Smarta kartan underlättar hållbar konsumtion

Linköpings kommun, Naturskyddsföreningen och Kollaborativ Ekonomi Sverige

Visste du att det går att låna fröer på biblioteket, hyra kajak intill Stångån och stadsodla mitt i Linköping? Eller att du kan få tillgång till en hel verkstad i ett makerspace? Genom ett unikt samarbete inom projektet Klimatneutrala Linköping 2030 har Smarta kartan lanserats med syfte att underlätta en mer hållbar konsumtion och livsstil.

Allt fler upptäcker fördelarna med att hyra, dela, byta, låna, reparera och köpa återbrukat. Samtidigt kan det vara svårt att få en överblick över alla möjligheter som finns. Smarta kartan är en webbplats med syfte att synliggöra initiativ inom återbruk och delat ägande. Lokal förankring och småskalighet är några av kriterierna för att få synas på plattformen.

Smarta kartan underlättar en mer hållbar livsstil som är resurseffektiv ur såväl ett ekologiskt som ekonomiskt perspektiv. Delningsekonomin bidrar dessutom till social hållbarhet i form av ökad gemenskap genom nya möten mellan människor.

Förhoppningen är att lanseringen av Smarta kartan successivt kan leda till att nya cirkulära affärsidéer föds och att fler deltar i och bygger upp en starkare lokal delningskultur.

Ett önskemål från civilsamhället

I samband med framtagandet av Linköpings kommuns nya klimatfärdplan under år 2022 genomfördes flera enkäter och dialoger med näringsliv, medborgare och civilsamhälle. I dessa framkom en efterfrågan på tjänster som underlättar hållbar konsumtion och delningsekonomi.

Smarta Kartan Linköping startade efter önskemål från Naturskyddsföreningens klimatgrupp och möjliggjordes via projektet Klimatneutrala Linköping 2030. Plattformen startades genom ett samarbete mellan Linköpings kommun, Naturskyddsföreningens lokala klimatgrupp och Kollaborativ ekonomi Sverige. Även forskare från LiU bidrog och kunde genom ett mindre finansiellt stöd från LiU Innovation initiera en första workshop för att kartlägga olika cirkulära initiativ i Linköping.