Hoppa till huvudinnehåll

Mobilitet och hållbara transporter

Hur vi reser och transporterar oss har stor påverkan på klimatet och kommunens mål att nå koldioxidneutralitet. Mycket handlar om vilka förutsättningar det finns att resa klimatsmart och hur samhället är planerat.

Hållbart resande

Många reser både privat och i arbetet, korta och längre sträckor. I Linköpings kommun pågår ett arbete för att dessa resor samt transporter av varor ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Insatserna har kopplingar till flera aspekter inom hållbar utveckling – klimat, hälsa, luft och buller.

Centrala delar inom temat hållbart resande är att underlätta för cykling och kollektivt resande för att minska behovet av bil. För att skapa ett hållbart trafiksystem är samhällsplaneringen en central del. Mycket arbete görs till exempel kring utveckling och underhållning av cykelnätet för att ge bättre förutsättningar för hållbart resande. En central del är att de som vistas i kommunen ska ha möjlighet att transportera sig mellan olika destinationer på ett hållbart sätt samt att ha kännedom kring vilka möjligheter som finns och vad som passar ens egna förutsättningar.

Transporter i Linköpings kommun

Inom Linköpings kommuns verksamheter sker varje dag ett stort antal resor och transporter. Det handlar både om resor i tjänsten, arbetspendling och transporter av gods. Kommunen arbetar utifrån en policy som beskriver hur medarbetare ska tänka vid en tjänsteresa samt vid val av fordon. Där står bland annat att en resa enbart ska ske om den är nödvändig och möten ska gärna hållas digitalt för att undvika onödiga resor. Kommunen ska också i första hand köpa in eller leasa fordon som drivs av biogas.

Kommunen arbetar även med samordnad varudistribution. Det innebär att varor som våra olika verksamheter beställer levereras till ett och samma ställe, en samordningscentral, för att sedan lastas om och levereras ut till de olika verksamheterna enligt uppgjorda turer. Det är ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att leverera varor på och därför använder kommunen detta distributionssätt.

Senast uppdaterad den 6 september 2023