Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Whistleblowerfunktion

En anställd eller förtroendevald i Linköpings kommun och dess bolag kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Linköpings kommun och dess bolag till kommunens whistleblowerfunktion (tipsfunktion). Funktionen kan även kallas för whistleblower, visselblåsare eller visselblåsarfunktion.

Vad innebär whistleblower?

Whistleblowerfunktionen vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i kommunen och kommunens bolag. Om du inte är anställd eller förtroendevald i Linköpings kommun eller dess bolag ska du istället använda andra kanaler för synpunkter, avvikelser eller felanmälningar vilket du hittar under kontakt linköping.

Vad kan anmälan avse?

Till whistleblowerfunktionen kan misstankar om allvarliga oegentligheter, lagöverträdelser eller andra allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen anmälas. Whistleblowerfunktionen kan användas när ordinarie rapporteringsvägar inte fungerar. Anmälan får endast avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom kommunen eller kommunkoncernen. Anmälan får endast ske om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter. 

Anmälan kan till exempel handla om finansiella bedrägerier såsom luftfakturering eller personliga inköp, mutor eller korruption, jäv eller andra oegentligheter kopplade till kommunens verksamhet. Det kan även avse andra allvarliga oegentligheter som rör kommunens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott. Inkomna tips som inte uppfyller ovanstående hanteras inte av whistleblowerfunktionen och ska därför inte anmälas dit.

Vem handlägger anmälan?

Linköpings kommuns whistleblowerfunktion består av en extern mottagningsfunktion och en intern utredningsfunktion. Den externa mottagningsfunktionen består av Greys Advokatbyrå i Stockholm och den interna utredningsfunktionen består av chefsjurist, förhandlingschef och säkerhetschef samt representant från de kommunala bolagen i ärenden som rör dem.

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av om ärendet ska hanteras inom ramen för whistleblowerfunktionen. Därefter lämnas det över till den interna utredningsgruppen med rekommendation om fortsatt hantering eller avskrivning. 

Finns det möjlighet att anmäla anonymt?

En anmälan till den externa mottagningsfunktionen skickas över till kommunens interna utredningsfunktion i avidentifierat skick och diarieförs som en inkommen allmän handling, men om du vill vara anonym ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet.

Har du synpunkter på kommunens verksamhet som inte avser oegentligheter eller rör personer i ledande ställning i organisationen så hanteras inte det av utredningsfunktionen. Då ska du vända dig direkt till berörd verksamhets kontaktfunktioner.

Om du anger kontaktinformation, namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, är det lättare för whistleblowerfunktionen att ta kontakt och ge dig återkoppling, men du kan välja att vara anonym.

Punkter att tänka på vid anmälan

  • Tänk på att skriva din information så detaljerat och korrekt som möjligt. (I beskrivningen bör du skilja på vad du vet och vad du tror)

  • Vilken/vilka nämnder, bolag eller övriga verksamheter inom Linköpings kommuns koncern berörs av din anmälan?

  • Vem/vilka avser anmälan?

  • När skedde händelsen som du vill anmäla?

Linköpings kommuns whistleblowerfunktion

Du kan skriva till Linköpings kommun för att få allmän information om whistleblowerfunktionen på adress: kommun@linkoping.se.


Din anmälan ska göras till Grey advokatbyrå. Använd kontaktuppgifterna nedan

Telefon: 070-792 04 24

Telefontid: måndag-fredag 08.00-16.30

E-post: tips@greyadvokat.se

Postadress: |Grey Advokatbyrå AB|Att: Rafail Poumeyrau|Birger Jarlsgatan 12|114 34 Stockholm

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 12 |114 34 Stockholm

Senast uppdaterad den 23 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: