Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Nedanstående vägledning gäller kommunala beslut som kan överklagas genom en så kallad laglighetsprövning. Har du fått ett individuellt riktat beslut med en särskild bilaga med instruktioner om hur man överklagar ett sådant beslut ska du istället följa instruktionerna i den bilagan. Sådana beslut överklagas genom särskilda bestämmelser om förvaltningsbesvär. För offentliga upphandlingar och valfrihetssystem finns det också särskilda regler om överprövning. De omfattas inte heller av nedanstående vägledning.

Laglighetsprövning

Vem som får överklaga

Enligt 13 kapitlet kommunallagen (2017:725) har varje medlem av en kommun rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna.

Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Vilka beslut som får överklagas

Följande beslut får överklagas genom laglighetsprövning:

  • beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund
  • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 § kommunallagen, det vill säga beslut om revisorernas förvaltning och om jäv.

Hur besluten överklagas

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Linköping.

Tiden för överklagande

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Detta innebär att beslutet kan överklagas så länge som anslaget finns publicerat på anslagstavlan. Detta gäller även tillkännagivanden som publicerats på anslagstavlan.

Domstolsprövning

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång (preklusionsfristen).

Domstolen prövar inte om det överklagade beslutet är lämpligt utan enbart om beslutet ska upphävas på grund av att:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut. Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av något som har inträffat senare.

När beslut får verkställas

Ett beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas. Detta innebär att även om beslutet fortfarande finns anslaget på anslagstavlan, kan det ha verkställts.

Senast uppdaterad den 9 januari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: