Hoppa till huvudinnehåll

Hållbart resande

Vi är olika aktörer i Linköping som samverkar för ett mer hållbart resande. Tillsammans utvecklar och erbjuder vi smarta hållbara lösningar och tjänster för gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Alla transportslag kompletterar varandra och kan kombineras på ett sätt som främjar såväl hälsan, stadslivet och ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Vad gör kommunen?

Linköpings kommun tar aktivt ställning i klimatfrågan genom att göra kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Vi får renare och friskare luft, mindre buller och trängsel om bilresor byts ut mot mer hållbara alternativ. Tillsammans kan vi göra Linköping till en ännu mer attraktiv och hållbar stad. Bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Transporter står för en tredjedel av koldioxidutsläppen. Kommer vi tillrätta med dessa utsläpp når vi långt i vårt mål om att bli koldioxidneutrala till år 2025.

För att skapa en helhetssyn på hur Linköping ska bygga ett hållbart trafiksystem i staden har en trafikstrategi tagits fram som en del av översiktsplanen. Linköpings kommun har sedan slutet av 90-talet arbetat med beteendepåverkande insatser med syfte att minska andelen bilresor i Linköping.

  • sänka andelen biltrafik från ca 60 procent till ca 40 procent
  • öka andelen kollektivtrafikresenärer från 12 procent till ca 20 procent
  • öka andelen cykeltrafikanter från 28 procent till 40 procent                                                   

Målen ska ha nåtts 2030. 

Visste du att:

  • En tredjedel av alla resor i Linköping sker med cykel.
  • 13 mil gång- cykelväg sopsaltas vintertid.
  • Bussarnas stomlinjer körs med 10-minuterstrafik under en stor del av dagen.
  • 97% av invånarna i Linköpings stad har mindre än 400 meters gångavstånd till en busshållplats.

Senast uppdaterad den 4 augusti 2023