Skolskjuts

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndskriterierna uppfylls. Rektor ansvarar för planering och utvärdering av skolans skolskjutsverksamhet på sin skola i samarbete med kommunens sakkunniga.

För att en elev i Linköpings kommun ska vara berättigad till skolskjuts eller elevresor ska väglängden från hemadressen till skolan vara:

 • 2,0 km för förskoleklass - årskurs 3
 • 3,0 km för årskurs 4 - 6
 • 4,0 km för årskurs 7 - 9
 • 6,0 km för gymnasiet

Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan.

Skolskjutsen i Linköpings kommun anordnas via särskilt upphandlade skolskjutsar,
skolskjuts med allmän kollektivtrafik (årskort), skolskjuts i bil och ersättning självskjuts.

Elever i grundskolan som bor på två adresser pga. växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av föräldrarnas folkbokföringsadresser och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Båda adresserna ska vara inom Linköpings kommun.

De skolskjutsformer som används för skolskjuts vid växelvis boende är årskort i allmän kollektivtrafik alternativt överenskommelse om självskjuts. Första tillfället behovet av skolskjuts på grund av växelvist boende uppstår alternativt när föräldern flyttar eller eleven byter skola görs ansökan på blankett ”Ansökan skolskjuts” som finns på kommunens hemsida.

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera avsteg från reglerna och att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan görs på blankett ”Ansökan skolskjuts” som finns på kommunens hemsida.
Faktorer man tar hänsyn till är:

 • Trafikförhållanden.
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts ordnas. Detta ska styrkas med läkarintyg.
 • Andra särskilda omständigheter. 

Skollagen 10 kap 32§.

Elev i förskoleklass till år 9, som väljer en annan skola än den som kommunen anvisat, kan få årskort för allmän kollektivtrafik om avståndsreglerna uppfylls mellan folkbokföringsadress och vald skola. För mer information kontakta aktuell skolas expedition.

En elev som skadar sig kan via kommunens försäkringsbolag erhålla ersättning för tillfällig taxi till och från skolan, om skadan medför att eleven inte kan åka skolskjuts. Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och det är föräldrarna, som i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar taxiresorna.

 • För ansökan om skolskjuts vid växelvist boende, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning används blankett Skolskjuts; Ansökan (LK 2270).
  Glöm inte att komplettera med ett läkarintyg om ansökan gäller funktionsnedsättning!
  Läkarintyget ska vara högst 6 månader gammalt och beskriva och förklara vad eleven klarar respektive inte klarar av när det gäller förmågan att gå, cykla alternativt åka buss till och från skolan.
  Handläggningstiden för skolskjutsansökningar är ca 3 veckor. Sista ansökningsdatum för att skolskjutsen ska fungera från första skoldagen på det nya läsåret är den 15 maj.
 • För ansökan om skjuts till och från omsorg på obekväm tid används blankett Skjuts specialverksamhet; Ansökan (LK 2268).
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 juni 2017