Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Renhållningsdispens

Renhållningsdispens innebär ett undantag från renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering.

Ansökan om dispens för renhållning

Enligt den lokala renhållningsordningen är det möjligt att ansöka om undantag från föreskrifterna om avfallshantering i följande fall:

  • Omhändertagande av latrin, slam och urin. Du kan ansöka om att själv få omhänderta avfallet.
  • Dela sopkärl med granne: Du kan ansöka om att få dela sopkärl med en närboende granne. En förutsättning är att sopkärlet inte kan orsaka problem för människors hälsa eller miljön.
  • Uppehåll i hämtning: Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen vid permanentbostad eller fritidshus om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan ska lämnas till Bygg- och miljönämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.
  • Slamtömning: Om du har en eget avlopp med låg nyttjandegrad kan du ansöka om att få slamtömning utförd vid vartannat hämtningstillfälle. Undantag från föreskrifterna kan beviljas för maximalt fem år i taget. Därefter återupptas hämtningen automatiskt, om inte fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansöker om nytt undantag.

Avgift för handläggning av ansökan

För handläggning av ansökan tar vi ut timavgift i de fall handläggningstiden överstiger 30 minuter. Handläggningstiden förkortas och avgiften minskar, om ni lämnar in kompletta ansökningshandlingar.

Årlig grundavgift

Adresser med dispens från hämtning av hushållsavfall ska varje år betala en grundavgift. Grundavgiften ska täcka kostnader för återvinningscentraler, ristippar, insamling av hushållens farliga avfall, batterier och el-avfall samt administrativa kostnader. Grundavgiftens storlek finns i prislista på Tekniska verkens webbplats.

Eget omhändertagande av avloppsfraktioner

Enligt renhållningsordningen i Linköpings kommun finns en skyldighet att lämna latrin, urin och avloppsslam från slamavskiljaren till renhållaren (Tekniska verken och deras underentreprenörer). För att själv kunna ta hand om avfallet krävs dispens. Dispens från renhållningsordningens bestämmelser kan sökas hos Bygg- och miljönämnden.

Urin är, efter lagring, ett utmärkt gödningsmedel och fekalierna blir ett bra jordförbättringsmedel efter kompostering. Gödslingen ska ske på vår och försommar när växterna behöver mest näring. Det innebär många fördelar att ta hand om sitt toalettavfall på den egna fastigheten.

Du behöver inte köpa konstgödning eller annan gödning till din trädgård, du slipper kostnaderna för latrintömning och transportbehovet inom kommunen minskar. Genom att behandla toalettavfallet på rätt sätt minskar risken att bakterier och virus sprids i miljön.

Rätt behandling av latrin innebär till exempel att latrinkomposten har tät botten så att inte infekterat lakvatten läcker ut. Komposten ska också placeras så långt från tomtgränsen som möjligt och strö (barkmull, träspån eller torv) ska tillsättas ovanpå varje tömning för att undvika lukt och flugor. Fekalierna ska komposteras minst 6 månader, efter avslutad påfyllning av komposten, för att bakterier och virus ska avdödas. Det är bra om fekalierna efter komposteringen får ”ligga till sig” ytterligare 6 månader (efterkompostering) innan spridning.

Urin kan däremot spridas på egen tomt utan att lagras i sex månader. Detta görs till exempel med vattenkanna eller slang. Undvik att använda vattenspridare eftersom det kan innebära stora ammoniakförluster. Vattenspridare är dessutom olämpligt ur smittskyddssynpunkt. För att så mycket av näringsämnena som möjligt ska tas upp av växterna ska spridningen ske under växtsäsongen.

Senast uppdaterad den 12 maj 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: