Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk hållbarhet

Såväl kommunen, som kommunens medborgare, näringsliv och civilsamhälle, bidrar på olika sätt i arbetet för en ekonomiskt hållbar kommun. Ur ett finansiellt perspektiv arbetar kommunen inom flera områden för att säkerställa ekonomisk hållbarhet.

Solcellspaneler på marken. Himmel.

 

Hur arbetar kommunen med ekonomisk hållbarhet?

Kommunens likviditet, möjlighet att betala löpande verksamhetskostnader, bevakas löpande och säkerställs långsiktigt genom en väl tilltagen checkkredit, lånemöjligheter via certifikat och obligationer samt lån från Kommuninvest. Dessutom kan stora delar av kommunens placeringar på några få dagar omvandlas till likviditet.

Grönt ramverk

Kommunkoncernen har kommit överens om ett gemensamt grönt ramverk för koncernens finansiering. Lån under det gröna ramverket förväntas öka efterfrågan på koncernens obligationer och därmed ha en positiv påverkan på finansieringskostnaden på lång sikt.

Kommunens placeringar, både pensionsmedelsplaceringar och långsiktiga placeringar, präglas också av långsiktighet. Placeringarna baseras på en strategi där avkastning på lång sikt optimeras utifrån en vald risknivå. Kommunens finansregler stödjer också mål om långsiktig hållbarhet då reglerna säkerställer en strukturerad finansverksamhet med kontroll på de olika finansiella risker som kommunen exponeras mot.

Finansreglernas hållbarhetskriterier kompletterar den finansiella riskhanteringen genom direktiv om att välja bort riskfyllda sektorer som till exempel fossila bränslen och andra kontroversiella verksamheter; produktion av massförstörelsevapen, pornografi, tobak och annat.    

Upphandling

Varje år köper Linköpings kommun in varor och tjänster för runt 4 miljarder kronor. Kommunen tar ansvar för en miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbar utveckling vid upphandling exempelvis genom att ställa krav på att plastartiklar ska bestå av återvunnen eller förnybar råvara och att entreprenörer ska använda fossilfria bränslen.

 

Hållbarhetspolicy för Linköpings kommun

Utgångspunkten för det övergripande hållbarhetsarbetet i kommunen är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen. I Hållbarhetspolicyn för Linköpings kommunkoncern kan du läsa mer om ett ekonomiskt hållbart Linköping.

Senast uppdaterad den 10 maj 2023