Linköping inspirerar till hållbara idrottsföreningar

Linköpings kommun

Idrottsföreningar spelar en stor och viktig roll i samhället. Linköpings kommun vill därför inspirera föreningar i kommunen till att göra hållbara val inom sina verksamheter och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Linköping är en av 23 städer som ingår i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Satsningen är tätt kopplad till FN:s globala mål och handlar om att skapa hållbara städer som fungerar bra för människorna, samhället och klimatet. 

För att klara den stora omställningen krävs det att alla är med och bidrar: kommunen, näringslivet, föreningslivet, politikerna och medborgarna. Inom föreningslivet är framförallt idrottsföreningarna viktiga aktörer. De möter många medborgare i sina verksamheter och har på så sätt en stor påverkan på samhället.

I Linköpings kommun är det Pia Carlsson som är civilsamhällets representant i arbetet för Viable Cities. 

– Det är viktigt att inspirera och möjliggöra hållbara val inom föreningarna. En förening som utformar och bedriver sin verksamhet i en sådan riktning kommer i sin tur generera ett mer hållbart samhälle, berättar Pia.

För att göra det enklare för idrottsföreningar att agera mer hållbart har Pia tillsammans med Andreas Hagström på Kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en lista där föreningar kan finna information och inspiration för att öka hållbarheten i sin verksamhet.

Vad kan föreningarna göra?

Hållbarhet inom föreningar handlar inte bara om att ta ansvar för miljöpåverkan. Föreningarna kan genom sitt arbete även bidra till flera av de globala målen som rör social och ekonomisk hållbarhet. Nedan finns en sammanfattning över de globala mål som legat till grund för framtagandet av listan.

Globalt mål: 1. Ingen fattigdom

Föreningar som håller nere sina medlemsavgifter bidrar till att fler kan ägna sig åt föreningsaktiviteter. 

Globalt mål: 3. God hälsa och välbefinnande

Föreningar som arbetar med att skapa utbud för en aktiv fritid bidrar till hälsa och välbefinnande bland människor. Här är inkudering en viktig faktor, alla ska känna sig välkomna. Att skapa hållbara och roliga evenemang är också någonting som i allra högsta grad bidrar till välbefinnande hos människor.

Globalt mål: 5 Jämställdhet

Föreningar kan bidra till jämställdhet genom att ge kvinnor och män samma möjligheter till inflytande och deltagande i verksamheten. Arbetet handlar bland annat om att synliggöra diskriminerande mönster, ord och arbetsuppgifter inom verksamheten för att sedan skapa verktyg för att motverka diskrimineringen. 

Globalt mål: 7 Hållbar energi

Föreningar kan bidra till hållbar energi genom att se över energiförbrukningen i sina anläggningar, investera i solceller, stänga av föremål som drar energi när det inte används och byta till närvarostyrd belysning.

Globalt mål: 8 Anständiga arbetsvillkor

Föreningslivet är ofta en plats där unga får en första anställning. Föreningar kan bidra till anständiga arbetsvillkor genom att följa befintlig arbetsmiljölagstiftning och  tillämpa kollektivavtalsliknande villkor. Föreningarna bör också eftersträva att främja utveckling bland sina anställda

Globalt mål: 10 Minskad ojämlikhet

En förening kan bidra till minskad ojämlikhet genom att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder. Det handlar om att ge alla rätt att delta i verksamheten, på samma villkor och med samma förutsättningar. 

Globalt mål: 11 Hållbara städer och samhällen

Växande städer kan orsaka ökade sociala klyftor. Föreningar som arbetar med inkludering är därför med och bidrar till hållbara städer och samhällen. Inkludering kan skapas genom lägre medlemsavgifter men också genom att föreningarna ser över de normer och värderingar som präglar verksamheten.

Globalt mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Föreningar kan bidra till hållbar konsumtion och produktion genom att aktivt försöka minska matsvinn, återanvända, välja miljömärkt och sopsortera.