Hållbart resande

Transporter står för en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Linköping, majoriteten av dessa kommer från personbilstrafiken. Utsläppen har minskat med cirka 25 procent mellan åren 2010 och 2018 vilket är bra men om kommunens klimatmål ska uppnås krävs fortsatt arbete.

För att kunna minska utsläpp från transporter lyfts oftast tre typer av insatser som behöver främjas:

  • ökad elektrifiering och energieffektivare fordon
  • ökad andel fossilbränslefria drivmedel
  • ökad andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik

Det finns faktorer som kommunen kan påverka, till exempel god infrastruktur för cykel, att planera bostäder längs starka kollektivtrafikstråk och etablera mobilitetshubbar med tillgång till delade mobilitetstjänster såsom cykel- elsparkcykel- och bilpool samt taxi. En annan faktor är förflyttning av sociala normer kopplat till resande och där måste vi alla hjälpas åt.

Arbetsgivare kan verka för att underlätta och uppmuntra hållbart resande genom att exempelvis upprätta resepolicys. Linköpings kommun är även med i Cykelfrämjandets projekt Cykelvänligast (tidigare Cykelvänlig arbetsplats) där arbetsplatser i kommunen kan anmäla sig för att bli en cykelvänlig arbetsplats och vara med och tävla om olika utmärkelser under året.

Fastighetsägare och utvecklare kan vid ny- eller ombyggnation ge förutsättningar för säkra och attraktiva parkerings- och servicefunktioner för cyklister. Som fastighetsägare kan man också arbeta för att växla privat bilparkering mot cykel- och bilpool eller erbjuda rabatterade kollektivtrafikkort till de boende. 

Cykelstaden Linköping

Med mer än 50 mil cykelvägar och tre cykellänkar, linköpings supercykelvägar, är det enkelt att välja cykeln i Linköping. Cykelstaden Linköping har legat i topp i nationella rankingar de senaste åren, likväl när kommunens arbete med att främja cykling bedöms som när cyklisterna själva får uttrycka sin nöjdhet. 2022 vann Linköping Cykelfrämjandets enkätundersökning Cyklistvelometern, en undersökning där cyklister i Sveriges kommuner själva får ranka hur cykelvänlig de upplever sin hemstad.

Färdmedelsfördelningsmål och uppföljning

I Linköpings trafikstrategi, som är en del av översiktsplanen, anges mål som säger att fördelningen av färdmedel år 2030 ska bestå av 40% bil, 40% cykel och 20% kollektivtrafik.

Färdmedelsfördelningen följs upp löpande, till exempel genom en resvandeundersökning som genomförs vart fjärde år. Den senaste gjordes 2022 och visade en fördelning på 51% bil, 36% cykel och 14% kollektivtrafik.

Läs mer om kommunens arbete