Hoppa till huvudinnehåll

Cirkulär resurshantering

För att skapa ett hållbart samhälle måste vi förändra våra konsumtions- och produktionsmönster. I Linköpings arbetar vi aktivt för att skapa en cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

Cirkulär resurshantering är viktigt för att spara på jordens resurser och minska klimatpåverkan samt spridning av farliga ämnen i miljön.

Centrala begrepp inom området är:

  • Cirkulär ekonomi: affärsmodeller som bygger på återbruk, till exempel ett företag som samlar in gamla produkter i syfte att använda materialen för att ta fram nya produkter.

  • Delningsekonomi: delning av varor och tjänster, till exempel en bilpool.

Samtliga nämnder och bolag inom kommunen arbetar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Det gäller både för organisationen och Linköping i stort.

För att uppnå cirkulär resurshantering är återbruk och återvinning viktigt. I kommunen finns en avfallsplan för att öka cirkulariteten. En ny avfallsplan antogs i slutet av 2021. I denna plan är cirkulär hantering av resurser och att  förebygga uppkomsten av avfall högt prioriterade.

Kommunens återbruksavtal

Sedan hösten 2021 har Linköpings kommun ett avtal med fyra företag som arbetar inom branschen för hållbara kontorsmöbler, fokuset i avtalet ligger på återbruk och cirkulär ekonomi. Grundpelaren är “möbeltrappan” - en prioriteringsordning som säger att man i första hand ska använda sig av egna återbrukade möbler. Till en början gäller avtalet främst för kommunens kontorsmiljöer men planen är att även andra verksamheter såsom vård och skola ska inkluderas i framtiden.

Bakgrunden är att omkring 330 000 ton kontorsmöbler varje år slängs av svenska företag och verksamheter inom offentlig sektor. Sällan slängs möblerna på grund av slitage, vanligtvis är det bara en följd av omorganisation eller flytt. Detta går inte i linje med Linköpings kommuns klimatmål eller mål om att vara koldioxidneutrala till år 2025, vi har därför beslutat att leva mer som vi lär.

Linköpings kommun köper årligen in möbler för omkring 25 miljoner kronor, genom det nya avtalet kan dessa kostnader reduceras med upp emot 60 % samtidigt som klimatutsläppen beräknas minska med omkring 30 %.

  1. Återanvända

I första hand ska kommunens egna möbler användas och delas mellan olika verksamheter i sitt befintliga skick.

  1. Reparera och renovera

I andra hand ska kommunens egna möbler repareras och renoveras. Detta ska främst utföras av kommunens egna arbetsmarknadsservice, någonting som dessutom bidrar till att skapa fler arbetstillfällen. Om inte den möjligheten finns kan tjänsten köpas in utifrån.

  1. Köpa återbrukat

I tredje hand ska återbrukade möbler köpas in från extern part.

  1. Köpa nytt

I fjärde och sista hand köps nyproducerade möbler in. Det ställs i dessa fall krav på att möblerna till exempel ska vara lätta att renovera och reparera i ett senare skede.

Minskat matsvinn

Att vi minskar vårt matsvinn är både bra för miljön och för att vi inte ska slösa med begränsade resurser. Leanlink Kost & Restaurang arbetar varje dag med att minska matsvinnet. Ute i köken tar medarbetarna hand om den mat som inte har gått åt, kyler ner maten i nerkylningsskåp och serverar den vid något annat tillfälle. Köken mäter dessutom svinnet varje dag och svinnmätningarna sammanställs så vi kan följa dem över tid. 

I skolrestaurangerna serveras tre rätter varje dag. För att minimera svinnet där har Kost & Restaurang tagit fram en rullande 10-veckors matsedel. Den hjälper köken att beräkna hur mycket som ska tillagas av respektive maträtt, utifrån hur fördelningen sett ut tidigare.

Senast uppdaterad den 28 maj 2024