reaktion/anafylaktisk chock har beslutats. Tills distriktssköterska/sjuksköterska i kommun har möjlighet att beställa hem nödvändiga läkemedel, inj Adrenalin, inj Tavegyl och inj Betapred, ska de hämtas på LaH. Uppdatering av Generell behandlingsanvisning och Gemensam lista för kommunala förråd sker i höst. 2014-06-27.

Blodtransfusion i sommar

 

Vid eventuell ordination av blodtransfusion till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård i sommar ska MAS kontaktas. 2014-06-25

Dags för Kvalitetsindikatorer

Era chefer har fått meddelande om att Kvalitetsindikatorerna ska inhämtas för äldreomsorgen och Socialpsykiatrin. 2014-06-05

En till MAS!

Anette Kanon har tillträtt som MAS. Hon har utöver MASuppdraget ett särskilt uppföljningsansvar och samarbetar med Kvalitets- och utvärderingskontoret. 2014-06-05

Ändrade restriktioner vid total höftledsartroplastik

Ny restriktion från Aleris i Motala. Full belastning om inget annat anges. Max flexion 90, ingen inåtrotation eller adduktion. Max flexion 90°, ingen inåtrotation eller adduktion. Gäller i 6 veckor postoperativt. Livslånga restriktioner att undvika extrema ytterlägen framför allt vid kombinerad flexion, inåtrotation och adduktion. Ej sitta på huk. Dessutom gäller protesbevarande levandssätt dvs. ej springa, jogga, hoppa. Ej bära för tungt >20kg vid upprepade tillfällen. Uppföljning sker hos sjukgymnast på Aleris 6 veckor postoperativt. 2014-04-02

Kommunsjuksköterska på US - en resurs för samverkan i samband med utskrivning från slutenvård till kommunal hemsjukvård

Äldrenämnden i Linköpings kommun har tagit beslut att finansiera en vårdplaneringsresurs, i form av en kommunsjuksköterska, för att ytterligare säkra samordnad vårdplanering och vårdplaneringar gällande HSL-insatser samt säkerställa överrapporteringar mellan slutenvård och kommunal hemsjukvård.

Kommunsjuksköterskans uppdrag är att identifiera patienter med komplexa behov där överrapportering till hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende behöver säkras och verka för att övergången mellan slutenvård och kommunens hemsjukvård fungerar.

Kommunsjuksköterskan ska vara ett stöd till slutenvården vid överrapportering till korttidsboenden.

Kommunsjuksköterskan ska arbeta för att utveckla kunskap om kommunal hemsjukvård och dess behov till slutenvården för att säkra informationsöverföringen mellan landsting och kommun, genom att aktivt informera om riktlinjer och rutiner samt delta vid informationsmöten

Samverkan sker med ALMA–teamet, vårdplatskoordinatorer och med övriga aktörer som berörs samt kommunens biståndsbedömarteam på US.

Kommunsjuksköterskan kommer dagtid vardagar finnas på US.

Kontaktuppgifter kommunsjuksköterska Caroline Irebro: 013-20 59 09, mail namn+ @linkoping.se

Projekt pågår året ut. 2014-03-27

Ny riktlinje läkemedelsgenomgång

Alla patienter i kommunal hemsjukvård ska årligen erhålla en enkel läkemedelsgenomgång. Landstinget har tillsammans med länets kommuner tagit fram en riktlinje baserad på Socialstyrelsens krav om läkemedelsgenomgångar. Riktlinjen finns som länk i högerspalten och beskriver våra olika ansvarsområden.
Om patienten efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem ska en fördjupad läkemedelsgenomgång, enligt Landstingets riktlinjer, genomföras. 2014-03-26

Justerad generell behandlingsanvisning

Justerad generell behandlingsanvisning är utlagd under länkar i högerspalten. 2014-03-17

Internkontroll delegeringsbeslut 2013

Sommaren 2013 utfördes oanmälda besök, inom särskilt boende i äldreomsorgen, gällande följsamheten till kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer av delegeringsförfarandet. Kontrollen påvisade brister som ni kan läsa i dokumentet som är utlagt i högersplaten. Bristerna bestod b.la. i att många sjuksköterskor har för många antal delegeringsbeslut som de ansvarar för och att flertalet beslut var feldokumenterade. I delegeringsblanketten ska samtliga rutor kryssas i (ex checklista och kunskapstest) alt signeras. 2014-03-11 

Ny läkemedelslista kommunala förråd

Reviderad lista för kommunla förråd finns nu med nyheter som intravenös antibiotika och dropp. Beställ hem snarast. Samordna och fördela beställningarna så inte varje förråd innehar stora lager. 2014-03-05

Inga avgifter

Avgift ska inte tas ut av Landstinget när kommunens personal  utför provtagningen i hemsjukvården (både ordinärt och särskilt boende). Kommer förtydligas i landstingets avgiftshandbok. 2014-02-21 

Kassera ”gamla mörkblå specialrör” för Zink

Det har uppstått problem då dessa förväxlats med de nya Natriumheparinrören som vid första anblicken ser likadana ut. Enda sättet att skilja dem åt är att läsa på etiketten som är fäst på röret. Det står NH på dem. För Zink ska användas ett specialrör VitSvart 6 mL. 2014-02-20

Beredning av TPN

Länk till instruktionsfilm på beredning/blandning av TPN finns utlagd i högerspalten under länkar. 2014-02-07

ApoDos i Östergötland är reviderad

Det är nationella förändringar som gjort att riktlinjerna har setts över.  

  • doseringstider har ändrats från 16 per dygn till 24. Då försvann även generella doseringstider.
  • alla utsättningar ger inte ett nytt versionsnummer och inte heller ett utskick av nytt dosrecept från dosleverantören 2014-01-23

Länkproblem

Länkar till Landstinget fungerar inte prova att skriva in en 2:a i adressen.

Ex. www2.lio.se/....................... 2014-01-23

Ny Dosettanvisning

Dosettkort på baksidan av dosetten ska inte användas. Läkemedelslistan är delningsunderlag för dsk/ssk att dela efter, och det underlag som delegerad personal kontrollerar antal läkemedel i dosett mot. 2014-01-10

Inför hemsjukvården

Inför hemsjukvårdsreformen januari 2014 kommer kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer uppdateras, justeras och kompletteras. Synpunkter och kommentarer mailas till MAS/MAR. Riktlinjer som inte är lokala kommer utgå och istället gäller Vårdhandboken. Vårdhandboken produceras av Inera AB som ägs av alla landsting och regioner. 2013-12-18

Rutin för vårdåtagande

Rutin för vårdåtagande som gäller för Hemsjukvårdens genomförande är utlagd under vårdkedjan. Rutinen gäller from. 3 dec 2013 till 19 jan 2014. 2013-12-10

Ny signeringslista vid behovsläkemedel

Signeringslistan för vid behovsläkemedel är reviderad finns även utlagd i Documenta. 2013-12-05

Förbrukningsjournal

Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel är utlagd under blanketter och i Documenta. 2013-12-03

Dosapoteket nya uppgifter

Apotekets Kundservice 0771-450 450, val 2. Förskrivare kan ringa 0771-210 210, val 3

Fax: 018-50 11 35. Adress: ApoDos, Apoteket AB, Dag Hammarskjölds väg 18, 751 83 UppsalaMailadress: Apodos 

Öppettider vardag kl.8.00 – 17.00

Inhämtande av samtycke

Ny riktlinje "Inhämtande av samtycke" är utlagd under dokumentation. 2013-09-24

Uppdaterad läkemedelslista kommunala förråd

Uppdaterad lista för läkemedel i kommunala förråd. Under sommaren är det möjligt att även beställa läkemedel som borttagits från listan. På sidan fyra finns det listat vilka ändringar som är utförda. 2013-06-17

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Nu äntligen har vi fått en MAR i kommunen. Hon heter Malin Visell och har tidigare arbetat på Landstinget som sjukgymnast. 2013-06-14

Uri-kap utbildning i höst

Landstinget kommer under hösten 2013 att återigen genomföra en omfattande satsning på utbildning rörande katetrar i urinvägarna riktad till vårdpersonal inom landstinget och kommun utan kostnad. Boka redan nu 22 november eller 6 december. Länk till anmälan: http://www.lio.se/urikap 2013-06-10

Apo-Dos information

Dosrecept:  Dosapoteket Örebro skickar ut dosrecept för alla/nästan alla dospatienter vid varje dosleverans. Dvs dosrecept skickas ut trots att ingen läkemedelsförändring har skett sedan senaste dosleverans. Det är fel i deras system rättning planeras innan sommaren.  

Alla utsättningar ger inte ett nytt versionsnummer av dosreceptet: Vi har påtalat att endast vid varje läkemedelsförändring (insättning/utsättning och ändring) ska ett nytt versionsnummer upprättas. Samtidigt ska då ett utskick av nytt dosrecept ske vid kommande dosleverans. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har via sina kanaler lyft frågan till Apotekens Service AB som nu svarar att de ska se över detta.  

Påminnelselistor: Sedan tidigare har det rapporterats avvikelser av dosapotekets påminnelselistor över läkemedel där giltighetstiden snart går ut (som skickas med dosleverans) och fått bekräftat att de kan vara felaktiga. Trots att ett läkemedel är aktiv utsatt (och ibland sedan förra året) så finns risk för att dessa kommer med på påminnelselistorna. Apoteket AB meddelar att rättning planeras innan sommaren. 2013-05-08

Kronans Droghandel

Kronans Droghandel har tecknat ett nytt Paketutlämningsavtal med Apoteket AB. Detta innebär att samtliga lokala apotek tillhörande Kronans Droghandel kommer att lämna ut dospaket till Apoteks ApoDos-patienter precis som tidigare. 2012-04-29

Kassation av läkemedel

Det har förekommit att personal från särskilt boende inte fått lämna in kasserade läkemedel till apoteken. Det har utretts och lokala apotek SKA ta emot läkemedelsavfall (undantag farligt avfall) enl SFS 2009:1031. Om apotek ej följer detta kan det anmälas till Läkemedelsverket som utför tillsyn. 2013-04-13

Information från Dosapoteket

 

Från och med den 18 mars kommer Dosapoteket i Örebro att leverera ApoDos® till Stockholms Landsting. Inför flytten till Örebro kommer Dosapoteket i Örebro att arbeta in en produktionsdag. Detta innebär att stopptiden för ordinationsändringar kommer att tidigareläggas med en arbetsdag från och med 8 mars. Leveransen under vecka 11 tidigareläggs. Eftersom påsken infaller sista veckan i mars kommer Dosapoteket Örebro att behålla ”försprånget” som inkörningen inför flytten av SLL gett även under vecka 12. Under vecka 13 kommer dosapoteket att ligga två dagar före i produktion vilket betyder att stopptiden för ordinationsändringar from 21 mars ligger två dagar tidigare än normalt. Leveransen kommer att komma tidigare under vecka 11,12 och 13. I samband med flytten och inför påskhelgen kan leverans av dospåsar och originalförpackningar ske vid olika tidpunkter. Undrar ni något är ni välkomna att höra av er till Dosapoteket Örebro. 2013-03-12

Nytt nummer till Dosapoteket Örebro

Talsvar finns på Dosapoteket Örebros växelnummer med hänvisning till Apotekets kundservice.

Kontaktuppgifter: 0771 – 450 450, knappval 2

Fax: 010-447 88 80

Mailadress: Apoteket Dosapoteket Orebro

Öppettider är måndag – fredag kl.8.00 – 17.00

Kvalitetssäkring av dokumentation

Sjuksköterskornas dokumentation ska granskas. Respektive vårdgivares regionchef har fått instruktioner och en journalgranskningsmall. Syftet med granskningen är att säkerställa att dokumentationen följer gällande lagar, riktlinjer och kommunens rutin för Treserva samt erhålla ett underlag för kvalitetssäkring med målet att tillförsäkra patienten en god och säker vård. 2013-02-13

Dosrecept

Tidigare har Dosreceptens versionsnummer uppdaterats vid varje förändring i läkemedelslistan. Vid utskick av nytt Dosrecept vid nästa leverans av dospåsar kan det vara samma versionsnummer på dosrecepten trots att det utförts ordinationsändringar och utsättning. Detta medför patientrisker och därför är det viktigt att titta på utskriftstiden för att vara säker på att det är den senaste versionen. MAS har påtalat önskemål till Inera om att versionsnummer alltid ska uppdateras vid varje förändring i läkemedelslistan. 2013-02-07

Läkaravtal förlängt

Avtalet mellan LiÖ (NSC) och Linköpings kommun avseende läkarmedverkan i kommunens särskilda boende är förlängt t.o.m 2013-12-31 inga justeringar har skett. Vid synpunkter på avtalet meddela MAS. 2013-01-30

ApoDos avvikelserapportering

När leveranssäkerheten inte uppfylls gällande ApoDos ska det rapporteras till Apoteket och kopia ska skickas till MAS. En del avvikelser rapporteras säkert per telefon till Apoteket då ni står med försenad leverans el trasig läkemedelsförpackning och vill ha besked hur det snabbt ska åtgärdas av Apoteket men en skriftlig avvikelse ska alltid skickas.
Avvikelser gällande leveranssäkerhet kan vara; Leveransförseningar, leverans till fel ställe, fel i dospåsar,fel av originalförpackningar.
Apotekets avvikelseblankett ska användas vid avvikelseanmälan se länk:
http://www.lio.se/Verksamheter/Landstingsdirektor/Rad-och-kommitteer-/Lakemedel-new/Lakemedelshantering/Apodos/Apodos/ 2013-01-21

Sortimentlista för inkontinensprodukter

Sortimentlista för inkontinensprodukter Östergötlands län är utlagd under Omvårnad. 2013-01-18

Riktlinje ApoDos är uppdaterad

Riktlinje för tjänsten Apodos i Östergötlands län är uppdaterad och publiceras på Landstingets webbplats. Länk finns i högerspalten. Samtlig leg personal som är berörda måste läsa riktlinjen då den innehåller vissa justeringar från den tidigare. 2012-12-27

Generell behandlingsansvisning

Läkemedel i kommunens säbo och i hemsjukvård i ordinärt boende är uppdaterad. 2012-12-19

Nationell Patientöverksikt (NPÖ)

På grund av tekniska problem kommer införandet av NPÖ som konsument att senareläggas till tidigast våren 2013. 2012-11-20

Läkemedelsgenomgång äldreomsorg

Staten och SKL har för åren 2012-2014 slutit en prestationsbaserad överenskommelse som syftar till en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. I överenskommelsen ingår bland annat att förbättra äldres läkemedelsanvändning. I ett lokalt samarbete mellan landsting och kommun ska därför en översyn av olämplig läkemedelsanvändning i särskilt boende genomföras. Ett dokument beskriver hur det ska genomföras. Läkare och sjuksköterska ska upprätta en skriftlig rutin hur de ska arbeta med detta på enheten. Dokumentet är utlagt på kommunens sida för hälso- och sjukvårdsriktlinjer under området Läkemedel. Länk till Phase 20 och Äldrekort finns i dokumentet. Läkemedelsgenomgången ska dokumenteras i Treserva. Vid frågor kontakta MAS. 2012-10-25 

Hjälpmedelsråd

Komplement till Landstingets förskrivningsanvisningar är uppdaterad och utlagd på Medicintekniska produkter under "F". 2012-10-23 

Särskild prövning

Linköpings kommun har beslutat att följa landstinget i Östergötlands hjälpmedelsguide och behovstrappor med förskrivningsanvisningar. Kommunens hjälpmedelssortiment tas fram tillsammans med hjälpmedelsleverantören för att täcka de flesta brukares behov, utifrån kommunens ansvar. Det finns dock alltid en liten grupp brukare med mycket komplexa behov, som inte kan tillgodoses utifrån kommunens ordinarie sortiment och/eller regelverk. I dessa fall finns möjlighet för förskrivaren att få sitt ärende prövat genom så kallad ”särskild prövning” som innebär att förskrivaren bedömer behov av att ta avsteg från gällande hjälpmedelsguide och förskrivningsanvisningar eller när inte det upphandlade sortimentet kan tillgodose brukarens behov. Rutinen är utlagd på Medcintekniska produkter. 2012-09-18

 

Nya riktlinjer

Dokument om avvikelsehantering och det systematiska kvalitetsarbetet är utlagt under avvikelsehantering. Av dokumentet framgår bla hur rapportering av en avvikelse och hanteringen ska ske där vårdtagaren har valt annan utförare än den som har basansvaret som vi har på servicehusen.

Hygienrekommendationer för hjälpmedel är utlagd under Medicintekniska produkter. 2012-05-30

 

Ny LAH rutin

För att förtydliga LAH ansvaret gällande de personer som är LAH anslutna, i särskilit boende, har en ny samverkansrutin tagits fram. Den finns under vårdkedjan bland riktlinjerna. 
2012-03-30

 

"Lila lappen" borttagen

"Lila Lappen" är borttagen istället ska blanketten Överrapportering till ambulanspersonal användas. Hämtas under flik blanketter. Överrapportering mellan vårdgivare sker vanligtvis via Meddix. Då ambulanspersonalen inte har tillgång till Meddix måste annan rutin skapas för att säkerställa patientsäkerheten. Detta kan ses som en tillfällig lösning i väntan på ett IT-system som ambulansen har tillgång till.Tjänstgörande sjuksköterska fyller i överrapporteringsblanketten och utför de kontroller som denne anser är relevanta för tillståndet på patienten. Information om sjukdomar, medicinskt status och eventuella åtgärder som är vidtagna skrivs i vilket ökar möjligheten för ambulanspersonalen att ge en god och säker vård under transporten till sjukhus. Överrapporteringsblanketten är ingen journalhandling och ska förstöras efter transporten. Meddix gäller fortfarande för informationsöverföring till landstinget.
2012-03-07

Avvikelserapportering i Treserva - ny rutin

 

Från och med 1 jan 2012 ska alla avvikelserapporter gällande HSL registreras i avvikelsemodulen i Treserva (manual 602). Avvikelsemodulen är i drift från och med 1 april 2012 så respektive verksamhetschef registrerar retroaktivt avvikelserapporter och  inskickade rapporter till Omsorgskontoret kommer återlämnas. Fram tills omvårdnadspersonalen kan dokumentera i Treserva ansvarar respektive verksamhetschef för registrering i Treserva.  Alla verksamhetschefer kommer erhålla utbildning i avvikelsemodulen. 2012-02-14 

Nationellt fackspråk

ICF (Klassifikation av funktionstillstånd och hälsa) är ett klassifikationssystem som beskriver hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet. ICF är en del av det nationella arbetet  gällande den nationella strategin för E-hälsa. ICF erbjuder ett standardiserat språk och en gemensam struktur för dokumentation inom  bl.a. HSL. I Treserva kommer VIPS ersättas av ICF troligtvis i början av 2013. Informationsmöten har varit och för er som inte deltog finns fyra bildspel i högerspalten. 2011-11-30

 

 

 

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449