Renhållningsdispens

Renhållningsdispens innebär ett undantag från renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering.

Ansökan om dispens för renhållning

Enligt den lokala renhållningsordningen är det möjligt att ansöka om undantag från föreskrifterna om avfallshantering i följande fall:

  • Omhändertagande av latrin, slam och urin. Du kan ansöka om att själv få omhänderta avfallet.
  • Dela sopkärl med granne: Du kan ansöka om att få dela sopkärl med en närboende granne. En förutsättning är att sopkärlet inte kan orsaka problem för människors hälsa eller miljön.
  • Uppehåll i hämtning: Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen vid permanentbostad eller fritidshus om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan ska lämnas till Bygg- och miljönämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.
  • Slamtömning: Om du har en enskild avloppsanordning med låg nyttjandegrad kan du ansöka om att få slamtömning utförd vid vartannat hämtningstillfälle. Undantag från föreskrifterna kan beviljas för maximalt fem år i taget. Därefter återupptas hämtningen av hushållsavfall automatiskt, om inte fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansöker om nytt undantag.

Avgift för handläggning av ansökan

För handläggning av ansökan om uppehåll enligt § 27 tar vi ut en fast avgift enligt gällande taxa motsvarande en timmes handläggning. För handläggning av övriga undantag (§ 25, 26 och 28) tar vi ut timavgift i de fall handläggningstiden överstiger 30 minuter. Handläggningstiden förkortas och avgiften minskar, om ni lämnar in kompletta ansökningshandlingar.

Årlig grundavgift

Adresser med dispens från hämtning av hushållsavfall ska varje år betala en grundavgift. Grundavgiften ska täcka kostnader för återvinningscentraler, ristippar, insamling av hushållens farliga avfall, batterier och el-avfall samt administrativa kostnader. Grundavgiftens storlek finns i prislista på Tekniska verkens hemsida.

Eget omhändertagande av avloppsfraktioner

Enligt renhållningsordningen i Linköpings kommun finns en skyldighet att lämna latrin, urin och avloppsslam från slamavskiljaren till renhållaren (Tekniska verken och deras underentreprenörer). För att själv kunna ta hand om avfallet krävs dispens. Dispens från renhållningsordningens bestämmelser kan sökas hos bygg- och miljönämnden.

Urin är, efter lagring, ett utmärkt gödningsmedel och fekalierna blir ett bra jordförbättringsmedel efter kompostering. Gödslingen ska ske på vår och försommar när växterna behöver mest näring. Det innebär många fördelar att ta hand om sitt toalettavfall på den egna fastigheten. Du behöver inte köpa konstgödning eller annan gödning till din trädgård, du slipper kostnaderna för latrintömning och transportbehovet inom kommunen minskar. Genom att behandla toalettavfallet på rätt sätt minskar risken att bakterier och virus sprids i miljön.

Rätt behandling av latrin innebär till exempel att latrinkomposten har tät botten så att inte infekterat lakvatten läcker ut. Komposten ska också placeras så långt från tomtgränsen som möjligt och strö (barkmull, träspån eller torv) ska tillsättas ovanpå varje tömning för att undvika lukt och flugor. Fekalierna ska komposteras minst 6 månader, efter avslutad påfyllning av komposten, för att bakterier och virus ska avdödas. Det är bra om fekalierna efter komposteringen får ”ligga till sig” ytterligare 6 månader (efterkompostering) innan spridning.

Urin kan däremot spridas på egen tomt utan att lagras i 6 månader. Detta görs till exempel med vattenkanna eller slang. Undvik att använda vattenspridare eftersom det kan innebära stora ammoniakförluster. Vattenspridare är dessutom olämpligt ur smittskyddssynpunkt. För att så mycket av näringsämnena som möjligt ska tas upp av växterna ska spridningen ske under växtsäsongen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018