Hoppa till huvudinnehåll

Underrättelse om antagande - Uggeltorp 1:16

Anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 27 mars-17 april 2024.

Den som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte fått dem tillgodosedda, har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. En eventuell överklagan ska vara skriftlig och inkomma till samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag det justerade beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla, det vill säga senast den 17 april 2024. Annars kan överklagande inte tas upp till prövning.

Överklagandet skickas till Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 581 81 Linköping. E-post: [email protected]. Uppge namn, adress och telefonnummer.

Mer information om detaljplanen och beslutet att anta detaljplanen finner du via länken Gistad - Uggeltorp 1:16

Senast uppdaterad den 27 mars 2024