Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Whistleblowerfunktion

En anställd eller förtroendevald i Linköpings kommun och dess bolag kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Linköpings kommun och dess bolag till kommunens whistleblowerfunktion (tipsfunktion). Funktionen kan även kallas för whistleblower, visselblåsare eller visselblåsarfunktion.

Vad är Linköpings kommuns whistleblowerfunktion?

Linköpings kommuns whistleblowerfunktion består av en extern mottagningsfunktion och en intern utredningsfunktion. Den externa mottagningsfunktionen består av Greys Advokatbyrå i Stockholm och den interna utredningsfunktionen som består av chefsjurist, förhandlingschef och controller med ansvar för kommunövergripande internkontroll samt representant från bolagen i ärenden som rör dem.

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till den interna utredningsgruppen med rekommendation om fortsatt hantering eller avskrivning.

En anmälan till whistleblowerfunktionen blir normalt en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet till den externa mottagningsfunktionen eller den interna utredningsfunktionen.

När kan whistleblowerfunktionen användas?

Anmälan får endast avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom kommunen eller kommunkoncernen.

Anmälan får endast ske om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.

Behandlingen får endast avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör:

  • bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Inkomna tips som inte uppfyller ovanstående får inte hanteras av whistleblowerfunktionen och skall därför inte anmälas dit.

Vem kan använda whistleblowerfunktionen?

Den som är anställd eller förtroendevald i Linköpings kommun eller dess bolag kan använda Linköpings kommuns whistleblowerfunktion. Det går att vara anonym.

Anmälan får endast avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom kommunen eller kommunkoncernen.

Senast uppdaterad den 8 december 2020