Linköpingsinitiativet presenterar: Victoriahem

Victoriahem, Linköpings kommun

Linköpingsinitiativet är ett lokalt nätverk som startats av Linköpings kommun. Syftet är att samla stora aktörer i kommunen till en kraftsamling för klimatet. En av medlemmarna är Victoriahem, här berättar de om sitt arbete.

Victoriahem är en fastighetsägare med fokus på fastigheter i storstädernas ytterområden. I Linköping omfattar det bland annat Ryd och Nygård. Mikael Wihlborg är fastighetsförvaltare på Victoriahem och förklarar hur de tänker kring investeringar och jobbar för att höja boendestandarden och samtidigt energieffektivisera bostäderna.

– Vi har medvetet valt att investera i fastigheter över lång tid i områden där ingen annan gått in. Många av fastigheterna tillhör miljonprogrammet och har varit i dåligt skick när vi köpt dem. Vår förvaltningsfilosofi är att de hårda, ekonomiska värdena måste vara i samspel med de sociala värdena av att bo hos oss.

Han fortsätter:

– Vi jobbar dagligen med att höja boendestandarden och värdet på fastigheterna. Målet är att skapa större hyresgästnytta och samtidigt agera miljömässigt hållbart.

Ny teknik bidrar till energieffektivisering

Det arbete som genomförts hittills har främst syftat till att höja lägenheternas standard genom ny teknik och uppgraderingar. 

– Många av åtgärderna som genomförts är också energieffektiva. Vi har till exempel utrustat alla lägenheter med fukt- och temperaturmätning samt individuell översyn och betalning av vattenförbrukningen. Det ökar hyresgästernas medvetenhet om hushållets faktiska förbrukning och ger oss större möjligheter att åtgärda eventuella problem direkt. Utöver detta har vi även bytt fönster i alla lägenheter, berättar Mikael.

Nästa steg: Utemiljön

Många tunga investeringar har gjorts inomhus och nu är nästa steg utomhusmiljöerna. Mikael belyser att ytorna utomhus också påverkar den övergripande boendekvaliteten.

– Sedan några år tillbaka har vi uppgraderat utemiljön i Ryd med belysning, träd, växter samt nya gång- och cykelbanor. Dessutom har parkeringsytor asfalterats om och entréer handikappanpassats genom att höjdskillnader tagits bort. Under de fem kommande åren planeras en liknande utveckling i Nygård.

Nybyggnation med smarta energilösningar

Utöver upprustningen av redan befintliga lägenheter har även nya hus byggts. Mikael berättar att smarta energilösningar spelar en central roll även i de nya bostäderna. 

– I Parklunden i Ryd har vi byggt 196 nya lägenheter fördelat på 8 huskroppar. Projektet är en av de största investeringarna som gjorts i området sedan 60-talet. I de nyproducerade lägenheterna finns samma typ av värme- och vattenmätning som i de fastigheter som renoverats. Dessutom är taken klädda med solceller, det har lett till att i princip ingen el behöver köpas in från annat håll och ger hyresgästerna ren el till ett bra pris. 

Linköpingsinititivet förenklar arbetet

Victoriahem har högt ställda energimål och Mikael tar upp deltagandet i Linköpingsinitativet som en förenklande faktor i arbetet för att uppnå målen. Han lyfter fram möjligheterna till samverkan med andra aktörer som extra värdefullt.

– Flera fastighetsägare genomför just nu projekt som liknar dem vi genomfört i Ryd. Tack vare Linköpingsinitiativet kan vi samarbeta och byta erfarenheter med varandra. Det är viktigt att kunna inspirera och byta kunskap mellan bostadsbolagen.