Avfall och återvinning

Avfall ska tas omhand på rätt sätt för att minska miljöpåverkan. Det bästa sättet att spara på miljön är förstås att minska mängden avfall genom förändrade inköpsvanor.

Återanvändning/återbruk

Återanvändning eller reparation av produkter och saker är resurseffektivt - många saker som vi inte vill använda längre kan användas av någon annan.

Det finns flera organisationer i Linköpings som tar emot saker för återbruk och återanvändning.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är det som du normalt stoppar i soppåsen i din bostad. Matavfall ska sorteras och stoppas i gröna påsen. Knyt ihop den och alla andra soppåsar med en dubbelknut innan du slänger den i vanliga soptunnan. 

Hämtning av hushållsavfall

För att inte avfall hamnar på fel ställe finns det krav på att alla hushåll ska ha avfallshämtning (Renhållningsordning). Det är Tekniska verken som har ansvar för hämtning av hushållsavfall i Linköping. Har du frågor om hämtning av ditt hushållsavfall är du välkommen att kontakta Tekniska verken.

Återvinning

Genom att källsortera ditt avfall och lämna det till återvinning sparar du både på miljö och sänker kostnaderna för avfallshämtningen. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återviningsstation. Farligt avfall, exempelvis elekronikavfall och kemikalier, lämnar du på en återvinningscentral.

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg där man ständigt ska sträva mot det första steget och undvika deponering.

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

  1. Minimera mängden avfall. Producenter ska motiveras att använda så effektiva produktionsmetoder som möjligt. Genom information ska våra inköpsvanor förändras.
  2. Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är något som idag ofta sköts av ideella verksamheter. De samlar in brukbara objekt som de sedan säjer i secondhandbutiker.
  3. Återvinning. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. Exempelvis kan pappers- och ståltillverkning börja i pappersbruk eller stålverk istället för skogen eller gruvan. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in i bilden som också är ett styrmedel för att producenter själva får ansvara för sitt avfall. Idag är det lagstiftat för åtta avfallsslag bland annat: returpapper, däck, förpackningar och bilar.
  4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el.
  5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

Sverige har antagit avfallstrappan. I miljöbalken (MB kap 15 Avfall och producentansvar) beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag ska hanteras.

Grovavfall

Grovavfall från ditt hushåll hanteras av Tekniska verken. Du kan kostnadsfritt lämna det på någon av återvinningscentralerna. Tekniska verken kan mot en ersättning hämta grovafall eller ställa ut en container.

Trädgårdsavfall

Ris och komposterbart avfall från din trädgård kan du lämna på återvinningscentralerna eller på någon av trädgårdsavfallstipparna. Du kan även beställa ett kärl för komposterbart trädgårdsavfall. Kärlet töms regelbundet under vår sommar och höst.

Företagare eller annan verksamhetsutövare, se sidan:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018