Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens behandling av personuppgifter

Här informerar vi om hur Linköpings kommun behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad. Inom kommunen är det den nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är till exempel att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller radera personuppgifter.

Varför behandlar kommunen personuppgifter?

Kommunen utför en rad olika uppgifter som kräver att personuppgifter behandlas. Till exempel behöver personuppgifter behandlas inom skolverksamhet, äldreomsorg och andra av kommunens verksamhetsområden. Kommunen behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar kommunen?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge kommunen information om dig själv på ett antal olika sätt. Det kan vara när du skickar ett e-postmeddelande, använder en av kommunens e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till kommunen som innehåller personuppgifter.

Detta kan till exempel vara:

 • Information om person: namn, födelsedatum, personnummer och uppgifter om familjerelationer
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer
 • Information om betalningar, fakturainformation, bankkontonummer med mera
 • Information om din inkomst

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter har ett antal åtaganden som är lagstadgade. Därför har kommunen ett basregister över kommunens invånare med personuppgifter. Registret är baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten. Det används för att kommunens personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt. När du använder någon av kommunens e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan kommunen samla in följande information:

 • Information om person: namn, födelsedatum, personnummer, adress om du äger en fastighet eller en bostadsrätt
 • Uppgifter om familjerelationer
 • Information om din inkomst

Vilka kan kommunen lämna dina personuppgifter till?

 • Kommunen kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig
 • Kommunen kan komma att lämna information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, ofta är vi skyldiga att göra det enligt lag

Kommunen behandlar huvudsakligen personuppgifter inom EU/EES och följer EU-kommissionens rekommendationer om personuppgiftshantering.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Här informerar vi om de som är vanligast förekommande i kommunen. Du har rätt att begära registerutdrag med information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig eller ett barn som du är vårdnadshavare för. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Kommunen kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller när det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Finns det fler regler som påverkar personuppgiftshanteringen?

Dina kontakter med kommunen blir ofta eller ingår i allmänna handlingar som kan begäras ut. Om någon begär ut en sådan handling görs en sekretessprövning. Ett flertal regler som gäller för kommunens olika verksamheter kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter som registrerad.

Så begär du information om kommunens behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter kommunens nämnder behandlar om dig.
Begäran om att få sådan information kan du göra genom e-tjänsten nedan.
Du loggar in till e-tjänsten med e-legitimation.
Du kan använda följande e-legitimationer:

 • Mobilt BankID
 • BankID
 • Telia

Så begär du rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter

Du har rätt att få rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter som behandlas av kommunens nämnder. Kontakta nämnden via e-post.

Dataskyddsombud

Vid begäran om registerutdrag eller om du har andra frågor om personuppgiftshanteringen på respektive nämnd kontaktas i första hand ansvarig nämnd. Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Postadress:
Linköpings kommun
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 28 augusti 2019