Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa och luftkvalitet

Hälsoskyddets syfte är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med förordningar, Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling, Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Tobakslagen.

I Linköping är det framförallt trafiken som bidrar till luftproblem, därför genomför kommunen regelbundet luftkvalitetsmätningar. Miljöavdelningen bedriver tillsyn på tobaksrökning i offentliga miljöer, exempelvis på skolor och förskolor. Miljöavdelningen utreder även bostadsklagomål på vedeldning från braskaminer.

Information om bostadsmiljö och vedeldning, se sidorna:

Rökförbud enligt tobakslagen

Ny tobakslag 1 juli 2019

Tobakslagen förbjöd redan tidigare rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, till exempel lokaler för skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, restauranger och serveringsställen, hotell och tillfälliga boenden, samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Från 1 juli 2019 gäller Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Med lagen ska allmänna platser bli mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök. Lagen ska minska den sociala exponeringen och därmed avnormalisera rökning genom att rökning förbjuds vid exempelvis entréer. Både cigaretter, snus och liknande produkter samt e-cigaretter och vattenpipor omfattas.

Ansvar för information och tillsyn

Det är den som äger, driver eller disponerar över en lokal eller ett område utomhus, till exempel fastighetsägare, som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Detta genom att ta bort befintliga askkoppar, informera på skyltar och muntlig om rökförbudet. Om personer trots tillsägelse fortsätter att röka, eller inte lämnar platsen efter tillsägelse kan man be polis eller ordningsvakt om hjälp.

Om gemene person upptäcker brister gällande rökförbudet ska man vända sig direkt till den ansvariga verksamheten.

Det är bygg- och miljönämnden som är kommunens tillsynsmyndighet enligt tobakslagen när det gäller rökfria miljöer, i förlängningen Miljöavdelningen.

Förebyggande arbete

För att minska rökning bland unga arbetar kommunen med att stötta det förbyggande arbetet att minska tobaksanvändningen. På webbsidan Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel hittar du information om hur du kan få stöttning.

Här är det rökfritt från juli 2019

  • I områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet, utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Vid entréer till myndighetslokaler och offentliga lokaler.
  • I lokaler och utomhusmiljö vid skola, fritidshem och förskolor

Senast uppdaterad den 21 september 2021