Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara Linköping

Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i Linköpings kommun är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen och Agenda 2030. Kommunkoncernen arbetar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling enligt definitionerna i kommunens hållbarhetspolicy.

De globala målen – målen för hållbar utveckling

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter antogs 1948, och utgör en grund för de globala målen. Samtidigt som de mänskliga rättigheterna kan ge vägledning för arbetet med de globala målen, bidrar även Agenda 2030 och de globala målen till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Agenda 2030 bygger även vidare på flera andra tidigare internationella överenskommelser, konventioner och deklarationer såsom exempelvis klimatkonventionen (UNFCC), tilläggsprotokollet till kvinnokonventionen (den s.k. Pekingplattformen) och konventionen om biologisk mångfald (CBD).

Alla tre hållbarhetsaspekter hör samman

Alla hållbarhetsaspekter, ekologisk, ekonomisk och social, hör samman, kompletterar och är beroende av varandra. Att skydda miljön och respektera mänskliga rättigheter går hand i hand. En begränsad klimatpåverkan, friska ekosystem och biologisk mångfald är till exempel en förutsättning för att uppfylla flera mänskliga rättigheter såsom rätten till liv, god hälsa och rent vatten.

Att stärka människors rättigheter och livsvillkor på olika plan ger individer ökade möjligheter att kunna utvecklas och vara delaktig i samhället utifrån sina förutsättningar, och att aktivt kunna bidra till bättre miljö och klimat. En hållbar ekonomi har goda möjligheter att främja och möjliggöra en positiv utveckling inom såväl ekologisk som social hållbarhet.

Senast uppdaterad den 2 juli 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: