Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Digital transformation

Linköpings kommun arbetar aktivt med att att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Genom att sätta medborgaren i fokus och transformera våra arbetssätt med digitalisering som verktyg levererar vi ännu mer välfärd, service och tjänster. Här hittar du information om hur Linköpings kommun arbetar för att åstadkomma digital transformation.

En effektiv och innovativ välfärd

Linköpings kommun står, i likhet med annan offentlig verksamhet, inför stora samhällsförändringar som utmanar vår förmåga att leverera välfärd med hög kvalitet. En växande stad, den demografiska utvecklingen, kompetensbrist, social och ekologisk hållbarhet i samhället är exempel på utmaningar som behöver lösas. Digitaliseringen spelar en viktig roll i att möta dessa utmaningar. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter ska Linköpings kommun bidra till en effektiv och innovativ välfärd.

Program för digital transformation

Linköpings kommun arbete för att öka den digitala transformationen utgår från programmet för digital transformation, som är att politiskt antaget styrdokument. Programmet är den mest övergripande strategin och pekar ut fyra stycken målområden som Linköpings kommun ska prioritera för att skapa förutsättningar för företag och kommunala verksamheter att utveckla sina arbetssätt och tjänster med digitalisering som verktyg. De fyra målområdena baseras på nationella och internationella ramverk och direktiv från bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Fyra målområden

Digital transformation ska bedrivas som en naturlig del av ordinarie verksamhetsplanerings-, budget- och uppföljningsprocess. Detta innebär utgångspunkt i målgruppers behov, fastställda strategiska mål och önskade resultat. Kopplingen mellan verksamhetsplaner och digitaliseringens möjligheter ska vara tydlig.

Som stöd till ordinarie linjestyrning och för att effektivt tillvarata digitaliseringens möjligheter ska verksamheten följa fastställda och gemensamma styrmodeller.

I Linköpings kommun är chefer och ledare på alla nivåer nyckelpersoner som ska ges förutsättningar och stöd i att utveckla egen verksamhet med stöd av digitaliseringens möjligheter där effektivitet och innovation är i balans.

Den samlade digitala mognaden i kommunens verksamheter ska mätas och följas upp över tid för att utgöra ett underlag för kommande förändringar.

Kompetensutveckling och innovationsfrämjande kultur är viktiga verktyg att skapa en digital transformation.

Linköpings kommun ska arbeta systematiskt med att bedöma, följa upp och utvärdera den befintliga digitala arbetsmiljön. Medarbetare ska ges möjlighet att utforma den digitala arbetsmiljön genom att delta och kravställa på användbarhet vid anskaffning och utveckling av digitala lösningar.

I Linköping finns ett väl etablerat och framgångsrikt samarbete mellan Linköpings universitet, offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhället som främjar digital utveckling. Det gränsöverskridande samarbetet ska fortsätta och stärkas inom ramen för öppen innovation för att kunna tillvarata innovationskraft och gemensamt värdeskapande för invånare och näringsliv.

Då kommunen möter invånare, besökare och näringsliv ska digitala tjänster vara ett förstahandsval, enligt principen digitalt först, som utgår från intressenters behov och förutsättningar.

Grundläggande principer om tillgänglighet, användbarhet, jämlikhet, delaktighet och krav på informationssäkerhet och integritetsskydd ska tas i beaktande vid utveckling av tjänster somriktar sig till dessa målgrupper. Detta innebär att tjänster måste utvecklas i en nära samverkan med de som ska använda dem.

Digitalt utanförskap ska alltid vägas in i utformning av digitala tjänster för samhällsservice. Till del kan utanförskapet motverkas genom digitala tjänsters utformning medan i andra fall måste det finnas alternativ till digitala lösningar och tjänster.

Linköpings kommun ska verka för självservice genom god insyn, öppenhet och transparens av information och beslutsunderlag som bygger förtroende. Därför bör Linköpings kommun uppfattas med ett enat varumärke i digitala tjänster som garanterar rättsprinciper, kvalitet och leder till ett högt förtroende.

Genom en gemensam digital arkitektur och strukturerat informationssäkerhetsarbete som baseras på öppna etablerade standarder och ramverk skapas flera förutsättningar för en lyckad digitalisering:

  • Samverkansförmåga på organisatorisk, rättslig, semantisk och teknisk nivå inom och med andra organisationer.
  • Effektivt resursutnyttjande.
  • Ökad kvalitet och omhändertagande av krav.
  • Stödjer ledningsfunktioner och förändringsförmåga

Linköpings kommun ska arbeta utifrån och samverka med andra aktörer som är relevanta i offentlig sektors utveckling för gemensamma ramverk, referensarkitektur och kravställning. Avsteg från det gemensamma ska vara väl motiverade.

Strävan ska vara att tekniska förmågor för säkerhet och integration ska överföras från verksamhetssystem till den gemensamma infrastrukturen för att möjliggöra ökad kontroll, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Fokus i arbetet ska ligga på verksamhetsnytta, kvalitet och integration med övriga styr- och ledningssystem.

Linköpings kommun ska ha tillgång till en robust och kostnadseffektiv digital infrastruktur som möter verksamhetens krav och möjliggör anslutning till digital infrastruktur för informationsutbyte och användning av grunddatakällor.

Kommunen ska ha en gemensam och enhetlig informationshantering med fastställt ägande av, ansvar för och förvaltning av information där informationens hela livscykel omhändertas.

Information och data inom kommunen som inte är verksamhetsspecifik t.ex. register över anställda, invånare eller tillgångar ska fastställas, förvaltas och samutnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Principen om att information i ett ärende endast behöver lämnas en gång och möjlighet att följa ärendet även om det lämnas över mellan förvaltningar och/eller organisationer/myndigheter ska följas så länge det tillåts enligt lagar och regelverk.

Nationella principer för att tillgängliggöra information utgör en grund för kommunens hantering av öppna och delade data där en centralt ansvarig och samordnande resurs finns att stödja kommunens verksamheter.

I utveckling och upphandling ska formellt beslutad gemensam referensarkitektur och kravställning vara en utgångspunkt i kravställning.

Användning av öppna licensformer och källkod ska alltid övervägas vid upphandling och utveckling med hänsyn tagen till livscykelkostnader.

Jakob Algulin
Jakob Algulin

Digitaliseringsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Digitaliseringsstaben

Till e-postformulär för Jakob Algulin

E-post: jakob.algulin@linkoping.se

Telefon: 013-29 41 46

Senast uppdaterad den 21 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: