Om Klimatsmart Linköping

Bakom ambitionen att bli koldioxidneutralt 2025 står Linköpings kommun och dess bolag, det vill säga kommunkoncernen. Men alla som bor och verkar i Linköping behöver vara med för att målet ska uppnås. Linköping var tidigt ute med att driva miljöfrågor. Den lokala Agenda 21-planen kom på 1990-talet och siktade på ett långsiktigt hållbart Linköping.

Först i landet

Linköpings kommun var först i landet med det högt ställda klimatmålet att bli koldioxidneutralt 2025. Bakom beslutet från 2011 står de lokala politikerna i Linköpings kommunfullmäktige.

Linköping har alltid gått före i miljö- och klimatarbetet. Den ambitionen ligger fast och ska förstärkas. Fram till 2025 ska vi göra Linköping koldioxidneutralt. För att lyckas med denna oerhört tuffa ambitionsnivå måste energieffektiviseringen ta ordentlig fart.

Utdrag från den strategiska planen 2011-2014 antagen av Kommunfullmäktige 20110927.

Nu pågår arbetet med att ta fram en plan om energi och klimat.

Linköping ska ligga i framkant. Det handlar både om att hitta gröna lösningar på klimatutmaningarna och att utveckla miljöteknik. Även för de målen finns det ett kommunfullmäktigebeslut från 2014.
Ett annat Linköpingsmål är cykel-, gång- och kollektivtrafik. Det har hög prioritet när kommunen gör den fysiska planeringen.

Börja med koldioxidmålet

Miljöfrågor handlar om så mycket mer än klimathoten. På den här webbplatsen har vi ändå valt att börja med koldioxidmålet och vad det innebär, för att sedan gå vidare med hållbarhetsfrågor i en vidare bemärkelse.
Kunskapen om det förändrade klimatet är numera vetenskapligt belagd. Här i Linköping arbetar kommunen aktivt för att nå nationella och internationella mål.

De klimatsmarta grundreglerna är:

  • Regel 1: Vi måste minska energianvändningen.
    Det kan ske genom effektivisering av uppvärmning av bostäder och inom näringslivet, genom att gå, cykla eller ta kollektivtrafiken istället för bil och flyg.
  • Regel 2: Olja, gas och kol måste fasas ut.
    Istället satsar vi på förnyelsebar energi från biobränsle, sol, vatten och vind.

Klimatkompensera mera

Temperaturen på jorden stiger. Det beror det på ökade utsläpp av koldioxid, framför allt från fossila bränslen. Ökade koldioxidutsläpp innebär förändringar i klimatet och en fara för människor och natur.
För att få ner koldioxidutsläppen till noll år 2025 måste vi klimatkompensera. Det kan vi göra genom att producera ännu mer förnyelsebar energi än vi använder – energi som gör nytta för klimatet genom att komma till användning på andra ställen.

Du är också med

Koldioxidmålet gäller inte bara kommunen med bolag – det handlar om hela Linköping med dess stad och landsbygd. Vi är alla med – alla vi som bor, studerar eller arbetar, får eller ger service i Linköping.
Det är ett mycket ambitiöst mål. För att lyckas behöver vi alla engagera oss. Belöningen är att Linköping blir en ännu bättre stad att leva i.

Sverige och klimatet

Sverige siktar på klimatmålet 2045 för att sedan uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp uppnås både genom att det naturliga kretsloppet tar upp en del, men också genom att investera i olika klimatprojekt utomlands för att minska utsläppen där. Sveriges klimatmål ingår i det klimatpolitiska ramverket som Sveriges riksdag antog 2017.

FN och klimatkonventionen

I FN:s klimatkonvention från 1992 kom världens länder överens om att förhindra klimatförändringar.
Parisavtalet från 2015 ger klimatkonventionen mer konkret innehåll. Länderna ska hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. Dessutom har länderna lovat att öka sina ambitioner efterhand.
Klimatförändringarna är en av de svåraste miljöfrågorna. Alla länder påverkas och bidrar till problemet, men olika delar av världen kommer att drabbas på olika sätt.

Hållbarhetsrapport Linköpings kommun

Linköpings kommun publicerar årligen en hållbarhetsrapport. Rapporten ska sammanfatta utvecklingen i Linköpings kommun under begreppet Hållbar utveckling. Detta med utgångspunkt i:

  1. Nationellt jämförbara indikatorer (dels jämfört med samtliga kommuner och dels med kommuner av motsvarande storlek)
  2. Statistik över utvecklingen i Linköpings stadsdelar och tätorter
  3. Utdrag från relevanta uppföljningar och formella redovisningar inom kommunkoncernen

Hållbarhetsrapporten innehåller även ett energi- och klimatbokslut för kommunkoncernen.

Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025

Handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping innehåller en redovisning av kommunkoncernens pågående och planerade insatser för att uppnå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Måluppfyllelse för CO2-målet  2017